รางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR

ในฐานะ “เด็กต้นแบบดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 จากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย

 

Joomla Extensions

พิธีมอบดอกไม้เนื่องวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

20-09-2565 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี กลัดดอกไม้สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับต่างประเทศ ดังต่อไปนี้    รางวัลเยาวชนดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ปี 2565 รับเกียรติบัตรวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยาวชนดีเด่น 4 ช่วงชั้น ระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน คือ 1.เด็กหญิงสิรินารี เจริญยุทธ อ.3/1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 2 คน คือ 1. เด็กหญิงจิรัญญา บุญญปกรณ์ 2. เด็กหญิงธนัชกรฉัตร ใฝ่ใจ ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน...

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี

20-09-2565 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล และนางสาวชนมท์นิภา เลี้ยงสกุลอุดม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน เป็นผู้ดูเเล นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เเละนักเรียนได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร {lightgallery type=local path=images/news2565/650920-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ คุณนันทวัน มั่นประสงค์ จากมูลนิธิการศึกษาไทย

20-09-2565 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ต้อนรับ คุณนันทวัน มั่นประสงค์ จากมูลนิธิการศึกษาไทย (Thai Education Foundation) และคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรึกษาหารือถึงโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยในสถานศึกษาและสถานพยาบาล และกิจกรรมพัฒนาครู และนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน ทีมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคณะครู ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีน้ำใจดีด้วยหัวใจเซอร์เวี่ยม {lightgallery type=local path=images/news2565/650920-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก British council

19-09-2565 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก British council {lightgallery type=local path=images/news2565/650919-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา2564

19-09-2565 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 {lightgallery type=local path=images/news2565/650919-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1

16-09-2565 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหาร โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร

16-09-2565 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16-09-2565 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

16-09-2565 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

16-09-2565 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT. และ HSK.

15-09-2565 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับศูนย์ภาษาต่างประเทศ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT. และ HSK. ให้กับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจ ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านและหน่วยงานให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ รับใช้สังคมด้วยหัวใจเซอร์เวียม(Serviam) สืบไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650915-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:45 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:45 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนระพีเลิศ จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนระพีเลิศ จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนระพีเลิศ จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

13-09-2565 Hits:610 ประกาศถาวร

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ทัศนศึกษา ณ แฮงตึง ฟาร์ม เชียงใหม่

13-09-2565 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง Tik Tok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัวเด็กที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอดการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว เรื่อง Tik Tok ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย ณ แฮงตึง ฟาร์ม เชียงใหม่ Hang Tueng Farm Chiang Mai {lightgallery type=local path=images/news2565/650913-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่

12-09-2565 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650912-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่กับธนาคารออมสิน"

12-09-2565 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจ ดังนั้นในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคุณกริชฤทธิ์ สิงหเดช ผู้จัดการและทีมงาน ธนาคารสาขาช้างคลาน เชียงใหม่ ที่ได้มาจัดกิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่กับธนาคารออมสิน" ในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน เป็นผู้ประสานงานและดูแลดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักเรื่องการออมเงินการประหยัด และรอบคอบในการวางแผนใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมถึงได้เรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรจากธนาคารออมสินทุกท่านที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านและหน่วยงานให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ รับใช้สังคมด้วยหัวใจเซอร์เวียม (Serviam) สืบไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650912-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

09-09-2565 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี และอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลิน ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนไตร่ตรองถอดบทเรียนการนำจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา และอัตลักษณ์ศิษย์ อุร์สุลินไปใช้ในโลกกว้างอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูทีมชั้น และนักเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึง ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรม เป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 24 - 25 คน และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย...

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

08-09-2565 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง ท้องฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัวเด็กที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เรื่อง ท้องฟ้า ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข สนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ จึงได้ไปทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650908-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่

07-09-2565 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650907-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

07-09-2565 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650907-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่

07-09-2565 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650907-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (オンライン日本文化交流会) ครั้งที่ 2

05-09-2565 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (オンライン日本文化交流会) ครั้งที่ 2 กับ Aomori Commercial High School, JAPAN วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบ Zoom กับนักเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นจากโรงเรียน Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน ในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้พูดนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ : วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวไทย/ อาหารที่นักเรียนมัธยมไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยมี Mr.Shigeru Hotta...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนวิมานทิพย์ เชียงใหม่

05-09-2565 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนวิมานทิพย์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวิมานทิพย์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650905-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (NARIT)

05-09-2565 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน RC Happy Weekend โดยจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 - วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนทั้งด้านวิชาการและทักษะสมรรถนะและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650905-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Central Kids Market “คิดส์ดี ขายได้” ครั้งที่ 1

05-09-2565 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับสมาคมสถานสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานตลาดนัดของหนูน้อยยอดนักขายในบรรยากาศหมู่บ้านสายรุ้ง Central Kids Market “คิดส์ดี ขายได้” ครั้งที่ 1 ตอน: ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง กิจกรรมในบูธ แต่งหน้าคัพเค้ก และร้อยลูกปัด กิจกรรมบนเวที รำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ เดินแฟชั่นโชว์ ในชุด Up Cycled และการแข่งขันแต่งหน้าเค้ก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นของผู้ปกครองและแขกผู้มาเยือน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยหัวใจเซอร์เวียม SERVIAM {lightgallery type=local path=images/news2565/650905-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565 90 ปี กีฬาสีพี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY

02-09-2565 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565 90 ปี กีฬาสีพี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด รู้ถึงบทบาทการเป็นผู้นำที่ดี และการเป็นผู้ตามที่ดี ปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเล่นกีฬาอย่างมีระเบียบ เคารพ กฎกติกา รู้จักการวางแผนการทำงานร่วมกัน มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกีฬาประเภท กรีฑา แชร์บอล ปิงปอง บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล นอกจากนั้นการบริหารงานของแม่สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีเขียว...

Read more

มอบเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬา กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565

01-09-2565 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565 90 ปี กีฬาสี พี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาประเภท แชร์บอล ปิงปอง บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ที่ชนะการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ คุณครูและนักเรียนต่างรวมพลังรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม เรื่อง Mindset สู่ความสำเร็จ

01-09-2565 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรม เรื่อง Mindset สู่ความสำเร็จ โดยเชิญ อาจารย์.ดร ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ มาบรรยายพิเศษ มีรุ่นพี่ศิษย์เก่า จำนวน 4 คน ได้มาพูดแบ่งปันเทคนิคการอ่านอย่างไรให้สอบติดและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัญจลา ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากรและรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่านที่มาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยหัวใจ เซอร์เวียม(Seviam) {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

01-09-2565 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เป็นประธานปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี เพื่อ เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local...

Read more

ลูกกตัญญู ประจำปี 2565 ด.ญ.ณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา (น้องต้นน้ำ)

01-09-2565 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา (น้องต้นน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ลูกดีเด่นแห่งปี และแม่ดีเด่นแห่งปี” ภายใต้โครงการ ทอสายใย ดวงใจแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ได้พิจารณาผลงานเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๘๗ ราย ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทลูกดีเด่นแห่งปี ๒๔ ราย ประเภทแม่ดีเด่นแห่งปี ๖ ราย รวม ๓๐ ราย #ลูกดีเด่นแห่งปี & #แม่ดีเด่นแห่งปี #ทอสายใยดวงใจแม่ #วันแม่แห่งชาติ #สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมสนทนาธรรม ในหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2565

01-09-2565 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตามหัวข้อรณรงค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เชิญ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี มาเป็นวิทยากรอบรมสนทนาธรรม ในหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2565 “คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม Think Critically And Ethically ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังใหัคณะครูและเจ้าหน้าที่ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติในการฟัง การพูด การตัดสินใจ ก่อนลงมือปฎิบัติให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรตามจิตตารมณ์แม่อัญจลาม {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

คนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ 2565

29-08-2565 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานเคคือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2565/650829-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมสมาธิ สำหรับนักเรียนชั้นป.1 - ม.6

29-08-2565 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณลักษณะตามจิตรารมณ์การศึกษาอุร์สุลิน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตามหัวข้อรณรงค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในปีการศึกษา2565 จัดให้มีการอบรมสมาธิสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ประสานงานและวิทยากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันฝึกสมาธิอย่างมีสติให้กับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยด้วยหัวใจเซอร์เวียม {lightgallery type=local path=images/news2565/650829-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

29-08-2565 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจำนวน 9 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650829-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

25-08-2565 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาทำการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 4 คน เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แบบ 100% และ 60% ประจำปี 2566 ในสาขาบริหาร-กฎหมาย ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จำนวน 7 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/650825-1 previewHeight=81...

Read more

แนะแนวการศึกษา Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น

24-08-2565 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาแนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแนวการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน 100% และ 60% ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร-กฎหมายที่ Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่นแล้วจำนวน 7 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/650824-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

23-08-2565 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี เพื่อ เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local...

Read more

การอบรมฟื้นฟูจิตใจเพื่อการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ

20-08-2565 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิก จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจเพื่อการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปลูกฝังหลักความเชื่อ คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตคริสตชน และการปฏิบัติตนในพิธีกรรมให้กับนักเรียน โดยมีบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม และบาทหลวงพิชิต จำปาพยุง เป็นวิทยากร และคุณครูคำสอน 3 โรงเรียน ร่วมกันดูแลนักเรียน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650820-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

19-08-2565 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉลองนามโรงเรียน และฉลองครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาดหลวง บราเดอร์ ซิสเตอร์และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของ พระนางมารีย์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650819-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย กับครอบครัวมาทสึโมโตะ

18-08-2565 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย กับครอบครัวมาทสึโมโตะ ที่สูญเสียนางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ (น้องอัยย์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่นางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2565/650818-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12-08-2565 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2565 Hits:111 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 11 สิงหาคม 2565

11-08-2565 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2565 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียน และนายกสมาคมผู้ปกครองและครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทำธุรกิจเอสเอ็มอี Digital Marketing ผ่านแพลตฟอร์ออนไลน์

11-08-2565 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ได้เชิญคุณอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SME ไทย พร้อมทีมวิทยากร มาให้ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจเอสเอ็มอี Digital Marketing ผ่านแพลตฟอร์ออนไลน์ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจได้ในอนาคต ให้กับนักเรียนชุมนุม Alpha SME และ ชุมนุมเรรักษ์สมุนไพร จำนวน 40 คน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และแนวทางในการทำธุรกิจ SME จากวิทยากร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-2 previewHeight=81...

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 10 สิงหาคม 2565

11-08-2565 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650811-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 43

10-08-2565 Hits:174 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650811-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์

10-08-2565 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมการแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ ในงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่.....นวัตกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้พลเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650810-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

09-08-2565 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "โลกเสมือนจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด Northern Education to Metaverse" ภายในบูธมีกิจกรรมสาธิตการเขียนโปรแกรม Micro : bit การสร้างภาพเสมือนจริง Hologram และรวมสนุกกับกิจกรรมตามหาดวงดาว กับ Appication Night Sky x {lightgallery type=local path=images/news2565/650809-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 8 สิงหาคม 2565

08-08-2565 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650808-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Cambodia Dance Challenge Asia Student Art Festival

08-08-2565 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแข่งเดี่ยว ช่วงอายุ 10-15 ปี Cambodia Dance Challenge Asia Student Art Festival International online dance competition 2022 cambodia dance challenge {lightgallery type=local path=images/news2565/650808-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่

08-08-2565 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650808-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับสมรรถนะ

06-08-2565 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับสมรรถนะ" โดย ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการสร้างนวตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนให้กับคุณครูผู้สอนทุกระดับชั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650806-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่

05-08-2565 Hits:131 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650805-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ เชียงใหม่

05-08-2565 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650805-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนและศูนย์การศึกษา ลำปาง

04-08-2565 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ,ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมด้วยคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล-ประถม คุณครูสมพร ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม ได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนและศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา ยกระดับทักษะและสมรรถนะของนักเรียน รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่

04-08-2565 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650804-2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่

04-08-2565 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650804-3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนสุข เชียงใหม่

03-08-2565 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนสุข เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนสุข เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650803-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่

03-08-2565 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650803-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭)

02-08-2565 Hits:130 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 1. น.ส.กัญญาวีร์ อริยะ : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "คันไซในความคิดของฉัน" 2. น.ส.พัฒนรัตน์ บัวรุ่งธนาสกุล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนคำศัพท์ญี่ปุ่นจากรูปภาพ 3. น.ส.ปานชีวา ทายะติ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 4. น.ส.พลอยรัตนา วงศ์ธีระธรรม : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งเรื่องภาษาญี่ปุ่นจากภาพ 5. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่

02-08-2565 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650802-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่

02-08-2565 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650802-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ

01-08-2565 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 1.HipHop solo รุ่นอายุ 13-15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2.Modern Championships รุ่น อายุ 15 ปี ได้รับรางวัลที่ 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022 ครั้งที่ 9 เพื่อหาผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ ณ เวที Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่

01-08-2565 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650801-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสันทราย เชียงใหม่

01-08-2565 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสันทราย เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสันทราย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650801-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา …

30-07-2565 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาวันเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและสนใจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้และให้ความสนใจประวัติความเป็นมาล้านนาเมืองเชียงใหม่โดยวิทยากรอธิบายให้ความรู้นำเสนอผ่านวีดีทัศน์ ตลอดจนการนำชมแหล่งเรียนรู้ รูปปั้นเสมือนจริงความเป็นอยู่ของคนล้านนา การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาวันเสาร์ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน หรือประสานกับครูประจำชั้น

Read more

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

27-07-2565 Hits:240 ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2565   วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จำนวน 66 คน โดยวิทยากรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่อง รอบรู้เท่าทัน ข่าวสาร อย.น้อย และการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน การคุ้มครอง เฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตที่ปลอดภัย บรรยายความรู้เรื่อง อ่านฉลาก อิ่มฉลาด ฉลาดเลือก ฉลาดกิน อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ณ...

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27-07-2565 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล

27-07-2565 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายคุณธรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ม.2

27-07-2565 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการพร้อมทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมเปิดค่ายคุณธรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลมีคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยหน่วยงาน สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่ออบรมและฝึกการทำสมาธิ เพื่อเจริญสติและพัฒนาจิตใจ อยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ มีคุณธรรม ทั้งในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระเบียบวินัย อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังความเป็นกุลสตรีไทยและให้ทุกคนครองตนเป็นศาสนิกชนที่ดีให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยทำกิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเรียนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว รู้จักการปรับตัว ยอมรับความแตกต่าง คิดรอบคอม มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้...

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

27-07-2565 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น เรียนรู้และตระหนักถึงแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ และสามารถใช้ชีวิตในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันได้ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 24 -...

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27-07-2565 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650801-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Award

25-07-2565 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Award For Commissioners จำนวน 2 ท่าน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล – ประถม มอบเกียรติบัตรหัวหน้าหมวดดีเด่น คุณครูเบญจมาภรณ์ สืบน้อยและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น นางสาวบูรณิน เอนกสัมพันธ์ ปีการศึกษา2564 และพิธีมอบวุฒิบัตรคณะครูที่ผ่านการอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 คน ณ บริเวณลานPIAZZA {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-5 previewHeight=81...

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal)

25-07-2565 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และ ศาสนธรรมส่งเสริมคุณค่าชีวิตที่ดีงามของนักเรียนผ่านการปฏิบัติจริง และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมความเชื่อความศรัทธา มีศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ไตร่ตรองคุณค่าชีวิตคริสตชน ตามหัวข้อรณรงค์ประจำปี “คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-4 previewHeight=81...

Read more

โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565

25-07-2565 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาวันเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและสนใจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาวันเสาร์ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน หรือประสานกับครูประจำชั้น {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ

25-07-2565 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNIVERV CMU) และคณะ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( สสวท.) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองเสมอมา {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25-07-2565 Hits:128 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรศ .ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกลวัล ให้การต้อนรับครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม,ดร.โชติกา ทังสุนันท์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุข และศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครู {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจสุขภาพครู-เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

25-07-2565 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายโรงเรียนในการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับคณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดย เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ เชียงใหม่

22-07-2565 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่

22-07-2565 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา บ้านเด็กดี

21-07-2565 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนักจิตวิทยา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21-07-2565 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนฤดี ยอดกมล และ คุณปริชดา เอื้อเกษมสิน นักจิตวิทยา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักจิตวิทยา ที่มาบริการให้คำปรึกษากับคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ในการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-9 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-10 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:100 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-11 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี

19-07-2565 Hits:109 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-12 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพรรณี

19-07-2565 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-13 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลอินทิรา

19-07-2565 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทิรา ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-14 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส

19-07-2565 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-15 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

19-07-2565 Hits:554 ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Read more

เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

18-07-2565 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล-ประถม คุณครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม และ คุณครูสมพร ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรศูนย์ลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมการจัดทำข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) พร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆที่รองรับนักศึกษาในทุกสาขา {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์

18-07-2565 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-16 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม

18-07-2565 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-17 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์

18-07-2565 Hits:114 ข่าวประชาสัมพันธ์

วัวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-18 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

12-07-2565 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Kosei Joshi Gakuen High School, Tokyo (文化交流会) ............................. วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการและคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยต้อนรับคณะครูและผู้ประสานงาน Kosei Joshi Gakuen High school นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่าง Kosei Joshi Gakuen High School กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองโรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลียนวัฒนธรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที5 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน การเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์อันดีการสัมภาษณ์แลกเปลียนประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและพาชมโรงเรียน กิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนทั้งสองโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมจาก Kosei Joshi...

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น

11-07-2565 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS

11-07-2565 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว )เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-20 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC ENGLISH Singing and dancing contest 2022

11-07-2565 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์

Regina Coeli College would like to congratulate the students who won the competition and receive a certificate from RC ENGLISH singing and dancing contest 2022 for primary level 2022 academic year. First prize -Poonyisa Boonsung Grade.4 -Kunyakorn Thongcome Grade.4 -Thunpimol...

Read more

โครงการ RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 9 กรกฎาคม 2565

09-07-2565 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend พร้อมด้วยทีมบริหาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้นะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้น ม.5

08-07-2565 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูทีมชั้น จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อแบ่งปันให้กับโรงเรียนหรือชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ขอขอบคุณนักเรียนและคุณครูทีมชั้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพงอาคารอุร์สุลา เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ อนุบาลและประถม รวมทั้งผลิตสื่อการเรียนรู้บริจาคให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูทีมชั้นทุกท่านค่ะ {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-19 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

08-07-2565 Hits:253 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นักเรียนห้องเรียน สสวท. ชั้น ม.2/1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 35 คน พร้อมครูผู้ดูแล 2 ท่านคือครูวิเจน ดวงคำ และครูณิชชาพันธ์ สิทธิปัญญารัตน์ ได้ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลมาใช้สำหรับการทำโครงงาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ {lightgallery type=local path=images/news2565/650707-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 7 กรกฎาคม 2565

08-07-2565 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650707-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

08-07-2565 Hits:279 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนาตามหลักการในการประกอบพิธีดังกล่าว และส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650707-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ

08-07-2565 Hits:162 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650708-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี

08-07-2565 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650708-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข

08-07-2565 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

08-07-2565 Hits:154 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสุมาลี

08-07-2565 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 6 กรกฎาคม 2565

06-07-2565 Hits:354 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650706-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (T…

05-07-2565 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิงชานิดา สิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3. เด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 5 กรกฎาคม 2565

05-07-2565 Hits:174 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เตรียมความพร้อมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ม.สวนดุสิต

04-07-2565 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการและทีมบริหารร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการพัฒนานักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service and Herbal Products) และแผนการเรียนศิลป์อาชีพ-ศิลปะอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในศาสตร์หลายแขนง และมีทางเลือกให้กับนักเรียนมัธยมในการวางแผนเป้าหมายการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การประชุมพบปะกันในครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

04-07-2565 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยและนักเรียนได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของชาวพุทธที่พึงปฏิบัติ เพื่อเตรียมจิตใจเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดชัยมงคล {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 4 กรกฎาคม 2565

04-07-2565 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650704-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

03-07-2565 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test) วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1/2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ดูแล {lightgallery type=local path=images/news2565/650704-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 1 กรกฎาคม 2565

01-07-2565 Hits:165 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650701-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 29 มิถุนายน 2565

29-06-2565 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650629-9 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการอาหารปลอดภัยเรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

29-06-2565 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมฉลอง 90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง โดยการปรับพื้นที่ภายในโรงเรียน ปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงนอกจากนั้นยังได้นำผลิตผลพืชผักสวนครัวมาปรุงเป็นอาหารกลางวันให้บริการแก่นักเรียนและครู อีกทั้งยังนำมาบริการจำหน่ายให้ผู้ปกครองที่สนใจพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษเพื่อนำไปปรุงอาหารที่บ้าน ส่งผลให้สุขภาพดีตามหลักโภชนาการและตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ {lightgallery type=local path=images/news2565/650704-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 28 มิถุนายน 2565

28-06-2565 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650629-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

28-06-2565 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ระหว่าง : Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ:วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวญี่ปุ่น/อาหารที่นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมี Mr.Shigeru Hotta ผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นและคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เข้าร่วมสังเกตการณ์ระหว่างทำกิจกรรมด้วย {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 27 มิถุนายน 2565

27-06-2565 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565

27-06-2565 Hits:280 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ หัวหน้าหมวดสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และสร้างความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ในหมู่คณะ ณ อาคารอนุสรณ์ 80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

24-06-2565 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมติวก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (ศูนย์ สอวน.) มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี สอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 24 มิถุนายน 2565

24-06-2565 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมชมแหล่งพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (TCDC)

23-06-2565 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service and Herbal Products) และแผนการเรียนศิลป์อาชีพ-ศิลปะอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program) และนักเรียนในชุมนุม Alpha SME พร้อมคุณครูผู้ดูแล ครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ Thailand Creative & Design Center (TCDC) พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและบริการของสำนักงานจากเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-4...

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 23 มิถุนายน 2565

23-06-2565 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

23-06-2565 Hits:272 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ ยศวดี เขตต์เมืองมูล และ ศึกษานิเทศก์ พัทธนันท์ ปั้นแก้ว มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

23-06-2565 Hits:222 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับ นางวรภา กัญหา และ นางสาวอุษณา วีรเปรม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องสนทนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.3

23-06-2565 Hits:233 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว) ร่วมกับทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณชนิตร์นัยน์ แดงเรือน พร้อมด้วยทีมนักจิตวิทยา จากบ้านหลังที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ในหัวข้อ ”เพิ่มพลังใจ เติมพลังฝัน” และศิษย์เก่ารุ่น SEER มาแบ่งปันประสบการณ์ในรั้วโรงเรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23-06-2565 Hits:305 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ ธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดัรับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการเรียนการสอน ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจเช็ค Vital sign และการปฏิบัติการ Bed bath สำหรับผู้ป่วย โดยมี รศ.ดร.ทิพาพร วงษ์หงส์สกุล นักเรียนเก่ารุ่นที่ 20 พร้อมคณะเป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้กับนักเรียนด้วยหัวใจ Serviam {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 21 มิถุนายน 2565

22-06-2565 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 22 มิถุนายน 2565

22-06-2565 Hits:156 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2565

21-06-2565 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม เชิญซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม Piazza พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery...

Read more

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land”

21-06-2565 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งครู และนักเรียนเข้าร่วมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” โดยมีครูละลิตา ธิอินโต ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาเด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะชา และเด็กหญิงเต็มฟ้า สันตะวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร {lightgallery type=local path=images/news2565/650621-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

20-06-2565 Hits:889 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาคณะอุร์สุลินและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ Serviam เรียนรู้คุณค่าหลัก รัก รับใช้ ซื่อสัตย์เป็นหลักนำ ตามจิตตารมณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำโดยชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะชิสเตอร์ ฝ่ายจิตตาภิบาล และทีมบริหารของโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news2565/650620-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.

20-06-2565 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาวปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ และนางสาวนลินรัตน์ พนิตธนวงศ์ ครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 (ชีววิทยา และเคมี) เข้าร่วมการอบรม ณ ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ และ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี {lightgallery type=local path=images/news2565/650620-2 previewHeight=101 previewWidth=159}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ปี 2565-2566

17-06-2565 Hits:311 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยปีการศึกษา 2565 – 2567โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการเลือกตั้ง และทางโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม ผู้ปกครองของเด็กหญิงพิมพ์วิภา เลี้ยงสกุลอุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับอดีตนายกสมาคมและครู คุณกิตติ ปิ่นไชย ทีได้เสียสละเวลาช่วยเหลือและประสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผู้ปกครองและคุณครูให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอด ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650617 previewHeight=101 previewWidth=159}Image From Regina...

Read more

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17-06-2565 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้โอวาทนักเรียนในหัวข้อรณรงค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม “Think critically and ethically” และครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ให้โอวาทกับนักเรียน เรื่องเคล็ดลับการใช้ชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูทีมชั้นม.4 จัดพิธีรับขวัญฝากตนเป็นศิษย์ “สานสัมพันธ์ ศิษย์และครู” และ กิจกรรมสัมพันธ์ “สร้างสัมพันธ์ สามัคคี กลมเกลียว” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ภายใต้บรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งความรัก...

Read more

นักตีป้อม เตรียมทีม พร้อมบวก! เปิดรับสมัคร การแข่งขัน ROV กีฬาอีสปอร์ตภายในโรงเรียนเรยีนา…

12-06-2565 Hits:253 ข่าวประชาสัมพันธ์

  🏆 เงินรางวัลรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่รวม 20,000 บาท  🏆 เงินรางวัลรอบชิงแชมป์ระดับประเทศรวม 175,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 65 – 10 ส.ค. 65 เท่านั้น!          สมัคร ROV คลิก! >> https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/594 📌 วิธีการสมัคร คลิก! : https://drive.google.com/file/d/1hMU69EKb5-OrYdMHeYcuewCSMKWl41_v/view   ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.ais.th/game/sseries/ 👾 Discord ของการแข่งขัน : https://discord.com/invite/xgN7QN3vMA 🎥 ถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในโรงเรียน  16 ส.ค. 65  🎥 ถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด  23 ส.ค. 65 – 28 ส.ค. 65 ช่องทางการรับชม 🎬...

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565

11-06-2565 Hits:447 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2565 เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะ สมรรถนะผู้เรียน พร้อมการดูแลนักเรียน เป็นรายบุคคลและพบครูประจำชั้นเพื่อ ปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบกรรมการบริหารโรงเรียน ด้วยการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน เบิกเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน สรุปให้คืนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของภาครัฐ และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "การอบรมเลี้ยงดูลูกรัก ให้เป็นผู้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณและมีคุณธรรม” สำหรับผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาโดย พ.ญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ และ การยรรยายพิเศษ"การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้วยทักษะชีวิต และกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ SME (Small and Medium Enterprises)”...

Read more

การแบ่งปันการประเมินการเรียนรู้บูรณาการข้ามศาสตร์

09-06-2565 Hits:999 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการเรียนเชิญ ศน.รัชภูม สมสมัย แบ่งปันการประเมินการเรียนรู้บูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อรองรับการศึกษาฐานสมรรถนะและยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนให้กับหัวหน้าสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาฯ และสาระศิลป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลร่วมกัน ณ ห้องประชุมสนทนาธรรมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/09062022_02 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

09-06-2565 Hits:427 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยพร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ด้วยความกตัญญู ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบพานไหว้ครู และกรวยดอกไม้ แด่คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร และคณะครู และกล่าวให้โอวาทนักเรียนโดย ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนบรรเลงดนตรีไทย ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม และคุณครูกระดาษทราย ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/09062022_01 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina...

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา…

03-06-2565 Hits:363 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ได้มีการลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเชิญชวนทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงกัน {lightgallery type=local path=images/news2565/650603-01 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วางแผนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

31-05-2565 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชิญ รศ. ดร.ทิพาพร วงษ์หงส์สกุล (ศิษย์เก่ารุ่น 20) ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการ โดยมีคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง และ ดร.โชติกา ทังสุนันท์ ในการวางแผนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ รศ. ดร.ทิพาพร วงษ์หงส์สกุล ร่วมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การปฐมพยาบาล และวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650531-02previewHeight=121 previewWidth=179}Image...

Read more

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “Think critically and ethi…

30-05-2565 Hits:236 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “Think critically and ethically” ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรมภายใต้บรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งความรัก {lightgallery type=local path=images/news2565/650530 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเท…

30-05-2565 Hits:217 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมพบปะพูดคุยกับ Mr.Shigeru Hotta อาจารย์ผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน 100% และ 60% ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2566 ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้มีนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร-กฎหมายที่ Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น แล้วจำนวน 8 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/650531-01previewHeight=121 previewWidth=179}Image...

Read more

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาป…

25-05-2565 Hits:249 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 10.00 น. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการจัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามจุดเน้นของหลักสูตรห้องเรียนสสวท ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650526-01 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รุ่น 2558 พฤนทภัทร กลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียน

25-05-2565 Hits:333 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พญ.วิมลรัฐ ธารนพ (กุ๊งกิ๊ง) แพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพญ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดา (พิมพ์) แพทย์ใช้ทุนสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รุ่น 2558 พฤนทภัทร ได้กลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียน เข้าพบชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และทีมบริหารพร้อมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องด้วยหัวใจServiam ภายในบรรยากาศอบอุ่น {lightgallery type=local path=images/news2565/650526-02 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียน1/2565

17-05-2565 Hits:315 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site จัดกิจกรรมหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ยึดมาตรการ 6-6-7 ลดความเสี่ยงในสถานศึกษา ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ปรับเวลาเรียน และเวลาพักตามมาตรการฯ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองและประทานพระพรแด่ท่านและครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ {lightgallery type=local path=images/news2565/650518-1 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ

17-05-2565 Hits:286 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ "รู้ รัก สามัคคี และสำนักความเป็นไทย" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดและพลังสร้างสรรค์เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ผ่านกิจกรรมจิตอาสา "เด็กอวด(ทำ)ดี" ปี 2564 โดยมีทีมเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศอายุระหว่าง 15-25 ปี สนใจส่งกิจกรรมโครงการเข้าประกวดมากกว่า 600 ทีม ในการพิจารณารอบแรกคณะกรรมการได้คัดเลือกกิจกรรมโครงการดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 200 ทีม และในการพิจารณาครั้งที่สองคัดเลือกเหลือ 50 ทีม โดยให้ได้รับรางวัลระดับพลอย พร้อมรับเงินสนับสนุนโครงการฯ 30000 บาท ซึ่งทั้ง 50 ทีมต้องดำเนินกิจกรรมตามที่ได้เสนอโครงการไว้ โดยใช้เวลาดำเนินงานกว่า6เดือน และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

13-05-2565 Hits:4296 ประกาศถาวร

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับครอบครัวของคุณครูวิเจน ดวงคำ

01-04-2565 Hits:293 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย กับครอบครัวของคุณครูวิเจน ดวงคำ ที่สูญเสียคุณพ่อบุญเรือน พรหมเสน ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่ท่านเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของท่านเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2565/650518-2 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

01-04-2565 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จุดเทียนภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวาทโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยมีทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วม {lightgallery type=local path=images/news2565/650517-01 previewHeight=121 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 01/2565 เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

01-04-2565 Hits:469 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 01/2565 เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650513-1 previewHeight=251 previewWidth=179}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมในหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

01-04-2565 Hits:272 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับงานบุคลากรของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เชิญ ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร มาเป็นวิทยากรให้การอบรมกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 “คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม (Think Critically and Ethically) ” ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2565/650513-2 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเรื่องการสอนคำสอน ปีการศึกษา 2565

01-04-2565 Hits:309 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เรียนเชิญ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และบาดหลวงศราวุธ แฮทู เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการสอนคำสอนสำหรับ ครูคำสอน ให้กับคณะซิสเตอร์และคุณครูคำสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพระคัมภีร์ ให้คุณครูมีความรู้เทคนิคการสอนคำสอน นำไปสู่การปฏิบัติชีวิตคริสตชน และผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม {lightgallery type=local path=images/news2565/650512 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแบ่งปันเรื่องจุดเปลี่ยนการศึกษาสู่มืออาชีพSME

01-04-2565 Hits:322 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคุณภาวดี จรัสมนัสกุล ร่วมต้อนรับ คุณอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาคม SME จังหวัดเชียงใหม่ และคุณทัศนันท์ ธนัญชัย ที่ได้มาแบ่งปันเรื่องจุดเปลี่ยนการศึกษาสู่มืออาชีพSME ณ ห้องสนทนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650511 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเทควันโด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน

01-04-2565 Hits:360 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเทควันโด จัดการสอบเลื่อนลำดับขั้นสายสีเทควันโด ให้กับนักเรียนที่ลงเรียนกิจกรรมเทควันโด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ (สายดำดั้ง6) มาเป็นผู้สอบเลื่อนลำดับขั้นสายและรับรองคุณวุฒิลำดับขั้นสายให้กับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีคุณครูวาสนา ปัญทจักร์ (สายดำดั้ง3) เป็นผู้ควบคุมการสอบซึ่งผลการสอบเลื่อนสายในวันนี้ นักเรียนทุกคนได้ผ่านการสอบเลื่อนลำดับขั้นสายสีทั้งหมด   {lightgallery type=local path=images/news2565/650401_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022)

01-04-2565 Hits:381 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุข ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง   {lightgallery type=local path=images/news2565/650411-01 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานอาคารสถานที่ทำความสะอาดและ ฉีดโฟม ฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ

01-04-2565 Hits:353 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทุกท่านถึงความสะอาดและปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโรงเรียนจึงเตรียมความพร้อมห้องเรียนห้องปฎิบัติการต่างๆ ก่อนเปิดเรียนโดยในช่วงปิดเรียนระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนใด้ให้ช่างแอร์เข้ามาล้างทำความสะอาดและ ฉีดโฟมฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ในอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฎิบัติการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที 1/2565 วันอังคารที 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปด้วยรักและหว่งใย {lightgallery type=local path=images/news2565/650427-1 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตั้งคำถามRCAการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

01-04-2565 Hits:329 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 125 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตั้งคำถาม RCA และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650506 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงาน 2565

01-04-2565 Hits:351 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแรงงาน 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นคงและความสุขในการทำงาน ณ อาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650506-01 previewHeight=101 previewWidth=190}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน THE PALLADIUM TAEKWONDO​ CHAMPIONSHIP​ 2022

01-04-2565 Hits:318 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัพนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน6คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด คว้าเหรียญทอง100% 6เหรียญทอง และคว้าถ้วยรางวัล8ถ้วยรางวัล ได้แก่ … ถ้วยรางวัลผู้ผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่ ท่าร่ายรำ ครูวาสนา ปัญทจักร์ ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ประเภทพุมเซ่ ท่าร่ายรำ ด.ญ. นพมาศ คองสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่หญิงเดี่ยว อายุ13-14ปี สายขาว 1. เด็กหญิงณัฐธีรา สุวรรณการีย์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่หญิงเดี่ยว อายุ11-12ปี สายดำ 2. เด็กหญิงนพมาศ คองสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สายดำแดง) ชนะเลิศ ประเภทพุมเซ่หญิงคู่ อายุ13-14ปี สายขาว 3. เด็กหญิงพรนัชชา วงศ์ประสิทธิ์ 4...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที…

31-03-2565 Hits:822 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 48 (第48回 日本語弁論大会) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย    น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเสิศอันดับ 3 หัวข้อเรื่อง คำชมกับเพื่อน (ほめことばと友達)   น.ส.รัก อัศเวศน์  ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 หัวข้อเรื่อง Bully (いじめ)    การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565  โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์  หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ  สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย    ครูผู้ฝึกสอน อ.วิไลรัตน์ ทาโส และ Ms.Suzuki Hiromi {lightgallery type=local path=images/news2565/650331-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image...

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียน เป็น วันที่ 1-…

24-03-2565 Hits:518 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็น วันที่ 1-7 เมษายน 2565

Read more

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเร…

24-03-2565 Hits:345 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงานโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Read more

งานวันเกียรติยศผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2564

21-03-2565 Hits:376 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ในงานวันเกียรติยศผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564   รายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 1. นางสาวกาญจนา พรมมา 2. นางสาวนริศรา ปัญจะมัง 3. นางสาวพิมลพร เชื้อประยูร 4. นาสาวภูวนิดา ปรีชาสิริภัทร   ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1. นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ 2. นางสาวจารุวรรณ ปันเปอร์ 3. นางมัธยา ไชยนุรักษ์ 4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ วงศ์จันทร์มา 5. นางสาวอาทิตยา กองแก้ว   รายชื่อครูดีเด่นเนื่องในวันครู...

Read more

การพัฒนาแอนนิเมชัน “Animation Summer camps”

16-03-2565 Hits:322 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นางจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ตัวแทนคุณครู ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาเปิดค่ายอบรมการพัฒนาแอนนิเมชัน “Animation Summer camps” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยในการอบรมครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับบริษัท The Monk Studios ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตผลงานทางด้าน animations and visual effects มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์ animation ชื่อดัง เช่น  Rango, strange magic ...

Read more

การอบรมพระคัมภีร์-การสอนคำสอน

10-03-2565 Hits:321 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 มีนาคม2565 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดอบรมพระคัมภีร์-การสอนคำสอน ให้กับครูคาทอลิกโดยเชิญวิทยากร คือ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ บาดหลวง ศราวุธ แฮทู เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่ และทีมงาน คุณครูธัญรัตน์ ลำแพนไพรี  ขอขอบพระคุณวิทยากรและทีมงานที่มาแบ่งปันกับคุณครูคาทอลิกในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news2565/650310_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ปฏิทินโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. - 17 พ.ค. 65

04-03-2565 Hits:1207 ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2565

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอ.3, ป.1, ม.1 และม.4 ในวันเสาร์ที่ 1…

02-03-2565 Hits:776 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Read more

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

01-03-2565 Hits:708 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ชั้นอนุบาล 3 (KINDERGARTEN 3) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น อ.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (PRIMARY 1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ป.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SECONDARY 1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SECONDARY 4) กรอกใบสมัครออนไลน์ ชั้น ม.4  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น (日本文化活動)

25-02-2565 Hits:421 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมใส่ชุดยูคะตะ (浴衣着方) กิจกรรมพับกระดาษญี่ปุ่น (折り紙) กิจกรรมห่อผ้าฟุโรชิคิ (風呂敷) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนอกเหนือจากการเรียนตัวเนื้อหาภาษาในชั้นเรียน {lightgallery type=local path=images/news2565/650225_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

23-02-2565 Hits:602 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงจัดพิธีเป็นการภายในโดยมีนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเท่านั้นที่เข้าร่วมพิธี และนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย (สีขาว) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี...

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 17 พฤศจิกายน 2565

18-02-2565 Hits:365 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณรอบๆ โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650218_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

18-02-2565 Hits:410 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้โอวาท หัวข้อ วิธีคิด และแนวทางปฏิบัติตนสู่ภาวะผู้นำ ตามวิถีนักบุญอัญจลา เมริชี และกล่าวขอบคุณนักเรียนสภาปีการศึกษา 2564 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจเซอร์เวียม ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650218_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่

18-02-2565 Hits:449 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์จิรากร  ทัศเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ มาพบซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2565 ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650217_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบการสนับสนุนคีย์บอร์ดYAMAHA รุ่น PSR-E463 จำนวน 1 เครื่อง

18-02-2565 Hits:317 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้รับมอบการสนับสนุนคีย์บอร์ดYAMAHA รุ่น PSR-E463 จำนวน 1 เครื่อง จากคุณสุชาดา สัจจะวาที โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650217_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอน Online ระดับชั้นอ. 3 – ช…

16-02-2565 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอน Online ระดับชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาห้อง ม.1/3 (กรณีพิเศษ) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

ภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

15-02-2565 Hits:358 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมใจภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอให้ท่านได้พักผ่อนในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าตลอดนิรันดรเทอญ   {lightgallery type=local path=images/news2565/650215_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“Growth Mindset and Serviam สร้างได้ด้วยตัวเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในโรง…

15-02-2565 Hits:313 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม“Growth Mindset and Serviam สร้างได้ด้วยตัวเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ Serviam รักและรับใช้ จิตสาธารณะ ให้กับนักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อพัฒนากรอบความคิดที่พัฒนาได้ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ ให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting...

Read more

กิจกรรมสังคมพัฒนา และค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) ระดับชั้นม…

15-02-2565 Hits:287 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมสังคมพัฒนา และค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน รู้จักการแบ่งปันให้กับสังคมที่อยู่ใกล้เคียง และมีมารยาทที่งดงามเหมาะสม ฝึกทักษะทางการใช้จินตนาการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และมีจิตอาสาแบ่งปันให้ผู้อื่น ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกิจกรรมกันอย่างเป็นมิตร ยอมรับในความแตกต่าง และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามในการเป็นศิษย์อุร์สุลินบ้านเรยีนาฯต่อไป เรียนรู้การนำอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลิน ไปพัฒนาชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงสังคมปัจจุบัน ให้เกิดคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่น ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็นฐาน ฐานละไม่เกิน 25 คน...

Read more

กิจกรรมค่ายพลังแห่งรัก (ตามวิถีใหม่แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

15-02-2565 Hits:318 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายพลังแห่งรัก (ตามวิถีใหม่แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อฝึกเจริญ สติ ภาวนา พัฒนาจิตใจ อยู่บนพื้นฐานของพลังแห่งรัก และมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังความเป็นกุลสตรีไทยและให้ทุกคนครองตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว และรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน “Growth Mindset” เสริมสร้างจิตตารมณ์ รักและรับใช้ รู้จักการแบ่งปัน นอกจากนี้นักเรียนได้นำความรู้ 8 กลุ่มสาระที่เรียน มาฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำมาใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็นฐาน ฐานละไม่เกิน...

Read more

กิจกรรมค่ายสร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย และกิจกรรมสังคมพัฒนา ระดับชั้นมัธ…

15-02-2565 Hits:325 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายสร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย และกิจกรรมสังคมพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ Growth Mindsed กรอบความคิดที่พัฒนาได้ ” ให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการเรียนและการวางเป้าหมายการใช้ชีวิตในระดับชั้น ม.ปลาย ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็นฐาน ฐานละไม่เกิน 20 คน และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ ในระหว่างการทำกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2565/650215_1...

Read more

แบ่งปันความรัก ด้วยถุงปันรัก 1,000 ถุง

14-02-2565 Hits:343 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 EVERGREEN ร่วมกับ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้แบ่งปันความรัก ด้วยถุงปันรัก 1,000 ถุง ให้กับสัตบุรุษพระหฤทัย ชุมชนช้างคลาน คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ และซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงและคณะซิสเตอร์เป็นตัวแทนส่งมอบความรักให้ทุกคน ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 2022 โอกาสฉลอง 365 วัน : 1 ปี EVERGREEN  และเฉลิมฉลอง 90 ปี พลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ณ หอประชุมเลอเกรสเซ่...

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ…

14-02-2565 Hits:308 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร้อยรัก ปันสุข สู่ยุค Next Normal” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ครบตามกระบวนการของหลักสูตร มีความตระหนักในเรื่องของการรัก เมตตา และความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงเรียนรู้ในการ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรม สามารถนำความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็นฐาน...

Read more

ต้อนรับ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีนและคณะ จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14-02-2565 Hits:321 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยให้การต้อนรับ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีนและคณะ จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน การแลกเปลียนบุคลากรทางการศึกษาและแนะแนวให้ทุนการศึกษาต่อในระดับมหาลัยประเทศจีน ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมีความสำพันธ์อันดีมายาวนานส่งผลให้นักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายมาโดยตลอด ทางโรงเรียนขอขอบคุณสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน   {lightgallery type=local path=images/news2565/650214_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “ผู้บำเพ็ญประโยช…

14-02-2565 Hits:336 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ คิดสร้างสรรค์ จิตแบ่งปันเพื่อสังคม” ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) เพื่อเสริมสร้างจิตตารมย์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันให้กับชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และ การทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่งเสริม ให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ โดยใช้กระบวนการกรอบแนวคิด Growth mindset และรู้จักการแบ่งปันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก...

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม. 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 25…

14-02-2565 Hits:944 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซียร์) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2565 ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษจำนวน51คน  {lightgallery type=local path=images/news2565/650214-01 previewHeight=101 previewWidth=150}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

12-02-2565 Hits:561 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10   กุมภาพันธ์ 2565  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรให้นักเรียนลูกสาวแม่อัญจลาทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจิตตารมณ์แม่อัญจลาด้วยหัวใจเซอร์เวียม (Serviam) {lightgallery type=local path=images/news2565/650212_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

10-02-2565 Hits:420 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ “ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้” ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ โดยใช้กระบวนการกรอบแนวคิด Growth Mindset  รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting...

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซียร์)

09-02-2565 Hits:443 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น SEER (เซียร์) ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565 ระบบ TCAS รอบที่1 การรับด้วย Portfolio และโครงการพิเศษจำนวน51คน และยังได้มอบของที่ระลึก ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ มูลค่า 15,000 บาท  เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้และเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ขอพระเจ้าและนักบุญอัญจลาอวยพรทุกท่าน {lightgallery type=local path=images/news2565/650209_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From...

Read more

โครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นประจำปี 2565

08-02-2565 Hits:447 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 Ms.Masaki Oshiyama อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Kosei Gakuen Girls' Junior & Senior High School ได้เข้ามาทักทายและพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นประจำปี 2565 ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและ  Kosei Gakuen Girls' Junior & Senior High School, Tokyo {lightgallery type=local path=images/news2565/640208_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind (แบบ New Normal) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

07-02-2565 Hits:356 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ภายในโรงเรียน (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความรัก ความสัมพันธ์และความสามัคคี ความผูกพันระหว่างเพื่อน กับเพื่อนและครู ผ่านกิจกรรมหลากหลายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ตามมาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็นฐาน ฐานละไม่เกิน 20 คน และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ ในระหว่างทำกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย {lightgallery type=local path=images/news2565/650207_2 previewHeight=141...

Read more

กิจกรรมวันตรุษจีน แบบNew Normal

07-02-2565 Hits:432 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน แบบNew Normal ร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์จีน ตามประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650207_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

อวยพรและสวัสดีปีใหม่ หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา

03-02-2565 Hits:428 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ หม่อมหลวงนิศามณี  ผลธัญญา โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดปี 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650203_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 21/2564 เรื่อง การปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) กรณีพิ…

01-02-2565 Hits:476 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 21/2564 เรื่อง การปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) กรณีพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565   {lightgallery type=local path=images/news2565/650201-01 previewHeight=300 previewWidth=290}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี

27-01-2565 Hits:495 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งกลุ่มสตรีแห่งนักบุญอุร์สุลา (คณะอุร์สุลินฯ) และองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นักบุญอัญจลา เมริชี เป็นสตรีที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา กล้าหาญและพากเพียรในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม รวมทั้งกล้าหาญในการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคน โดยเฉพาะบรรดาเยาวสตรี ที่ท่านใส่ใจดูแลชีวิตจิตใจ และความเป็นอยู่ของพวกเธอให้ผลิบาน เติบโตเป็นบุคคลครบสมบูรณ์   แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่าห้าร้อยปีแล้ว จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลายังคงสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านคณะซิสเตอร์ คุณครู มาถึงเราศิษย์อุร์สุลินทุกคน นักบุญอัญจลากล่าวว่า “ท่านจะคงอยู่ท่ามกลางเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า และจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับลูกๆ ของท่านในคำภาวนาเสมอไป” {lightgallery type=local path=images/news2565/650127-01 previewHeight=101...

Read more

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565

20-01-2565 Hits:378 ข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ดำเนินการฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณรอบๆ โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650120-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

20-01-2565 Hits:429 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565  ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะซิสเตอร์และทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี สรุปผลพรรค RC liberty ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวเจนปรียา ดวงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นประธานนักเรียนสภา โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 และขอขอบคุณประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหัวใจ Serviam {lightgallery type=local path=images/news2565/650120-02 previewHeight=121 previewWidth=230}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ระดับชั้นอ.3 - ป. 6 (กรณีพิเศษ) เป็นเวลา…

19-01-2565 Hits:397 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีพิเศษ) เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650119-01 previewHeight=382 previewWidth=300}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR

17-01-2565 Hits:461 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR ในฐานะ “เด็กต้นแบบดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 จากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย  {lightgallery type=local path=images/news2565/650117-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ปี 2564

17-01-2565 Hits:426 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  {lightgallery type=local path=images/news2565/650117-02 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแ…

14-01-2565 Hits:418 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 20/2564 เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650114-01 previewHeight=282 previewWidth=300}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลอันดับ 1 ระดับทอง โครงการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

12-01-2565 Hits:421 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินยา พาร์แฮม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับทอง จากการเข้าร่วมทดสอบ พัฒนาเตรียมความพร้อมทักษะความรู้ ในโครงการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบค้นวิชาการ รายวิชา การแข่งขันความถนัดทางการแพทย์(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  {lightgallery type=local path=images/news2565/650112-01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Badminton Tournament

12-01-2565 Hits:524 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ปัญญารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงคู่อายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Badminton Tournament ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564  {lightgallery type=local path=images/news2565/650112-03 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

12-01-2565 Hits:423 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการจะนำเด็ก และเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมกับรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีและ รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ทำเนียบรัฐบาล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  {lightgallery type=local path=images/news2565/650112-02 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Onl…

02-01-2565 Hits:465 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 19/2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022)

01-01-2565 Hits:3968 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุขก ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565  ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น อ.3-ป.1 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ป.2-ป.6 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.1-3 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.4-6

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) ระดับชั้นม.4 - ม.6

01-01-2565 Hits:2487 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุขก ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565  ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.4-6 {lightgallery type=local path=images/news2565/650205-002/m4-6 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) ระดับชั้นม.1 - ม.3

01-01-2565 Hits:1629 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุขก ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565  ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ม.1-3 {lightgallery type=local path=images/news2565/650205-002/m1-3 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) ระดับชั้นป.2 - ป.6

01-01-2565 Hits:2004 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุขก ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565  ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น ป.2-ป.6 {lightgallery type=local path=images/news2565/650205-002/p2-6 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) ระดับชั้นอ.3 - ป.1

01-01-2565 Hits:756 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (SUMMER COURSE 2022) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลล ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดและความสนใจ โดยกิจกรรมบนฐานของการเรียนรู้ที่สนุก มีความสุขก ภายใต้ความเป็นหญิงไทยล้านนาที่ทรงคุณค่าความดีงามและความแตกต่าง สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565  ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร 053-282395 ต่อ 114 ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ ชั้น อ.3-ป.1 {lightgallery type=local path=images/news2565/650205-002/k3 previewHeight=161 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}{lightgallery type=local path=images/news2565/650205-002/p1 previewHeight=250 previewWidth=161}Image From Regina...

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Virtual Christmas 2021 “Merry Christmas & Happy New Year”

23-12-2564 Hits:495 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Virtual Christmas 2021 “Merry Christmas & Happy New Year” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook: Regaina Coeli College Chiang Mai

Read more

แจ้งให้ทราบ เรื่อง ทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ …

22-12-2564 Hits:481 ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ทราบ เรื่อง   ทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ้างถึงจดหมายโรงเรียนถึงผู้ปกครองทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้านการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดการคืนเงิน และการลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ระบุในจดหมาย ทางโรงเรียนได้ส่งจดหมายให้กับผู้ปกครองทุกท่านผ่านทางระบบ SWIS Plus (Student Dashboard) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา            ...

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 68 ชุด

13-12-2564 Hits:478 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 68 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านดงดำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641213_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 100 ชุด

13-12-2564 Hits:497 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับบาดหลวงประภาส  สายธารวนาวาส เขตปกครองของเขตวัดนักบุญเยนอเวฟา เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641213_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 35 ชุด

12-12-2564 Hits:483 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 35 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้านชุมชนเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641212_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 180 ชุด

12-12-2564 Hits:478 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 180 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับชาวบ้านชุมชนเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) {lightgallery type=local path=images/news/641211_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

3638996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1833
3837
25215
3577533
108573
119770
3638996

Your IP: 3.235.65.220
2022-09-25 10:29