article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailกิจกรรมวันครูเรยีนา
15/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูเรยีนา....เป็นโอกาสให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ที่ให้การอบรมสั่งสอน ดูแ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง
13/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง ใ [ ... ]


article thumbnailวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563
13/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โ [ ... ]


article thumbnailเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2563
09/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการเลือกเป็น"เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเส [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำเดือนมกราคม
09/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ ครู และนักเรียนคริสต์ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า “ในพระวรสารนักบุญยอห์น บอกว่า ถ้าเราดำรงอยู่มีความรัก พระเ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม “life skills” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
07/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดโครงการ “Life Skills” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายคือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจิ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.2
06/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกันกั [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ซ้อมแผ่นดีนไหว-หนีไฟ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)