พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 10   กุมภาพันธ์ 2565  ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรให้นักเรียนลูกสาวแม่อัญจลาทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจิตตารมณ์แม่อัญจลาด้วยหัวใจเซอร์เวียม (Serviam)

Joomla Extensions

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

18-11-2565 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ “นกสีฟ้า ร่วมฉลอง 90 ปี สุขภาพดีวิถีปลอดภัย ด้วยใจคิดมีวิจารณญาณ” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ร่วมสืบสานพลังรักล้านนา ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี รวมถึงเรียนรู้ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น มีใจเมตตาเสียสละ ยืนหยัดในความถูกต้อง สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651118-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

18-11-2565 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดโครงการ ศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคมภายใต้แผนงาน ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์อุร์สุลินและเอกลักษณ์เรยีนาฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้(การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมสังคมพัฒนา ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน และให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651118-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

17-11-2565 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ค่ายDay Camp ห้องเรียน สสวท. มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ) ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากทั้งสองคณะได้จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง {lightgallery type=local path=images/news2565/651117-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นป.3

17-11-2565 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปันคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมสืบสาน 90 ปีเรยีนาฯ” ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของความรักและเมตตา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2565 “นกสีฟ้าร่วมใจแบ่งปัน คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมสืบสาน 90 ปีเรยีนาฯ” ปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น ให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ มีความเสียสละ อดทน...

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้น ป.2

17-11-2565 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) และกิจกรรมสังคมพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ“นกสีฟ้าคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประสานคุณธรรมความดี ฉลอง90ปี เรยีนาฯ” ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ รู้จักการแบ่งปันอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ จิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651117-2 previewHeight=81...

Read more

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach

16-11-2565 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานและนำเสนอ Project Approach เรื่องท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

16-11-2565 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัด ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ “นกสีฟ้าเริงร่า กล้าทำความดี ฉลองเรยีนาฯ 90 ปี คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม” ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และแก้ไข ปัญหาในชีวิตประจำวันง่าย ๆ ด้วยตนเองได้ รวมถึงมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและมีความสุข ปลูกฝังและรณรงค์ให้“นกสีฟ้า กล้าทำความดี ร่วมฉลองเรยีนาฯ 90 ปี คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม” ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery...

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 3

12-11-2565 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหารโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Refection)...

Read more

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MAGATAMA (勾玉)"

11-11-2565 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ Mr.Tanaka Masayuki, the representative of Material Explorers, Osaka, Japan ที่มาจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "การทำ MAGATAMA (勾玉)" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม {lightgallery type=local path=images/news2565/651111-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การรำประกอบเพลงแม่ระมิงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

11-11-2565 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์

การรำประกอบเพลงแม่ระมิงค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล3 เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความสามารถ การร้องรำทำเพลง การทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายไปตามลีลาของดนตรีและยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นล้านนาแล้วสอดแทรกความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

Read more

กิจกรรมนกสีฟ้า ป.6 คิดดี ทำดี มีวิจารณญาณ ฉลองตำนานครบรอบ 90 ปี

11-11-2565 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดให้มีกิจกรรมค่าย “นกสีฟ้า ป.6 คิดดี ทำดี มีวิจารณญาณ ฉลองตำนานครบรอบ 90 ปี”เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพให้เกียรติผู้อื่นการช่วยเหลือแบ่งปัน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตา และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมชั้นให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันในการนี้ทางโรงเรียน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651111-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

10-11-2565 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ตอนที่ 2 เรียนรู้ประโยชน์ของกล้วย ในห้องเรียนREC ROOM และห้องสมุนไพร

Read more

ต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE

10-11-2565 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7พฤศจิกายน 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE และทีมบริหาร ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยบกับโครงการจัดกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกันในอนาคต และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาและ Ms.Itsue Nakanishi ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นระดับประถมศึกษาเข้าร่วมพูดคุย {lightgallery type=local path=images/news2565/651110-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2565

09-11-2565 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหารของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันลอยกระทง ในงานกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศของชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 4 ปล่อยโคมลอยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีขอขมาพระแม่คงคา คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมนำกระทงไปลอยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดชัยมงคล เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651109-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ความลับของสีดำ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์น้อยของ อ.3/1

09-11-2565 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์

ความลับของสีดำ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จะเหมือนกับเป็นนักสืบที่ค้นหาว่า ปากกาเมจิกสีดำยี่ห้อต่าง ๆ เกิดจากการผสมสีอะไรบ้าง

Read more

Project Approach เรื่องTik Tok ของเด็กๆ อ.3/1

08-11-2565 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำคอนเทนต์ แนะนำโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนแบบโครงการ Project Approach เรื่องTik Tok ของเด็กๆ อ.3/1

Read more

บอกความรู้สึกของตนเองในการพูดสื่อสาร

08-11-2565 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

I like ...... I don't like..... บอกความรู้สึกของตนเองในการพูดสื่อสาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 {lightgallery type=local path=images/news2565/651108-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

07-11-2565 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เปิดค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ Bluebird go further together camp 9 ทศวรรษ เรยีนา นกสีฟ้า ป.5 ร่วมใจก้าวไปด้วยกัน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ผ่านการไปจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน...

Read more

กิจกรรมห้องครูเดียร์ เด็กๆร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง

05-11-2565 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้ของเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เด็กมีส่วนร่วม กิจกรรมห้องครูเดียร์วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3 ได้ร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลง Mr. Blue sky

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 5 พฤศจิกายน 2565

05-11-2565 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ   {lightgallery type=local path=images/news2565/651105-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี

05-11-2565 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์

The 10th Anniversary Ceremony of Exchange between Aomori Chuo Gakuin University and Regina Coeli College การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว และ Mr.KEI SATO M.D., President of Aomori Chuo Gakuin University ได้ร่วมลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) เนื่องในโอกาสครบรอบ 10...

Read more

การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี

05-11-2565 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์

The 10th Anniversary Ceremony of Exchange between Aomori Chuo Gakuin University and Regina Coeli College การลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาครบรอบ 10 ปี วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว และ Mr.KEI SATO M.D., President of Aomori Chuo Gakuin University ได้ร่วมลงนามต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี...

Read more

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

04-11-2565 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศิษย์อุร์สุลิน เสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีในการค้นพบตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างครูและศิษย์เก่า ณ ชุนาภารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/651104-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนุกกับเลข ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

03-11-2565 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์

สนุกกับเลข ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝึกกระบวนการคิดเปรียบเทียบจำนวนมากกว่า น้อยกว่า ทำให้เด็กรู้จักค่าของจำนวนตัวเลข {lightgallery type=local path=images/news2565/651103-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

02-11-2565 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ ทั้งคณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ศิษย์เก่า บุคคลในครอบครัว และผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไป เพื่อแสดงความรักและกตัญญูต่อท่านเหล่านั้น ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

02-11-2565 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ให้ได้รับทุนเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ Hachinohe St.Ursula High School, Aomori ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทุนแลกเปลี่ยนนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประเทศไทยและ Hachinohe St.Ursula High School ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงเรียนในเครืออุร์สุลิน {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

REC ROOM พับกระดาษประดิษฐ์มงกุฎพระราชา

02-11-2565 Hits:372 ข่าวประชาสัมพันธ์

การพับกระดาษต้องอาศัยสมาธิ ในการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้สติปัญญาของเด็กพัฒนาได้เป็นอย่างดี อาศัยกระบวนการ การจดจำเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง และในวันนี้ห้องเรียน REC ROOM ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ให้เด็กๆพับกระดาษประดิษฐ์มงกุฎพระราชา   {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทดลอง การลอย การจม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

02-11-2565 Hits:95 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก ห้องเรียนนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดลอง การลอย การจม เด็กๆชั้นอนุบาล 3 ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว {lightgallery type=local path=images/news2565/651102-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Project Approach เรื่อง Sky Systems

01-11-2565 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน REC ROOM วางแผนทำ Paper mache ระบบสุริยะจักรวาล Project Approach เรื่อง Sky Systems KG.3/2

Read more

Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรม Halloween

31-10-2565 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดย ศูนย์ภาษาต่างประเทศ Regina Foreign Language Centre จัดกิจกรรม Halloween เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ภาพกิจกรรม Regina Spooky Halloween ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ RC ENGLISH และ EIS ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครูต่างชาติจำนวน 8 ท่าน และมีการเล่น “Trick or Treat!” (หลอกหรือเลี้ยง) เป็นกิจกรรมสุดฮิตและสนุกสนานโดยเด็กๆ แต่งหน้าแต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจ จะเดินไปเคาะประตูตามห้องต่างๆ เพื่อขอขนมหรือลูกอม...

Read more

กิจกรรม Halloween Dance ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย T. Rebecca กับ T. Anna

31-10-2565 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Halloween Dance ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย T. Rebecca กับ T. Anna

Read more

การรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

30-10-2565 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการแจ้งกำหนดการเชิญผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน On Site เต็มรูปแบบ จัดการเรียนการสอนเน้นทักษะสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละห้อง เพื่อชี้แจงระเบียบวินัยและแนวทางปฎิบัติให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน และรับทราบ Feedback แนวปฏิบัติ และภาพรวมของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนานักเรียนของเราให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจต่อไป {lightgallery type=local path=images/news2565/651030-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 29 ตุลาคม 2565

30-10-2565 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 กิจกรรมโครงการ RC Happy Weekend ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนนะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/651030-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween ในคาบเรียนภาษาอังกฤษ

29-10-2565 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดย ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ทีมครูต่างชาติจะจัดกิจกรรม Halloween ในคาบเรียนภาษาอังกฤษ (EIS. และ RC ENGLISH) ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนั้นวันพรุ่งนี้เรามาร่วมสนุกสนานกับการทำกิจกรรม และเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆ กันนะคะ Let's join Halloween activities @Regina.   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Halloween - ฝ่ายวิชาการ (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ)

29-10-2565 Hits:56 ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ (ศูนย์ภาษาต่างประเทศ) ขอแจ้งกิจกรรม Halloween ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนุกกับภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ 万圣节快乐 wàn shèng jié kuài lè

29-10-2565 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สนุกกับภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์ 万圣节快乐 wàn shèng jié kuài lè สุขสันต์วันฮาโลวีน 糖果 tángguǒ ลูกอม 南瓜 nánguā ฟักทอง   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับ Halloween

29-10-2565 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับ Halloween   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเตรียมเทศกาล Halloween ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

29-10-2565 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยศูนย์ภาษาต่างประเทศจัด กิจกรรมเตรียมเทศกาล Halloween ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย T. Rebecca Holzer ในวิชา RC ENGLISH ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานกับการทำตะเกียง D.I.Y Halloween Lanterns   {lightgallery type=local path=images/news2565/651029-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

(Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ครั้งที่ 1/2565

28-10-2565 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน ดังนี้ 1. น.ส.โญศิตา ศรีนิธิวัฒน์ (N4) 2. น.ส.รัก อัศเวศน์ (N4) 3. น.ส.พลอยรัตนา วงค์ธีระธรรม (N5) 4. น.ส.พัฒนรัตน์ บัวรุ่งธนาสกุล (N5) 5. น.ส.อลิซ ฮามาโมโตะ (N5) 6. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ (N5)   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

British Council NEWSLINE OCTOBER 2022

28-10-2565 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์

British Council NEWSLINE OCTOBER 2022   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-2 previewHeight=281 previewWidth=189}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญสีบ้าน 3องค์

28-10-2565 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญสีบ้าน 3องค์ คือ นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฎิบัติในการดำเนิชีวิต โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดเตรียมพิธีการอย่างงดงามและศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนักเรียนและคุณครูร่วมในพิธี ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2565/651028-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン日本文化交流会)

27-10-2565 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ (オンライン日本文化交流会) วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ อาหารที่นักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส Ms.Maiko Kobayashi และ Mr.Shigeru Hotta เข้าร่วมสังเกตการณ์   {lightgallery type=local path=images/news2565/651027-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรียนรู้ เรื่องลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ของใบเตย

27-10-2565 Hits:69 ข่าวประชาสัมพันธ์

REC ROOM วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ เรื่องลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ของใบเตย ที่ห้องเรียนสมุนไพร กับคุณครูนัฐกชพร สุรางคุปกุล   {lightgallery type=local path=images/news2565/651027-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเรียนการสอน project approach เรื่อง tiktok

27-10-2565 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกทำคอนเทนต์ ลงในTik Tok ในการเรียนการสอน project approach เรื่อง tiktok

Read more

การทดลองเรียนรู้น้ำจืด น้ำเค็ม

27-10-2565 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดลองเรียนรู้น้ำจืด น้ำเค็ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

Read more

การสวดสายประคำ ในโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกับคริสตชนทั่วโลก

26-10-2565 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย เข้าร่วมสวดสายประคำ ในโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกับคริสตชนทั่วโลก สายประคำภาษาอังกฤษเรียกว่า Rosary ซึ่งหมายถึงดอกกุหลาบ เชื่อกันว่าการสวดสายประคำเปรียบเหมือนกับการร้อยมาลัยกุหลาบถวายแด่พระเจ้าและพระนางมารีย์ ขอพระแม่โปรดอวยพระพร ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยเทอญ   {lightgallery type=local path=images/news2565/651026-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ห้องเรียน REC ROOM ประดิษฐ์ร่มน้อย

25-10-2565 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องเรียน REC ROOM ประดิษฐ์ร่มน้อย สร้างสรรค์ลายเส้นตามความคิดจินตนาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมีความแปลกใหม่ กระตุ้นการทำงานของสมอง เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอด ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข สนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651025-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักวิทยาศาสตร์น้อย มาทดลองสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำจืด น้ำเค็ม

25-10-2565 Hits:128 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย มาทดลองสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำจืด กับน้ำเค็มกัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไข่ไก่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืด ไข่ไก่จึงจมน้ำ หากลองใส่เกลือลงไปในน้ำจืดปริมาณที่มากพอ น้ำเกลือจะทำให้น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ไก่ เมื่อแรงลอยตัวเพิ่มขึ้นไข่ไก่ก็จะลอย เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอด ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข สนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651025-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565

23-10-2565 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมุดรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอน On Site เต็มรูปแบบในภาคเรียนที่1/2565 เพื่อให้การพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ Feedback แนวปฏิบัติ และภาพรวมของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เต็มตามศักยภาพต่อไป ดังกำหนดการดังนี้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651023-1 previewHeight=201 previewWidth=229}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2

22-10-2565 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหารโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Refection)...

Read more

การประกวดถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อ RC RUN

21-10-2565 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร มอบรางวัลให้นักนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเสื้อ RC RUN สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Mini Marathon & Fun run ครั้งที่ 3 “ฉลอง 90 ปี RC RUN WITH LOVE 2022” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ —-รางวัลชนะเลิศ (เหรียญและถ้วย RC RUN) นางสาวเจนปรียา ดวงคำ ชั้น ม.5/1 นางสาวปณิดา แสนเมืองมา ชั้น...

Read more

หลักสูตรยุวสาสมาธิในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

21-10-2565 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ประภา วัฒนะคีรี ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 2512 ผู้ประสานงานกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 และอาจารย์โปษัณ เย็นบุตร ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงาน ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยและวางแผนสำหรับหลักสูตรยุวสาสมาธิในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับคุณครูผู้สอนคำสอนศาสนาพุทธ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำสมาธิตามหลักการพระพุทธศาสนา ในแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาที่เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการทำสมาธิให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือ...

Read more

การมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

20-10-2565 Hits:1312 ประกาศถาวร

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนเรียนดี" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนความสามารถพิเศษ" ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ "ทุนอัญจลา ฉลอง 90 ปี" (รอบโควตา)

Read more

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565

19-10-2565 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยอร ทวีชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโครงการ จากการประกวดภาพวาดดิจิทัล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565   {lightgallery type=local path=images/news2565/651019-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนตุลาคม

19-10-2565 Hits:56 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาล ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ เข้าร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้าประจำเดือนตุลาคม และโอกาสวันแพร่ธรรมสากล โดยมีบาทหลวงยากอบ ธนิช ปันมณีกุล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการเสกรูปนักบุญอัญจลา นักบุญอุร์สุลา นักบุญแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น และนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำสีบ้านฟ้า บ้านแดง บ้านเหลือง และบ้านเขียว ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2565/651019-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการประกวดวีดีโอคลิปของบริติช เคานซิล

18-10-2565 Hits:66 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียน ตั้งแต่ชั้น อ.3 ถึงชั้นป. 2 เข้าร่วมการประกวด Video Clip Speech Contest 2022   โดยให้แต่งกายชุดฮาโลวีน หรือตัวละครฮาโลวีนที่นักเรียนชื่นชอบ และบันทึกเป็นวีดีโอคลิปพูดภาษาอังกฤษตามความยาวที่กำหนดบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบชุดหรือตัวละครตัวนี้   ส่งทางไลน์ของบริติช เคานซิล ตาม QR code ที่ให้ไว้ในโปสเตอร์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้   {lightgallery type=local path=images/news2565/651018-1 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2565

17-10-2565 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอต้อนรับนักเรียนกลับสู่บ้านเรยีนาอีกครั้งด้วยความยินดี ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site จัดกิจกรรมหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆในโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังคงดำเนินการตามมาตรการ D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด และครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณภูมิ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565"

17-10-2565 Hits:392 ประกาศถาวร

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลา (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2/2565 การเรียนการสอนที่เน้นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 28 ตุลาคม 2565 {lightgallery type=local path=images/news2565/650926-1 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการสอนเสริมนอกเวลา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

17-10-2565 Hits:197 ประกาศถาวร

กิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้นักเรียนค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อน และความถนัดของตนผ่านประสบการณ์ วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลาย {lightgallery type=local path=images/newsbox/651017 previewHeight=201 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

16-10-2565 Hits:500 ประกาศถาวร

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

15-10-2565 Hits:84 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกันภาวนาขอพรจากพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 เพื่อส่งพลังใจ และแสงสว่างส่องทางนำชีวิต สำหรับทุกคนในการดำเนินชีวิต ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่างมีความสุขและสันติ   {lightgallery type=local path=images/news2565/651017-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปีการศึกษา 2565”

15-10-2565 Hits:178 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานบุคลากรได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปีการศึกษา 2565” หัวข้อ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณธรรมTHINK CRITICALLY AND ETHICALLY โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อเบด้า ยะเซา เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรม ภาวนาส่วนตัว ทบทวนชีวิต ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Reflection) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน อำเภอเมือง...

Read more

โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปีการศึกษา 2565”

15-10-2565 Hits:78 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย งานบุคลากรได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ มีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ มีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Reflection) และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จำนวน 25 คน ณ หอกิตติคุณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news2565/651017-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายสภานักเรียนบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัย

10-10-2565 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม "90ปี เรยีนา ค่ายสภานักเรียนบูรณาการโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมจานจากใบไม้ในสวน กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากแฝก"หญ้ามหัศจรรย์" และกิจกรรม"กุหลาบอินทรีย์ วิถีพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาภูมิสังคมสู่ความยั่งยืน เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news2565/651010-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

10-10-2565 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มุ่งพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้านและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กรส่งผลสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดอบรมสัมมนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม" โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง และทีมงาน ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news2565/651011-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบถุงปันรัก จำนวน 400 ชุด

10-10-2565 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมฉลอง 90 ปี พลังรัก รับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง ได้มอบถุงปันรัก จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันความรัก ให้กับบาทหลวงในสังฆมณฑลเชียงใหม่ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   {lightgallery type=local path=images/news2565/651011-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙇𝙞𝙜𝙤 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨

08-10-2565 Hits:124 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีส่งนักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (ศิลปะการอาหารและการจัดการ) และคุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพได้เข้าร่วม อบรม 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙇𝙞𝙜𝙤 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 𝘾𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨 ธีมบลอสซัม คาเฟ่ เอาใจคนรักคาเฟ่สายหวาน   โดย #เชฟบีม (ภวินชัชร์ โชคเศรษฐปวินท์) Top Chef Thailandขนมหวาน คนแรกของประเทศไทย และเจ้าของร้าน Bor-BaiMai บ.ใบไม้ สัตหีบ by Chef Beam โดยได้เรียนรู้ทั้งสูตรและ เคล็ดลับของการทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม และสามารถนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต   {lightgallery type=local path=images/news2565/651008-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

07-10-2565 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโนรู ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2565 ย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ.2554 ระยะเวลา 11 ปี โรงเรียนได้รับผลกระทบน้ำท่วม ซึ่งในปี 2565 น้ำท่วมขังโรงเรียนภายใน 2 – 3 วัน ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ น้ำจะลดลงช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ ในวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ วางแผนระดมกำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ห้องปฏิบัติการ สนามเด็กเล่นอนุบาล และบริเวณรอบๆโรงเรียน ในสถานการณ์ดังกล่าว...

Read more

ทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

07-10-2565 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์2.2 การสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมพัฒนาคณะครู ทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 32 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 บนเป้าหมายการศึกษา “สร้างสมความรู้ ทักษะและสมรรถนะทันกับยุคสมัย ในขณะที่ก้าวหน้าในความถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มุ่งพัฒนาความดีงามในการดำเนินชีวิต” โดยอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาการศึกษา และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาชีพ ทักษะ กระบวนจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทัศนคติต่อการทำงานในองค์กร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง   {lightgallery type=local path=images/news2565/651007-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

01-10-2565 Hits:102 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน RC Happy Weekend โดยจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 - วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนทั้งด้านวิชาการและทักษะสมรรถภาพที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาและส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะของกิจกรรมแบ่งเป็นภาคเช้าเรียนวิชาการ และภาคบ่ายเรียนกิจกรรม โดยสัปดาห์นี้ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.   {lightgallery type=local path=images/news2565/651001-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Power Up Workshop) RC English

30-09-2565 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Power Up Workshop) ในหัวข้อ Field Trips ให้กับครูต่างชาติที่สอนระดับอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ ห้องศูนย์ภาษาจีน หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูทุกท่าน   {lightgallery type=local path=images/news2565/650930-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE

29-09-2565 Hits:86 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหาร ร่วมต้อนรับ Mr.Kazuyoshi Aoki, President and CEO CANVASGATE และทีมงาน ซึ่งเข้ามาแนะนำองค์กรพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนโครงการจัดกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกันในอนาคต(MOU) โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น และคุณครูชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนา หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่น   {lightgallery type=local path=images/news2565/650929-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน

28-09-2565 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน   {lightgallery type=local path=images/news2565/650928-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2565

25-09-2565 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2565 ให้ไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565 กระทรวง พม. มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน...

Read more

รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

25-09-2565 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพิศา เขื่อนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ {lightgallery type=local path=images/news2565/650925-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทีมวอลเลย์บอลคว้าชัยชนะ เก็บแต้ม 1 คะแนน

25-09-2565 Hits:99 ข่าวประชาสัมพันธ์

คว้าชัยชนะ เก็บแต้ม1คะแนน ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ประจําปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2565 - 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news2565/650924-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมส่งกำลังใจ แรงเชียร์ ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล

24-09-2565 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมส่งกำลังใจ แรงเชียร์ ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ตัวแทนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ประจําปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2565 - 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650924-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานวันเยาวชนแห่งชาติสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 2565

24-09-2565 Hits:120 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และมีผลงานระดับต่างประเทศ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ถนนมหิดล เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650924-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวิชา RC ENGLISH

23-09-2565 Hits:98 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิชา RC ENGLISH by T.Pip นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Fruit Smoothie, Egg throwing และ Games {lightgallery type=local path=images/news2565/650923-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเสริมเย็น ‘’วิชาเรียนเทควันโด’’

23-09-2565 Hits:101 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 กิจกรรมเสริมเย็น ‘’วิชาเรียนเทควันโด’’ มุ่งเน้นเห็นถึงความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียน จึงได้ดำเนินจัดการสอบเลื่อนขั้นสายเทควันโด เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ และประเมินผลการเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนศาสตร์ความรู้ในกีฬาเทควันโด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำขั้นที่6 อาจารย์ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้สอบเลื่อนขั้นสายและออกใบวุฒิบัตรรับรองการสอบเลื่อนขั้นสายกีฬาเทควันโดในครั้งนี้ ผู้ควบคุมการสอบเลื่อนสายคือ คุณครูวาสนา ปัญทจักร์ สายดำดั้ง3 กับคุณครูศุภกาญจน์ หน่อไชย ผลการสอบเลื่อนสาย นักเรียนทุกคน ผ่านการสอบเลื่อนขั้นสายทั้งหมด   {lightgallery type=local path=images/news2565/650923-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนณัทชวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่

23-09-2565 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนณัทชวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนณัทชวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650923-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘’หญิงไทยใจสากล’’

22-09-2565 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ครั้งแรกกับการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ ‘’หญิงไทยใจสากล’’ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันในจังหวะบีกิน และจังหวะวอลซ์ 👉 เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษากับรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงโชว์ทักษะการเต้นลีลาศ การเคลื่อนไหวที่สง่างาม และแสดงโชว์ทักษะการพูดพิธีกร การดำเนินรายการการแข่งขันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี {lightgallery type=local path=images/news2565/650922-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

21-09-2565 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2565 รายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะของผู้เรียน ฝึกการเล่นกันเป็นทีม ฝึกการจัดการแข่งขัน ตลอดจนฝึกนักเรียนทุกคนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามกฎกติกาสากลของกีฬาวอลเลย์บอล ผลปรากฎว่า ม.4/4 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ม.4/2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ม.4/1 ม.4/3 ม.4/5 และม.4/6 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (ร่วม) {lightgallery type=local path=images/news2565/650921-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 2565

21-09-2565 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของโรงเรียน ร่วมซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลกับทางโรงเรียนพระหฤทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี2565 ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ณ อาคารพลศึกษา อนุสรณ์ 90 ปี {lightgallery type=local path=images/news2565/650921-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี

20-09-2565 Hits:129 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรสิริ เพียรมงคล และนางสาวชนมท์นิภา เลี้ยงสกุลอุดม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน เป็นผู้ดูเเล นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เเละนักเรียนได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร {lightgallery type=local path=images/news2565/650920-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับ คุณนันทวัน มั่นประสงค์ จากมูลนิธิการศึกษาไทย

20-09-2565 Hits:115 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ต้อนรับ คุณนันทวัน มั่นประสงค์ จากมูลนิธิการศึกษาไทย (Thai Education Foundation) และคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรึกษาหารือถึงโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยในสถานศึกษาและสถานพยาบาล และกิจกรรมพัฒนาครู และนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน ทีมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคณะครู ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีน้ำใจดีด้วยหัวใจเซอร์เวี่ยม {lightgallery type=local path=images/news2565/650920-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

พิธีมอบดอกไม้เนื่องวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

20-09-2565 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี กลัดดอกไม้สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับต่างประเทศ ดังต่อไปนี้    รางวัลเยาวชนดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ปี 2565 รับเกียรติบัตรวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เยาวชนดีเด่น 4 ช่วงชั้น ระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน คือ 1.เด็กหญิงสิรินารี เจริญยุทธ อ.3/1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 2 คน คือ 1. เด็กหญิงจิรัญญา บุญญปกรณ์ 2. เด็กหญิงธนัชกรฉัตร ใฝ่ใจ ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน...

Read more

กิจกรรมการประกวดกระปุกออมสินrecycle ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

19-09-2565 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการประกวดกระปุกออมสินrecycle ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา สังคมศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการออมเงิน และสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกริชฤทธิ์ สิงหเดช ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน มามอบรางวัล ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ (เงิน1200 + เกียรติบัตร) นางสาวธีราพร สุดะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงิน1000 + เกียรติบัตร) นางสาวกลรัตน์ โอภาสเจริญวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงิน 800 + เกียรติบัตร) นางสาวญานิศา ศิริพัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เงิน 500 + เกียรติบัตร) นางสาวรดาวัลย์...

Read more

รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา2564

19-09-2565 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 {lightgallery type=local path=images/news2565/650919-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1

16-09-2565 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2567 ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูให้เป็นครูอุร์สุลินที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ให้คุณค่าแก่บุคลากร การทำงานเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยยึดหัวข้อ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความรักความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ครูกับเพื่อนครู ครูกับผู้บริหาร โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมของศาสนา ให้คุณครูได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ได้ทบทวนไตร่ตรองการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

16-09-2565 Hits:158 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16-09-2565 Hits:118 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร

16-09-2565 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตอง สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

16-09-2565 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650916-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT. และ HSK.

15-09-2565 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกับศูนย์ภาษาต่างประเทศ จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT. และ HSK. ให้กับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจ ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านและหน่วยงานให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ รับใช้สังคมด้วยหัวใจเซอร์เวียม(Serviam) สืบไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650915-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนระพีเลิศ จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนระพีเลิศ จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนระพีเลิศ จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

14-09-2565 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน {lightgallery type=local path=images/news2565/650914-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ทัศนศึกษา ณ แฮงตึง ฟาร์ม เชียงใหม่

13-09-2565 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง Tik Tok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัวเด็กที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอดการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว เรื่อง Tik Tok ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย ณ แฮงตึง ฟาร์ม เชียงใหม่ Hang Tueng Farm Chiang Mai {lightgallery type=local path=images/news2565/650913-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่

12-09-2565 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650912-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่กับธนาคารออมสิน"

12-09-2565 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศักยภาพตามความถนัดและสนใจ ดังนั้นในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคุณกริชฤทธิ์ สิงหเดช ผู้จัดการและทีมงาน ธนาคารสาขาช้างคลาน เชียงใหม่ ที่ได้มาจัดกิจกรรม "ออมเงินยุคใหม่กับธนาคารออมสิน" ในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณครูกีรติกานต์ สันตะวัน เป็นผู้ประสานงานและดูแลดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักเรื่องการออมเงินการประหยัด และรอบคอบในการวางแผนใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมถึงได้เรียนรู้การใช้ เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรจากธนาคารออมสินทุกท่านที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านและหน่วยงานให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ รับใช้สังคมด้วยหัวใจเซอร์เวียม (Serviam) สืบไป {lightgallery type=local path=images/news2565/650912-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

09-09-2565 Hits:153 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา เมริชี และอัตลักษณ์ศิษย์อุร์สุลิน ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนไตร่ตรองถอดบทเรียนการนำจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา และอัตลักษณ์ศิษย์ อุร์สุลินไปใช้ในโลกกว้างอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูทีมชั้น และนักเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึง ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรม เป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 24 - 25 คน และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย...

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

08-09-2565 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง ท้องฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัวเด็กที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เรื่อง ท้องฟ้า ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีความสุข สนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ จึงได้ไปทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650908-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่

07-09-2565 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650907-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

07-09-2565 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650907-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่

07-09-2565 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650907-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (オンライン日本文化交流会) ครั้งที่ 2

05-09-2565 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (オンライン日本文化交流会) ครั้งที่ 2 กับ Aomori Commercial High School, JAPAN วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบ Zoom กับนักเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นจากโรงเรียน Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน ในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้พูดนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ : วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวไทย/ อาหารที่นักเรียนมัธยมไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยมี Mr.Shigeru Hotta...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนวิมานทิพย์ เชียงใหม่

05-09-2565 Hits:134 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนวิมานทิพย์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวิมานทิพย์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650905-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (NARIT)

05-09-2565 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียน RC Happy Weekend โดยจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 - วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนทั้งด้านวิชาการและทักษะสมรรถนะและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650905-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Central Kids Market “คิดส์ดี ขายได้” ครั้งที่ 1

05-09-2565 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับสมาคมสถานสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานตลาดนัดของหนูน้อยยอดนักขายในบรรยากาศหมู่บ้านสายรุ้ง Central Kids Market “คิดส์ดี ขายได้” ครั้งที่ 1 ตอน: ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง กิจกรรมในบูธ แต่งหน้าคัพเค้ก และร้อยลูกปัด กิจกรรมบนเวที รำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ เดินแฟชั่นโชว์ ในชุด Up Cycled และการแข่งขันแต่งหน้าเค้ก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นของผู้ปกครองและแขกผู้มาเยือน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยหัวใจเซอร์เวียม SERVIAM {lightgallery type=local path=images/news2565/650905-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image...

Read more

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565 90 ปี กีฬาสีพี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY

02-09-2565 Hits:426 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565 90 ปี กีฬาสีพี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด รู้ถึงบทบาทการเป็นผู้นำที่ดี และการเป็นผู้ตามที่ดี ปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเล่นกีฬาอย่างมีระเบียบ เคารพ กฎกติกา รู้จักการวางแผนการทำงานร่วมกัน มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกีฬาประเภท กรีฑา แชร์บอล ปิงปอง บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล นอกจากนั้นการบริหารงานของแม่สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีเขียว...

Read more

มอบเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬา กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565

01-09-2565 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565 90 ปี กีฬาสี พี่น้องสัมพันธ์ SPORTS DAY ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียน มอบเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาประเภท แชร์บอล ปิงปอง บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ที่ชนะการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 ด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ คุณครูและนักเรียนต่างรวมพลังรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม เรื่อง Mindset สู่ความสำเร็จ

01-09-2565 Hits:202 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรม เรื่อง Mindset สู่ความสำเร็จ โดยเชิญ อาจารย์.ดร ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ มาบรรยายพิเศษ มีรุ่นพี่ศิษย์เก่า จำนวน 4 คน ได้มาพูดแบ่งปันเทคนิคการอ่านอย่างไรให้สอบติดและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัญจลา ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากรและรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่านที่มาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยหัวใจ เซอร์เวียม(Seviam) {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

01-09-2565 Hits:269 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เป็นประธานปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี เพื่อ เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local...

Read more

ลูกกตัญญู ประจำปี 2565 ด.ญ.ณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา (น้องต้นน้ำ)

01-09-2565 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐณิศา สิกขกิจโสภา (น้องต้นน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ลูกดีเด่นแห่งปี และแม่ดีเด่นแห่งปี” ภายใต้โครงการ ทอสายใย ดวงใจแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ได้พิจารณาผลงานเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๘๗ ราย ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทลูกดีเด่นแห่งปี ๒๔ ราย ประเภทแม่ดีเด่นแห่งปี ๖ ราย รวม ๓๐ ราย #ลูกดีเด่นแห่งปี & #แม่ดีเด่นแห่งปี #ทอสายใยดวงใจแม่ #วันแม่แห่งชาติ #สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมสนทนาธรรม ในหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2565

01-09-2565 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตามหัวข้อรณรงค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เชิญ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี มาเป็นวิทยากรอบรมสนทนาธรรม ในหัวข้อรณรงค์ปีการศึกษา 2565 “คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม Think Critically And Ethically ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังใหัคณะครูและเจ้าหน้าที่ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติในการฟัง การพูด การตัดสินใจ ก่อนลงมือปฎิบัติให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรตามจิตตารมณ์แม่อัญจลาม {lightgallery type=local path=images/news2565/650901-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

คนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ 2565

29-08-2565 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานเคคือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา {lightgallery type=local path=images/news2565/650829-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมสมาธิ สำหรับนักเรียนชั้นป.1 - ม.6

29-08-2565 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณลักษณะตามจิตรารมณ์การศึกษาอุร์สุลิน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตามหัวข้อรณรงค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในปีการศึกษา2565 จัดให้มีการอบรมสมาธิสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 154 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ประสานงานและวิทยากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันฝึกสมาธิอย่างมีสติให้กับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยด้วยหัวใจเซอร์เวียม {lightgallery type=local path=images/news2565/650829-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

29-08-2565 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจำนวน 9 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650829-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

25-08-2565 Hits:249 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาทำการสอบสัมภาษณ์นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 4 คน เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แบบ 100% และ 60% ประจำปี 2566 ในสาขาบริหาร-กฎหมาย ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จำนวน 7 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/650825-1 previewHeight=81...

Read more

แนะแนวการศึกษา Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น

24-08-2565 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 อาจารย์และผู้ประสานงานจาก Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาแนะนำมหาวิทยาลัยและแนะแนวการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน 100% และ 60% ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้มีนักเรียนของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร-กฎหมายที่ Aomori Chuo Gakuin University (ACGU) ประเทศญี่ปุ่นแล้วจำนวน 7 คน {lightgallery type=local path=images/news2565/650824-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

23-08-2565 Hits:370 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี เพื่อ เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local...

Read more

การอบรมฟื้นฟูจิตใจเพื่อการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ

20-08-2565 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิก จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจเพื่อการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ปลูกฝังหลักความเชื่อ คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตคริสตชน และการปฏิบัติตนในพิธีกรรมให้กับนักเรียน โดยมีบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม และบาทหลวงพิชิต จำปาพยุง เป็นวิทยากร และคุณครูคำสอน 3 โรงเรียน ร่วมกันดูแลนักเรียน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650820-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

19-08-2565 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ฉลองนามโรงเรียน และฉลองครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาดหลวง บราเดอร์ ซิสเตอร์และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของ พระนางมารีย์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650819-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina...

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย กับครอบครัวมาทสึโมโตะ

18-08-2565 Hits:268 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย กับครอบครัวมาทสึโมโตะ ที่สูญเสียนางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ (น้องอัยย์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประทานการพักผ่อนนิรันดร แก่นางสาวอัยย์ มาทสึโมโตะ ด้วยเทอญ ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณเข้าสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วยเทอญ {lightgallery type=local path=images/news2565/650818-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12-08-2565 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2565 Hits:195 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 11 สิงหาคม 2565

11-08-2565 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2565 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียน และนายกสมาคมผู้ปกครองและครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทำธุรกิจเอสเอ็มอี Digital Marketing ผ่านแพลตฟอร์ออนไลน์

11-08-2565 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ได้เชิญคุณอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SME ไทย พร้อมทีมวิทยากร มาให้ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจเอสเอ็มอี Digital Marketing ผ่านแพลตฟอร์ออนไลน์ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจได้ในอนาคต ให้กับนักเรียนชุมนุม Alpha SME และ ชุมนุมเรรักษ์สมุนไพร จำนวน 40 คน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และแนวทางในการทำธุรกิจ SME จากวิทยากร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง {lightgallery type=local path=images/news2565/650813-2 previewHeight=81...

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 10 สิงหาคม 2565

11-08-2565 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650811-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 43

10-08-2565 Hits:268 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดของตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน กล้าคิดกล้าแสดงออก คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำทักษะต่างๆในกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้ ณ หอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650811-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์

10-08-2565 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าร่วมการแสดงรำประกอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ ในงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่.....นวัตกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้พลเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650810-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

09-08-2565 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "โลกเสมือนจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด Northern Education to Metaverse" ภายในบูธมีกิจกรรมสาธิตการเขียนโปรแกรม Micro : bit การสร้างภาพเสมือนจริง Hologram และรวมสนุกกับกิจกรรมตามหาดวงดาว กับ Appication Night Sky x {lightgallery type=local path=images/news2565/650809-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 8 สิงหาคม 2565

08-08-2565 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมเลอเกรซเซ่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650808-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่

08-08-2565 Hits:214 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650808-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Cambodia Dance Challenge Asia Student Art Festival

08-08-2565 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแข่งเดี่ยว ช่วงอายุ 10-15 ปี Cambodia Dance Challenge Asia Student Art Festival International online dance competition 2022 cambodia dance challenge {lightgallery type=local path=images/news2565/650808-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับสมรรถนะ

06-08-2565 Hits:240 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับสมรรถนะ" โดย ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการสร้างนวตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนให้กับคุณครูผู้สอนทุกระดับชั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650806-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่

05-08-2565 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650805-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ เชียงใหม่

05-08-2565 Hits:255 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650805-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนและศูนย์การศึกษา ลำปาง

04-08-2565 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ,ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมด้วยคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล-ประถม คุณครูสมพร ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม ได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนและศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา ยกระดับทักษะและสมรรถนะของนักเรียน รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่

04-08-2565 Hits:343 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650804-2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่

04-08-2565 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650804-3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนสุข เชียงใหม่

03-08-2565 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนสุข เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแสนสุข เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650803-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่

03-08-2565 Hits:217 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650803-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭)

02-08-2565 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (日本祭) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565 1. น.ส.กัญญาวีร์ อริยะ : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "คันไซในความคิดของฉัน" 2. น.ส.พัฒนรัตน์ บัวรุ่งธนาสกุล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนคำศัพท์ญี่ปุ่นจากรูปภาพ 3. น.ส.ปานชีวา ทายะติ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 4. น.ส.พลอยรัตนา วงศ์ธีระธรรม : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งเรื่องภาษาญี่ปุ่นจากภาพ 5. น.ส.ภัทรประภา ลีลามานิตย์ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่

02-08-2565 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650802-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่

02-08-2565 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650802-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ

01-08-2565 Hits:252 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้ 1.HipHop solo รุ่นอายุ 13-15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2.Modern Championships รุ่น อายุ 15 ปี ได้รับรางวัลที่ 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022 ครั้งที่ 9 เพื่อหาผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ ณ เวที Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27...

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่

01-08-2565 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650801-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสันทราย เชียงใหม่

01-08-2565 Hits:254 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสันทราย เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสันทราย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650801-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา …

30-07-2565 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาวันเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและสนใจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้และให้ความสนใจประวัติความเป็นมาล้านนาเมืองเชียงใหม่โดยวิทยากรอธิบายให้ความรู้นำเสนอผ่านวีดีทัศน์ ตลอดจนการนำชมแหล่งเรียนรู้ รูปปั้นเสมือนจริงความเป็นอยู่ของคนล้านนา การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาวันเสาร์ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน หรือประสานกับครูประจำชั้น

Read more

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

27-07-2565 Hits:405 ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2565   วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอบรมเครือข่าย อย.น้อยของโรงเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จำนวน 66 คน โดยวิทยากรจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่อง รอบรู้เท่าทัน ข่าวสาร อย.น้อย และการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน การคุ้มครอง เฝ้าระวังการบริโภคอาหารและผลิตที่ปลอดภัย บรรยายความรู้เรื่อง อ่านฉลาก อิ่มฉลาด ฉลาดเลือก ฉลาดกิน อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ณ...

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

27-07-2565 Hits:323 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) การรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น เรียนรู้และตระหนักถึงแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ และสามารถใช้ชีวิตในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันได้ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้มาตรการ Covid – Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 24 -...

Read more

กิจกรรมค่ายคุณธรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ม.2

27-07-2565 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการ คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการพร้อมทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมเปิดค่ายคุณธรรมส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลมีคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยหน่วยงาน สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่ออบรมและฝึกการทำสมาธิ เพื่อเจริญสติและพัฒนาจิตใจ อยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ มีคุณธรรม ทั้งในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระเบียบวินัย อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังความเป็นกุลสตรีไทยและให้ทุกคนครองตนเป็นศาสนิกชนที่ดีให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยทำกิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเรียนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว รู้จักการปรับตัว ยอมรับความแตกต่าง คิดรอบคอม มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้...

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล

27-07-2565 Hits:345 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27-07-2565 Hits:280 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27-07-2565 Hits:264 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650801-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Award

25-07-2565 Hits:304 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัล Asia Pacific Leadership Award For Commissioners จำนวน 2 ท่าน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล – ประถม มอบเกียรติบัตรหัวหน้าหมวดดีเด่น คุณครูเบญจมาภรณ์ สืบน้อยและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น นางสาวบูรณิน เอนกสัมพันธ์ ปีการศึกษา2564 และพิธีมอบวุฒิบัตรคณะครูที่ผ่านการอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 คน ณ บริเวณลานPIAZZA {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-5 previewHeight=81...

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal)

25-07-2565 Hits:243 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ (แบบ New Normal) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และ ศาสนธรรมส่งเสริมคุณค่าชีวิตที่ดีงามของนักเรียนผ่านการปฏิบัติจริง และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมความเชื่อความศรัทธา มีศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ไตร่ตรองคุณค่าชีวิตคริสตชน ตามหัวข้อรณรงค์ประจำปี “คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคุณธรรม” ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-4 previewHeight=81...

Read more

โครงการ RC Happy Weekend วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565

25-07-2565 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เปิดโครงการสอนเสริมนอกเวลาวันเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและสนใจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง การจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาวันเสาร์ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน หรือประสานกับครูประจำชั้น {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ

25-07-2565 Hits:257 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNIVERV CMU) และคณะ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดค่ายติวโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( สสวท.) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองเสมอมา {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25-07-2565 Hits:224 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ (การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรศ .ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกลวัล ให้การต้อนรับครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม,ดร.โชติกา ทังสุนันท์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุข และศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครู {lightgallery type=local path=images/news2565/650725-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจสุขภาพครู-เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

25-07-2565 Hits:281 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ได้จัดบริการตรวจสุขภาพครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายโรงเรียนในการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับคณะซิสเตอร์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดย เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ เชียงใหม่

22-07-2565 Hits:261 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่

22-07-2565 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650727-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:204 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:252 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม ROAD SHOW ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา บ้านเด็กดี

21-07-2565 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว นำกิจกรรม ROAD SHOW ไปที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนกับผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายกับองค์กรในชุมชน พัฒนาการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนักจิตวิทยา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21-07-2565 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนฤดี ยอดกมล และ คุณปริชดา เอื้อเกษมสิน นักจิตวิทยา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักจิตวิทยา ที่มาบริการให้คำปรึกษากับคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ในการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-9 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-10 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่

21-07-2565 Hits:187 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-11 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี

19-07-2565 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-12 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพรรณี

19-07-2565 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-13 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลอินทิรา

19-07-2565 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทิรา ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-14 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส

19-07-2565 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-15 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

18-07-2565 Hits:231 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดย ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุบาล-ประถม คุณครูนิพาภรณ์ ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม และ คุณครูสมพร ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เยี่ยมชมศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรศูนย์ลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมการจัดทำข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ (MOU) พร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆที่รองรับนักศึกษาในทุกสาขา {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์

18-07-2565 Hits:239 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-16 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม

18-07-2565 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-17 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์

18-07-2565 Hits:230 ข่าวประชาสัมพันธ์

วัวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-18 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

12-07-2565 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับ Kosei Joshi Gakuen High School, Tokyo (文化交流会) ............................. วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการและคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยต้อนรับคณะครูและผู้ประสานงาน Kosei Joshi Gakuen High school นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่าง Kosei Joshi Gakuen High School กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองโรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลียนวัฒนธรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที5 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน การเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์อันดีการสัมภาษณ์แลกเปลียนประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและพาชมโรงเรียน กิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียนทั้งสองโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมจาก Kosei Joshi...

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น

11-07-2565 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS

11-07-2565 Hits:224 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว )เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-20 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

RC ENGLISH Singing and dancing contest 2022

11-07-2565 Hits:247 ข่าวประชาสัมพันธ์

Regina Coeli College would like to congratulate the students who won the competition and receive a certificate from RC ENGLISH singing and dancing contest 2022 for primary level 2022 academic year. First prize -Poonyisa Boonsung Grade.4 -Kunyakorn Thongcome Grade.4 -Thunpimol...

Read more

โครงการ RC Happy Weekend (โครงการสอนเสริมวันเสาร์) 9 กรกฎาคม 2565

09-07-2565 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ RC Happy Weekend พร้อมด้วยทีมบริหาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการสอนเสริมวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการความรู้ และด้านทักษะสมรรถนะผ่านกิจกรรมหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน หากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสามารถสมัครผ่านออนไลน์และติดต่อห้องการเงิน ที่โรงเรียนหรือติดต่อประสานครูประจำชั้น เรียนกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้นะคะ {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม ชั้น ม.5

08-07-2565 Hits:241 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูทีมชั้น จัดกิจกรรมศิษย์เรยีนาฯ รักและรับใช้สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ SERVIAM รักและรับใช้ (การมีจิตสาธารณะ) ให้กับนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อแบ่งปันให้กับโรงเรียนหรือชุมชน ปลูกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การแบ่งปัน มิตรภาพ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนไตร่ตรองและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป ขอขอบคุณนักเรียนและคุณครูทีมชั้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพงอาคารอุร์สุลา เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ อนุบาลและประถม รวมทั้งผลิตสื่อการเรียนรู้บริจาคให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคุณครูทีมชั้นทุกท่านค่ะ {lightgallery type=local path=images/news2565/650721-19 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

08-07-2565 Hits:375 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นักเรียนห้องเรียน สสวท. ชั้น ม.2/1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 35 คน พร้อมครูผู้ดูแล 2 ท่านคือครูวิเจน ดวงคำ และครูณิชชาพันธ์ สิทธิปัญญารัตน์ ได้ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลมาใช้สำหรับการทำโครงงาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ {lightgallery type=local path=images/news2565/650707-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 7 กรกฎาคม 2565

08-07-2565 Hits:333 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650707-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

08-07-2565 Hits:404 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลและคณะครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนาตามหลักการในการประกอบพิธีดังกล่าว และส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news2565/650707-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ

08-07-2565 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650708-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี

08-07-2565 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650708-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข

08-07-2565 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

08-07-2565 Hits:250 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสุมาลี

08-07-2565 Hits:237 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร เยี่ยมเยือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ด้วยพลังรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง {lightgallery type=local path=images/news2565/650711-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 6 กรกฎาคม 2565

06-07-2565 Hits:463 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650706-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (T…

05-07-2565 Hits:288 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิงชานิดา สิทธิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3. เด็กหญิงวราภัสร์ สายบัวชัยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 5 กรกฎาคม 2565

05-07-2565 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เตรียมความพร้อมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ม.สวนดุสิต

04-07-2565 Hits:269 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการและทีมบริหารร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการพัฒนานักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service and Herbal Products) และแผนการเรียนศิลป์อาชีพ-ศิลปะอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในศาสตร์หลายแขนง และมีทางเลือกให้กับนักเรียนมัธยมในการวางแผนเป้าหมายการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การประชุมพบปะกันในครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From...

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

04-07-2565 Hits:309 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยและนักเรียนได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของชาวพุทธที่พึงปฏิบัติ เพื่อเตรียมจิตใจเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดชัยมงคล {lightgallery type=local path=images/news2565/650705-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 4 กรกฎาคม 2565

04-07-2565 Hits:246 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลิน จัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650704-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

03-07-2565 Hits:258 ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test) วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1/2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นผู้ดูแล {lightgallery type=local path=images/news2565/650704-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 1 กรกฎาคม 2565

01-07-2565 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650701-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 29 มิถุนายน 2565

29-06-2565 Hits:243 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650629-9 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการอาหารปลอดภัยเรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

29-06-2565 Hits:254 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมฉลอง 90 ปี ด้วยพลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษ แห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง โดยการปรับพื้นที่ภายในโรงเรียน ปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงนอกจากนั้นยังได้นำผลิตผลพืชผักสวนครัวมาปรุงเป็นอาหารกลางวันให้บริการแก่นักเรียนและครู อีกทั้งยังนำมาบริการจำหน่ายให้ผู้ปกครองที่สนใจพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษเพื่อนำไปปรุงอาหารที่บ้าน ส่งผลให้สุขภาพดีตามหลักโภชนาการและตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ {lightgallery type=local path=images/news2565/650704-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 28 มิถุนายน 2565

28-06-2565 Hits:295 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650629-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

28-06-2565 Hits:313 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ระหว่าง : Aomori Commercial High School (青森商業高等学校) จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ:วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวญี่ปุ่น/อาหารที่นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นชื่นชอบและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยมี Mr.Shigeru Hotta ผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่นและคุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เข้าร่วมสังเกตการณ์ระหว่างทำกิจกรรมด้วย {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 27 มิถุนายน 2565

27-06-2565 Hits:223 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-6 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565

27-06-2565 Hits:386 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการอบรมทบทวนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ฉลอง 90 ปีเรยีนาฯ หัวหน้าหมวดสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และสร้างความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ในหมู่คณะ ณ อาคารอนุสรณ์ 80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

24-06-2565 Hits:350 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมติวก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (ศูนย์ สอวน.) มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี สอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 24 มิถุนายน 2565

24-06-2565 Hits:327 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมชมแหล่งพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (TCDC)

23-06-2565 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ -การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Service and Herbal Products) และแผนการเรียนศิลป์อาชีพ-ศิลปะอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program) และนักเรียนในชุมนุม Alpha SME พร้อมคุณครูผู้ดูแล ครูณัฐกฤตา กันทะวงษ์ ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ Thailand Creative & Design Center (TCDC) พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและบริการของสำนักงานจากเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง {lightgallery type=local path=images/news2565/650628-4...

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 23 มิถุนายน 2565

23-06-2565 Hits:279 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-4 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

23-06-2565 Hits:408 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ ยศวดี เขตต์เมืองมูล และ ศึกษานิเทศก์ พัทธนันท์ ปั้นแก้ว มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-7 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

23-06-2565 Hits:333 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมกันต้อนรับ นางวรภา กัญหา และ นางสาวอุษณา วีรเปรม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ ห้องสนทนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-8 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.3

23-06-2565 Hits:352 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานแนะแนว) ร่วมกับทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณชนิตร์นัยน์ แดงเรือน พร้อมด้วยทีมนักจิตวิทยา จากบ้านหลังที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ในหัวข้อ ”เพิ่มพลังใจ เติมพลังฝัน” และศิษย์เก่ารุ่น SEER มาแบ่งปันประสบการณ์ในรั้วโรงเรียน ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-5 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23-06-2565 Hits:439 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์อาชีพ ธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดัรับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการเรียนการสอน ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจเช็ค Vital sign และการปฏิบัติการ Bed bath สำหรับผู้ป่วย โดยมี รศ.ดร.ทิพาพร วงษ์หงส์สกุล นักเรียนเก่ารุ่นที่ 20 พร้อมคณะเป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้กับนักเรียนด้วยหัวใจ Serviam {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 21 มิถุนายน 2565

22-06-2565 Hits:308 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน 22 มิถุนายน 2565

22-06-2565 Hits:233 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news2565/650623-3 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Piazza พาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2565

21-06-2565 Hits:243 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ร่วมกับงานห้องสมุดระดับประถมและระดับมัธยม เชิญซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม Piazza พาเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อน และความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง และมุ่งพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กิจกรรม Piazza พาเพลินจัดแสดงทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery...

Read more

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land”

21-06-2565 Hits:311 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งครู และนักเรียนเข้าร่วมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” โดยมีครูละลิตา ธิอินโต ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาเด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะชา และเด็กหญิงเต็มฟ้า สันตะวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร {lightgallery type=local path=images/news2565/650621-2 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

20-06-2565 Hits:978 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาคณะอุร์สุลินและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ Serviam เรียนรู้คุณค่าหลัก รัก รับใช้ ซื่อสัตย์เป็นหลักนำ ตามจิตตารมณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำโดยชิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะชิสเตอร์ ฝ่ายจิตตาภิบาล และทีมบริหารของโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news2565/650620-1 previewHeight=81 previewWidth=139}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.

20-06-2565 Hits:290 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาวปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ และนางสาวนลินรัตน์ พนิตธนวงศ์ ครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 (ชีววิทยา และเคมี) เข้าร่วมการอบรม ณ ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ และ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี {lightgallery type=local path=images/news2565/650620-2 previewHeight=101 previewWidth=159}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ปี 2565-2566

17-06-2565 Hits:390 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยปีการศึกษา 2565 – 2567โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการเลือกตั้ง และทางโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคุณรัตนาภรณ์ เลี้ยงสกุลอุดม ผู้ปกครองของเด็กหญิงพิมพ์วิภา เลี้ยงสกุลอุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับอดีตนายกสมาคมและครู คุณกิตติ ปิ่นไชย ทีได้เสียสละเวลาช่วยเหลือและประสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผู้ปกครองและคุณครูให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอด ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news2565/650617 previewHeight=101 previewWidth=159}Image From Regina...

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

3909757
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
4166
4266
3874155
120766
126988
3909757

Your IP: 44.197.198.214
2022-11-29 00:42