space50px.PNG
article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ใบสมัคร ใบสมัครเข้าเรียนระดับช [ ... ]


article thumbnailงานส่งเสริมการมีงานทำและแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
20/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 งานส่งเสริมการมีงานทำและแนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมแนะแนวและให้ทำแบ [ ... ]


article thumbnailแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
20/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และวิทยาลัยเซนต์เทเรซา  แนะแนวการศึกษาต่อระด [ ... ]


article thumbnailการบรรยายวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "นับถอยหลัง AEC - ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมของประชาคมภาคเหนือ"
20/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน พุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ครูดวงพร จตุพิพิธพร ครูจินตนา รุจิยาปนนท์ และครูกีรติกานต์ อ่อนนิ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
20/11/2014 | วิชการมัธยม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว  ปีการศึกษา 2558  ประเภททั่วไป
มอบตัว ในวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน  2557
ระดับชั้นมัธยมศึก [ ... ]


article thumbnailค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อนักเรีย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมนกสีฟ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนกสีฟ้า เป็นกิจกรรมอาสาสมัครสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่สนใจ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  วรรณะ  และศาสนา เป็นกิจกรรมสำห [ ... ]


article thumbnailแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์การเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย
19/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกุลจิรา มานะกสิกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์การเงินกับธน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมหนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน
18/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมหนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน บ้านพรสวรรค์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 1 [ ... ]


article thumbnailMOU. Signing Ceremony
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

Regina Coeli College and Aomori Chuo Gakuin University, in Japan, will sign the MOU. for developing Regina students' Japanese Language potential as global citizens. Furthermore we will collaborate in exchanging Japanese and Thai Culture.


article thumbnailปั้นสรรค์ วิถีชีวิตไทย ด้วยมือของหนู
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพันดาว  หลานคำ ชั้นอนุบาล 3/1 เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม ชั้นอนุบาล 3/2
เด็กหญิงธันย์ชนก  คันธวิวรณ์ ชั้นอนุบาล 3/3 เป็ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาววาด แดงพิสิษฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นางสาวชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้อาเซียน
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนาภา สถิตย์ปรีชาชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ  เด็กหญิงธนัชญา ธรรมลังกา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงนภสร ศิริมหาราช และ เด็กหญิงมณีกาญจน์ แสนโพธิ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูรุ่งนภา  วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมของโรงเรียนนำนักเรียนระดับประถม เด็กหญิงภรณ์นภัส ศรีสง [ ... ]


article thumbnailนกสีฟ้าเรียนรู้ธรรมชาติด้วยสติ รู้ตนและเปิดใจ
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายนกสีฟ้าให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรีย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายนกสีฟ้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่19
14/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวและครูทีมชั้นนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าร่วมงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่19 เมื่อวันศุกร์ ที่14 พฤศจิกายน 2557  [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
14/11/2014 | วิชาการประถม

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข [ ... ]


article thumbnailChinese Lesson for P.4
13/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

今天,我带小朋友们认识一下动物园里的小动物们,他们有猫、狗、熊猫、大象、鸟等等。但是,你们知道它们都吃些什么吗?下面有竹子、虫子、骨头、鱼等等。小朋友们!我要你们把他们最喜欢的食物找出来并给它们吃,看谁找的又对又快!


article thumbnailIshue Sense and her Japanese class
12/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์

      今日は色の勉強をしました。
それからひらがな50音の勉強をしました。
パンチちゃん、ピースちゃん、ナムウワーンちゃんはゆかたを着ました。


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

ฉลองบ้านสีเขียว เปิดโลกการศึกษาและอาชีพ

วันสันติภาพสากล โขนหญิงเรยีนา

Give Thanks ฉลองบ้านสีเหลือง

การฝึกซ้อมโขนหญิง วันครอบครัว57
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png
MOU. Signing Ceremony
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Chinese Lesson for P.4
13/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Ishue Sense and her Japanese class
12/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
The British Council learning lounge
11/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ค่าย ศิลปะ Art for fun
10/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
06/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การบรรยายวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "นับถอยหลัง AEC - ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมของประชาคมภาคเหนือ"
20/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
20/11/2014 | วิชการมัธยม
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
14/11/2014 | วิชาการประถม
โครงการพัฒนาวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
11/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Japanese Activity by Mr. Tanaka and his team
10/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การแสดงดนตรีของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี
29/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 (โควตา)
19/09/2014 | วิชาการประถม

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
การบรรยายวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "นับถอยหลัง AEC - ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมของประชาคมภาคเหนือ"
20/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
20/11/2014 | วิชการมัธยม
MOU. Signing Ceremony
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
17/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภททั่วไป
14/11/2014 | วิชาการประถม
Chinese Lesson for P.4
13/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Ishue Sense and her Japanese class
12/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
11/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
The British Council learning lounge
11/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
Japanese Activity by Mr. Tanaka and his team
10/11/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1106
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3981
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้17137
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน24419
mod_vvisit_counterเดือนนี้69315
mod_vvisit_counterเดือนก่อน114774
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1369441 • 571103_519.jpg
 • 571103_528.jpg
 • 571118_512.jpg
 • 571103_545.jpg
 • 571103_510.jpg
 • 571118_525.jpg
 • 571103_534.jpg
 • 571103_520.jpg
 • 571103_542.jpg
 • 571103_543.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 561211-508.jpg
 • 571103_514.jpg
 • 571103_539.jpg
 • 571103_523.jpg
 • 571103_524.jpg
 • 571118_518.jpg
 • 571103_502.jpg
 • 571103_526.jpg
 • 571103_525.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 571118_526.jpg
 • 571103_544.jpg
 • 571118_529.jpg
 • 571118_521.jpg
 • 571118_503.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 571103_506.jpg
 • 571103_511.jpg
 • 571103_513.jpg
 • 571103_509.jpg
 • 571118_522.jpg
 • 571118_510.jpg
 • 571103_521.jpg
 • 571118_506.jpg
 • 571103_516.jpg
 • 571118_515.jpg
 • 571118_524.jpg
 • 571118_527.jpg
 • 571103_529.jpg
 • 571118_509.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 571118_514.jpg
 • 571103_501.jpg
 • 571103_512.jpg
 • 571103_515.jpg
 • 571103_505.jpg
 • 571118_530.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 571103_538.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 571103_522.jpg
 • 571118_507.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 571103_518.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 571118_528.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 571118_513.jpg
 • 571118_508.jpg
 • 571103_517.jpg
 • 571103_508.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 571103_533.jpg
 • 571118_504.jpg
 • 571118_505.jpg
 • 571103_541.jpg
 • 571103_531.jpg
 • 571103_535.jpg
 • 571103_532.jpg
 • 571103_503.jpg
 • 571118_517.jpg
 • 571118_516.jpg
 • 571118_531.jpg
 • 571103_540.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 571103_530.jpg
 • 571103_536.jpg
 • 571118_519.jpg
 • 571103_527.jpg
 • 571118_511.jpg
 • 571118_520.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 571118_523.jpg