article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ปีการศึกษา 2563
12/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 256 [ ... ]


article thumbnailประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
20/11/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://www. [ ... ]


article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailโครงการยุวพุทธฯ สัญจร’62
12/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยยุวพุทธิกสมาคมเ [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 5
09/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 5 หัวข้อ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ซิสเตอ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรม เทียนเล่มที่ 3
09/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เทียนเล่มที่ 3 คือ “เทียนแห่งคนเลี้ยงแกะ” บรรดา คนเลี้ยงแกะต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความชื่ [ ... ]


article thumbnailโครงการ project approach เรื่องน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach เรื่องน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3 เพื่อให้นักเรียนเกิดได้ร [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษา “รัก เมตตา ชมวัดวา อดีตล้านนารอบ เวียงเจียงใหม่”
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษา “รัก เมตตา ชมวัดวา อดีตล้านนารอบ เวียงเจียงใหม่” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรีย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมสำหรับครูและนักเรียนคริสต์ “ให้เราเปิดหู เปิดตา เตรียมจิตใจของเราให้พร้อมด้วยก [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ซ้อมแผ่นดีนไหว-หนีไฟ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)