• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg
article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


article thumbnailรับสมัครเจ้าหน้าที่หญิง
16/12/2018 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562
25/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน เข้าร่วมการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไ [ ... ]


article thumbnailการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
25/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ครูจีราวรรณ บุญมา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเช [ ... ]


article thumbnailต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สุวภาพ ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเ [ ... ]


article thumbnailการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
24/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูปิยนารถ สุเมตติกุล และคุณครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายบุคลากร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า
24/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า โดยมี [ ... ]


article thumbnailการประชุมครูชาวต่างประเทศ Foreign Teachers Meeting
21/06/2019 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ทำริบบิ้นไว้ทุกข์ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)