space50px.PNG
article thumbnailรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558
15/08/2014 | Administrator

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ใบสมัคร ใบสมัครเข้าเรียนระดับช [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครูผู้สอน
04/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่อ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
18/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูปาริชาติ  บุญยวง สาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ขีดเขียนเส้ [ ... ]


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
17/09/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
17/09/2014 | วิชาการประถม


article thumbnailพิธีฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว
17/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2557 ใน วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์เรยีนา 80 ปี    [ ... ]


article thumbnailBritish Council's class observation
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

The effectiveness of BC courses is very important for our students, so Regina Foreign Language Centre has observed all teachers' classes to see how these courses are encouraging our students to speak English and check whether they are challenging for our students.


article thumbnailBritish Council Learning Lounge
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

British Council Learning Lounge is filled with Regina Lovely Kids doing many activities like playing games and reading books.


article thumbnailการอบรมในโครงการ Read Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสุพร  จิโนคุณ และ ครูอาทิตยา  กองแก้ว งานห้องสมุดของโรงเรียนเดินทางไปเข้าร่วมการอบรมในโครงการ Read Thailand  อ่านเถิด...เด็กไทย อ่ [ ... ]


article thumbnailศึกษาดูงาน ครูฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูจิราภรณ์  ศรีคำ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน กับคณะผู้บริหาร ครูฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม7หย่อง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูบุญเทียม  สุริยะน้อย นำ เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเพชร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมแข่งขันศิลปะ-ดนตรี ได้รับรางวัลชน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม วันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาสู่อาเชียน
15/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาสู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 15.30 น.  [ ... ]


article thumbnailตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น อ.3-ม.5, ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6
11/09/2014 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
อ.3     ตารางสอบและเนื้อหาสอบ     download ป.1     ตารางสอบและเนื้อ [ ... ]


article thumbnailนักศึกษาจาก WASEDA UNIVERSITY เยี่ยมชมโรงเรียน
11/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 นักศึกษาจาก WASEDA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 คน มาเยี่ยมชมโรงเรียนและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโต้วาทีงานวันมหิดล
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนัชพร วรวัฒนสกุล  เด็กหญิงญาณิศา พรสุรีมาศ และเด็กหญิงธนาภา สถิตย์ปรีชาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับราง [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ดนตรีไทย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557 นางสาววิมลรัฐ   ธารนพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ เด็กหญิง วริษฐา  บุญระยอง  ชั้นมัธยมศึกษ [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย ศึกษาดูงาน
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย จำนวน 28 ท่านเข้ามาศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ของกลุ่มสาระกา [ ... ]


article thumbnailรางวัลAsia Pacific Leadership Award as Troop Unit Leaders
10/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสุพัตรา  บุณยะศิวาพงศ์ ได้รับรางวัลAsia  Pacific Leadership Award as Troop / Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็ [ ... ]


article thumbnailค่ายอัญจลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
09/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการเข้าค่ายอัญจลาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5กันยายน 2557 ครูศศิธร  สำมะโน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขั [ ... ]


article thumbnailเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2557
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ครูบุหงา  เชื้อหมอ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุภรา   ธิตินรเศรษฐ   นางสาวศจี  ศรีสงัด   นางสาวยลรวี เจวประเส [ ... ]


article thumbnailสถานการณ์ที่ท้าทายครอบครัวคริสตชนในสังคมปัจจุบัน
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม  2557 คณะซิสเตอร์  และฝ่ายศาสนาและจริยธรรมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ได้นำผู้ปกครองและนักเรียนค [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

www.regina.ac.th

h_video.jpg

80 ปีเรยีนา ข้าพเจ้ายินดีรับใช้

Give Thanks ฉลองบ้านสีเหลือง

การฝึกซ้อมโขนหญิง วันครอบครัว57

แถลงข่าว โขนหญิง ขบวนกีฬาสี56

หลีดสีฟ้า หลีดสีเขียว
sanregina.png

พฤศจิกายน 56 กันยายน 56

สิงหาคม 56 กรกฎาคม 56
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
article thumbnail
h3-news.png
เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2557
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเซรามิกกับศิลปะล้านนา
07/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่างง่าย
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01/09/2014 | วิชาการประถม
ติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
25/08/2014 | วิชาการประถม
มหิดลกรองแก้วแวววรรณ
22/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์

ข่าวงานทะเบียนและวัดผล

ursulines_network.png
reginacoeli_network.png
right-h1.PNG
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตา
17/09/2014 | วิชาการประถม
British Council's class observation
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
British Council Learning Lounge
16/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น อ.3-ม.5, ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้น ม.6
11/09/2014 | วิชาการประถม
เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2557
08/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเซรามิกกับศิลปะล้านนา
07/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติอย่างง่าย
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01/09/2014 | วิชาการประถม
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยตามแนวPISA
01/09/2014 | งานประชาสัมพันธ์
ติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง
29/08/2014 | งานประชาสัมพันธ์
right-h2.PNG
item1.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้275
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3052
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21390
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน26149
mod_vvisit_counterเดือนนี้70250
mod_vvisit_counterเดือนก่อน96155
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1140182 • 01-111111.jpg
 • 561206-906.jpg
 • 570612_561.jpg
 • 561115-108.jpg
 • 561115-107.jpg
 • 570612_606.jpg
 • 570612_603.jpg
 • 561211-501.jpg
 • 570826_501.jpg
 • 561123-127.jpg
 • 570612_565.jpg
 • 570612_601.jpg
 • 570613_502.jpg
 • 570825_504.jpg
 • 570825_502.jpg
 • 561122-502.jpg
 • 570613_505.jpg
 • 561121-112.jpg
 • 570612_564.jpg
 • 561211-511.jpg
 • 561130-501.jpg
 • 561123-121.jpg
 • 561206-904.jpg
 • 561115-111.jpg
 • 561211-506.jpg
 • 561211-503.jpg
 • 570613_506.jpg
 • 570612_563.jpg
 • 570612_602.jpg
 • 570612_604.jpg
 • 570612_605.jpg
 • 561130-502.jpg
 • 561211-502.jpg
 • 561130-505.jpg
 • 570612_560.jpg
 • 561211-507.jpg
 • 561206-903.jpg
 • 561206-905.jpg
 • 570825_503.jpg
 • 561211-505.jpg
 • 561123-101.jpg
 • 570613_507.jpg
 • 561121-126.jpg
 • 561115-115.jpg
 • 561122-506.jpg
 • 570613_501.jpg
 • 561123-129.jpg
 • 570612_562.jpg
 • 561130-500.jpg
 • 561211-510.jpg
 • 561211-504.jpg
 • 561211-509.jpg
 • 561206-902.jpg
 • 561123-117.jpg
 • 561121-117.jpg
 • 570613_504.jpg
 • 570826_502.jpg
 • 561115-106.jpg
 • 561211-508.jpg