การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2563

1. เด็กหญิงพิชญาภา ไชยพันธุ์ ชั้น ม.2/1

2. เด็กหญิงมัชฌิม เอี่ยมระหง  ชั้น ม.2/1

3.เด็กหญิงอาทิตยา โกวิวัฒน์ตระกูล    ชั้น ม.2/1

4.เด็กหญิงพัทธ์ธิดา ทัศมากร    ชั้น ม.2/1

5.เด็กหญิงปิยธิดา นภาลัย      ชั้น ม.2/1

6.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คำลือ    ชั้น ม.2/1

7.เด็กหญิงอชิรญา ชัยแก้ว       ชั้น ม.2/1

8. เด็กหญิงพิชชา มณีรัตน์      ชั้น ม.2/3

9. เด็กหญิงนัชณภัทร ทรงประทุม  ชั้น ม.2/4

10. นางสาวเบญญาภา ณ ลำพูน  ชั้น ม.4/5

Joomla Extensions

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

06-05-2564 Hits:106 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 5/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV

06-05-2564 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน รับมอบ Smart TV เครื่องละ 12,000 บาท รวม 3 เครื่อง จากคุณอนัญญา โตแสงชัย คุณพราว วีรปรีชาเมธ และคุณพิมพร ภู่เจริญ ศิษย์เก่ารุ่นฑิมภ์ (2543) บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีความสุข {lightgallery type=local path=images/news/640506_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (3-20 May. 2021) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -…

01-05-2564 Hits:438 ประกาศถาวร

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน (SUMMER 2021) ปีการศึกษา 2564 3-20 May. 2021 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้…

29-04-2564 Hits:250 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256…

14-04-2564 Hits:344 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2

Read more

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ…

09-04-2564 Hits:185 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12

Read more

พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

07-04-2564 Hits:161 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640407_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256…

07-04-2564 Hits:116 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันแม่อัญจลา ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและทีมงาน ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640407_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดทำหลักสูตรโครงการ "อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"

05-04-2564 Hits:125 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำโดยคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่า และ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ ประชุมวางแผนหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรโครงการ "อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640403_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

05-04-2564 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน และทางโรงเรียนได้จำหน่ายหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครอง ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640403_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเ…

03-04-2564 Hits:723 ประกาศถาวร

ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

Read more

การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS

03-04-2564 Hits:107 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ทีมบริหารของโรงเรียน เข้าร่วม "การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS" และเป็นสักขีพยาน "การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคี"วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย" โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/640402_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

29-03-2564 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน สรุปผลพรรค RC WE CARE ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวบูรณิน เอนกสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นประธานนักเรียน   {lightgallery type=local path=images/news/640330_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู”

29-03-2564 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดพิธี “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยใจมากราบครู” สำหรับครูผู้เกษียณงาน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ครูจงดี วงศ์จอมพร ครูอิ่งอ้อย ขัติยะ ครูไพลิน ลายจุด ครูประไพพร  ไชยศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาของนักเรียนที่มีต่อคุณครู ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ลาน Piazza โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640325_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563

24-03-2564 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณลาน Piazza {lightgallery type=local path=images/news/640324_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์

24-03-2564 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุษา ไชยนุรักษ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ในงานพิธีเชิดชูเกียรติ จากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา   {lightgallery type=local path=images/news/640324_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ “อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

24-03-2564 Hits:133 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อาหารปลอดภัย เรยีนาใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัยและส่งเสริมการบริโภคศึกษาในโรงเรียน และเข้าใจเกี่ยวกับ Food Literacy and Food Education  ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640322_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาการ

22-03-2564 Hits:155 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ.และโฆษก ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ., นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15, นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2, นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ศธ. ซึ่งนายสุภัทร จำปาทอง...

Read more

การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

22-03-2564 Hits:139 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 การแสดงศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน IQ  และ EQ เสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ฝึกการควบคุมอารมณ์ผ่านสมาธิ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกตามความถนัดและสนใจตามวัย มีความภาคภูมิใจตนเองและรู้จักชื่นชมในผลงานผู้อื่น ณ อาคารอนุสรณ์80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640319_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha มอบของที่ระลึก

22-03-2564 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tasha ได้มอบของที่ระลึก เครื่องทำน้ำเย็น เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้และเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร เป็นผู้รับมอบ {lightgallery type=local path=images/news/640319_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

22-03-2564 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่  12 มีนาคม 2564 พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา โดยมี ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน   ให้โอวาทแก่นักเรียน คุณครูจันทร์จิรา   ศิริพัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวคืนนักเรียนให้ผู้ปกครอง คุณกิตติ  ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู กล่าวรับลูกคืนและกล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน และคุณเทียมทิพย์  กิตติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่า กล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640319_2...

Read more

พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

19-03-2564 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีปัจฉิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีซิสเตอร์สมจิตร ครองบุญศรี เป็นประธาน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลและทีมงาน ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640319_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2…

09-03-2564 Hits:525 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 จำนวน 40 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 17 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวเรณุกา พงศ์กิดาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวซินดี้ ฟาม คณะวิทยาศาสตร์ 1 จำนวน 1 คน 1.นางสาวปุณฑรี หล่อวิมงคล คณะสถาปัตยกรรม จำนวน 1 คน 1.นางสาววิสาตรี จิตรประเสริฐสุข คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวศุภลักษณ์ มุสุลอย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 คน 1.นางสาวภูมินทรา หล้าใจ 2.นางสาวอภิชญา พงศ์ศรีเพียร คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน 1.นางสาวอรรัมภา...

Read more

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภ…

09-03-2564 Hits:204 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รักษ์โลก ร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด” เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านและเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 “Care for Our Common Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เสริมสร้างประสบการณ์มีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640305_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3

09-03-2564 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรม “ค่ายนกน้อยใส่ใจรักษ์โลก” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำไปสู่ความรัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640305_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง "บุคลิกตัวตน (Personality) กับคณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่"

04-03-2564 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.อดิศัย วิริยะประสพโชค เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมแนะแนว เรื่อง "บุคลิกตัวตน (Personality) กับคณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/640304_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564

02-03-2564 Hits:270 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 และร่วมปล่อยปลาลงแม่น้ำปิง เนื่องในวันมาฆบูชา "มาฆบูชารำลึก คืนชีวามัจฉา มาฆฤกษ์ " 1.เด็กหญิงน่านฟ้า พร้อมพวก 2.เด็กหญิงภัทรวดี แจ้งกระจ่าง 3.เด็กหญิงเอื้อการย์ นิ้มสถาพันธ์ 4.เด็กหญิงรัญชิฎา ปาละวิชัย 5.นางสาวจริยาพร วงศ์อ้าย 6.นางสาวจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี   {lightgallery type=local path=images/news/640302_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันแบดมินตันเหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 2

02-03-2564 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพอพันธ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันแบดมินตันเหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาในร่มเทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขันโดยสมาคมแบดมินตันเชียงราย {lightgallery type=local path=images/news/640302_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนว "การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น"

28-02-2564 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-5 ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น และเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640301_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (J…

23-02-2564 Hits:239 ข่าวประชาสัมพันธ์

"ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 22 คน ที่สอบผ่าน "การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" Japanese-Language Proficiency Test (JLPT 2020)   N1 จำนวน 1 คน 1. น.ส.ธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก ม.5   N3 จำนวน 2 คน 1. น.ส.อิสรีย์ บ่างศรีวงศ์ ม.6 2. น.ส.ปทิตตา สายสุทธิ์ ม.6   N4 จำนวน 4 คน 1. น.ส.อภิชญา พงศ์ศรีเพียร ม.6 2. น.ส.จิรัชญา สนธิ...

Read more

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

23-02-2564 Hits:335 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

22-02-2564 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมฟันฝ่าสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย     {lightgallery type=local path=images/news/640222_5 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

22-02-2564 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายนกสีฟ้า รักษ์โลก เรียนรู้ สู้โควิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ ให้เกียรติผู้อื่นการช่วยเหลือแบ่งปัน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริม ให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตา และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของทีมชั้นให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640222_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

22-02-2564 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ฮักกัน ฮักบ้าน ฮักโลก” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ มีทักษะการใช้ชีวิตในค่าย การประกอบอาหาร ทักษะการเอาตัวรอดและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2563 “Care For Our Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640222_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021

22-02-2564 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2021 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking...

Read more

การอบรมตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ

22-02-2564 Hits:209 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดอบรม ตามโครงการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลสุขภาพสายตา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 80 คน และ การอบรมดูแลเรื่องประจำเดือน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 70 คน โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในการที่จะสามารถดูแลตนเองได้ {lightgallery type=local path=images/news/640222_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์

22-02-2564 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.3 ป.4 และ ป.6 จำนวน 6 คน เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/640219_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

22-02-2564 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานนิทรรศการสาขาวิชาภาษาจีน "เปิดประตูสู่แดนมังกร" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ -          นางสาวจินตนา แซ่หยาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน -          นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์จีน -          นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเรียงความภาษาจีน -          นางสาวปวริศา ตาอ้าย ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การวาดภาพระบายสี -          นางสาวพิชญธิดา อินชัย ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน Chinese Girl -          นางสาวลักษิกา ตรีชัยวิจิตร ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนตามคำบอกภาษาจีน -          นางสาวธิดารักษ์ ทางคำ และ นางสาวสิริกร รัตนวิไลลักษณ์...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์

19-02-2564 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาทหลวงมงคล เจริญธรรม ข้อคิด 40 วันในเทศกาลมหาพรตเตือนใจ ให้ระลึกถึงศีลล้างบาปของเรา และการเตรียมคริสตชนใหม่ที่จะรับศีลล้างบาปในช่วงปัสกา และให้ทำกิจใช้โทษบาป สวดภาวนามากขึ้น ฟังพระวาจา ช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่น {lightgallery type=local path=images/news/640219_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

19-02-2564 Hits:179 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้าร่วมใจป้องกันภัยสู้โควิด”นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าเรื่องการเคารพ รักและรับใช้ มีความเสียสละ อดทน นำสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640219_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า

17-02-2564 Hits:205 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาดหลวงสอาด ประทานสันติพงษ์ ข้อคิดดังนี้ “ภาวนาให้มากขึ้น อดอาหาร อดสิ่งที่เราชอบ พูดให้น้อย ใช้เครื่องมือสื่อสารให้น้อยลง และให้ทาน แบ่งปันด้วยความรัก เพราะพระเยซูเจ้าบอกว่า อย่าทำเพื่อให้คนอื่นโอ้อวดหรือสรรเสริญเรา แต่จงทำด้วยความตั้งใจและด้วยความรัก” {lightgallery type=local path=images/news/640217_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

17-02-2564 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่าย“นกสีฟ้ารักษาบ้านที่อาศัย ร่วมใจดูแลโลก” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ แบ่งปัน  อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย     {lightgallery type=local path=images/news/640217_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

17-02-2564 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้ารักษ์โลก รักษ์ตัวเรา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2563 “Care For Our Common Home” มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างแนวคิดการดูแลตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่ผ่านการเรียนรู้ที่สอดแทรกข้อคิด ทำให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักที่จะหันมาดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ตามหัวข้อรณรงค์ประจำปีของโรงเรียน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/640217_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin University, Aomori, JAPAN

14-02-2564 Hits:251 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 2 คนที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ณ Aomori Chuo Gakuin University, Aomori, JAPAN1. น.ส.ปทิตตา สายสุทธิ์ ได้รับทุน 100% ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาบริหาร-กฎหมาย2. น.ส.อิสรีย์ บ่างศรีวงษ์ ได้รับทุน 60% ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาบริหาร-กฎหมาย โดยมี คุณครูวิไลรัตน์ ทาโส เป็นคุณครูที่ปรึกษา   {lightgallery type=local path=images/news/640211_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

Chinese New Year 2021

14-02-2564 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์

Chinese New Year 2021 เทศกาลตรุษจีน ในปีนี้ ทางศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมอวยพร คณะผู้บริหารและครูชาวต่างประเทศ ภายในบริเวณโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news/640211_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประกวดร้องเพลงภาษาจีนออนไลน์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ…

14-02-2564 Hits:182 ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ ร่วมจัดการแข่งขัน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประกวดร้องเพลงภาษาจีนออนไลน์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563ผลปรากฏว่า นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มนักเรียน) โดยมีครูที่ปรึกษา Ms.Hu Meng Lan และ คุณครูกัณฐิกา แสงกาศ {lightgallery type=local path=images/news/640211_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

14-02-2564 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ปาลี นางสาวพิมพ์ชนก สุขุมสาทร และ นางสาวสุภัคพิชญา ชัยเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีน ในงานการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนช่องฟ้าซิงเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/640211_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา

09-02-2564 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญเยี่มเยียน ให้กับภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง   {lightgallery type=local path=images/news/640209_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้ อาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี

09-02-2564 Hits:210 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้อาคารประกอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมของอาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ {lightgallery type=local path=images/news/640209_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ศิษย์เก่าจังหวัดลำปาง

09-02-2564 Hits:218 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน และ นายกศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย นำของขวัญอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดลำปาง   {lightgallery type=local path=images/news/640209_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05-02-2564 Hits:225 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน (ประชาสัมพันธ์) มอบของสวัสดีปีใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ   {lightgallery type=local path=images/news/640204_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05-02-2564 Hits:219 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารของโรงเรียน นำกระเช้าและของขวัญอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับรศ. เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/640204_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05-02-2564 Hits:197 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ร่วมกัน   {lightgallery type=local path=images/news/640204_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

01-02-2564 Hits:284 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายสู่ฝัน Power of the Mind ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เกิดความตระหนักในตนเอง ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและเรียนรู้กระบวนการที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการนำพลังและศักยภาพของตนเองนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี {lightgallery type=local path=images/news/640201_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

01-02-2564 Hits:296 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 การปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องศาสนาประถม   {lightgallery type=local path=images/news/640201_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลั…

27-01-2564 Hits:270 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย นักบุญอัญจลา เมริชี เป็นสตรีที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคน โดยเฉพาะบรรดาเยาวสตรีที่ท่านใส่ใจดูแลชีวิตจิตใจ และความเป็นอยู่ของพวกเธอให้ผลิบาน เติบโตเป็นบุคคลครบสมบูรณ์ แม้กาลเวลาจะผ่านไปกว่าห้าร้อยปีแล้ว จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอัญจลายังคงสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านคณะซิสเตอร์ คุณครู มาถึงเราศิษย์อุร์สุลินทุกคน   {lightgallery type=local path=images/news/640127_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาวนาเตรียมจิตใจสำหรับการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี

27-01-2564 Hits:336 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดภาวนาเตรียมจิตใจสำหรับการฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี  ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินและองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/640126_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุรภี วาสนาพิตรานนท์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชากา…

25-01-2564 Hits:249 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

25-01-2564 Hits:317 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมขอพรจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากวันเปิดเรียน เพื่อปกป้องคุ้มครองเราทุกคนให้เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณแห่งปรีชาญาณ มีความพร้อมในการเรียนรู้ และมีพละกำลังกายใจในการดำเนินชีวิต {lightgallery type=local path=images/news/640125_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นางสาวสโรชา โสธรประภากร

25-01-2564 Hits:285 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล และตัวแทนทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า นางสาวสโรชา โสธรประภากร นักเรียนเก่าดุริยางค์ ที่ได้เกิดใหม่ในพระเจ้า ณ วัดพระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/640125_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 25…

21-01-2564 Hits:436 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564  

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื…

20-01-2564 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับ…

19-01-2564 Hits:368 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา 202 คน ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 124 แห่ง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 340 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

18-01-2564 Hits:297 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 1.นางสมพร ธรรมสุภา ได้รับรางวัล เกียรติยศวันครู พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ 2.นางพรรณพิจิตร เข็มขาว ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 3.นางมัธยา ไชยนุรักษ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 4.นางฎารุณี เล็นคำ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 5.นางปิยนารถ...

Read more

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet

16-01-2564 Hits:359 ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสอนสด (Live)  นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้ Google Meet ดังนี้

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

13-01-2564 Hits:506 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ {lightgallery type=local path=images/news/640113_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

อำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

11-01-2564 Hits:342 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำกระเช้าและของขวัญอำนวยพรในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  {lightgallery type=local path=images/news/640111_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

เจ้าหน้าที่แขวงเม็งราย เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

11-01-2564 Hits:301 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่แขวงเม็งราย เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน และบริเวณภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรมายังท่านให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/610111_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

06-01-2564 Hits:313 ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด๑๙ ผ่านทางกิจกรรมการเขียนเรียงความและกิจกรรมการวาดภาพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลพระราชทานกิจกรรมการเขียนเรียงความ 1.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หวังสันติธรรม ชั้น ป.2 2.เด็กหญิงรักษ์คุณ ไตรอุโฆษ ชั้น ป.3 3.เด็กหญิงพรพรหมขวัญ จันทร์หอม ชั้น ป.6 4.เด็กหญิงภัทรดา อ้วนสอาด ชั้น ป.6 5.เด็กหญิงชิริญจ์ นิลพันธุ์ ชั้น ป.6   รางวัลพระราชทานกิจกรรมการวาดภาพ 1.เด็กหญิงบุณยอร ทวีชาติ ชั้น ม.1 2.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ต้นเรืองพร ชั้น ม.2 3.เด็กหญิงพิชชา มณีรัตน์ ชั้น ม.2 {lightgallery type=local path=images/news/640106_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina...

Read more

การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ

06-01-2564 Hits:269 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา2563 1. เด็กหญิงพิชญาภา ไชยพันธุ์ ชั้น ม.2/1 2. เด็กหญิงมัชฌิม เอี่ยมระหง  ชั้น ม.2/1 3.เด็กหญิงอาทิตยา โกวิวัฒน์ตระกูล    ชั้น ม.2/1 4.เด็กหญิงพัทธ์ธิดา ทัศมากร    ชั้น ม.2/1 5.เด็กหญิงปิยธิดา นภาลัย      ชั้น ม.2/1 6.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คำลือ    ชั้น ม.2/1 7.เด็กหญิงอชิรญา ชัยแก้ว       ชั้น ม.2/1 8. เด็กหญิงพิชชา มณีรัตน์      ชั้น ม.2/3 9...

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื…

06-01-2564 Hits:329 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10   {lightgallery type=local path=images/news/640106_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2563

06-01-2564 Hits:307 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2563  โดยมีบาดหลวงคามิโล มงคล  เจริญธรรม เป็นประธาน “คริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดมาขององค์พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จมาหาคนที่ต้องการพระองค์ ให้เราวอนขอพระองค์ด้วยความไว้วางใจ จงกล้าหาญ ตื่นเฝ้า ภาวนา ด้วยความหวังและความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาของพระผู้ไถ่” ณ อาคารอนุสรณ์ 80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631224_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การพ่นยาฆ่าเชื้อ Silver nano

06-01-2564 Hits:361 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ Silver nano ภายในบริเวณห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียน และบริเวณภายในโรงเรียน โดยมีคุณชไมพันธุ์ โบ๊ด ศิษย์เก่าเรยีนาฯ เป็นผู้ประสานงาน {lightgallery type=local path=images/news/640105_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ …

04-01-2564 Hits:1314 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ 4-17 มกราคม 2564)

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื…

03-01-2564 Hits:558 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9   {lightgallery type=local path=images/news/640103_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับที่ 8

24-12-2563 Hits:540 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8  

Read more

งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS

22-12-2563 Hits:419 ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS ปี ค.ศ.2020 และมีการมอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล SERVIAM ให้กับนักเรียนเก่าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ชมรมฯ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อีกทั้งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลาน Piazza โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631222_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4

21-12-2563 Hits:398 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 4 Peace หรือ สันติสุข เทียนแห่งฑูตสวรรค์ (สีม่วง) พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์สันติราชานำความสงบสุข และอิสระจากบาปมายังเราด้วยความรักของพระองค์     {lightgallery type=local path=images/news/631221_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งมอบความรักและสันติสุข

21-12-2563 Hits:340 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครูได้ส่งมอบความรักและสันติสุขให้กับสถานที่ต่างๆในกิจกรรมสังคมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/631220_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันครูคำสอนไทย

17-12-2563 Hits:359 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และคุณครูคริสต์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันครูคำสอนไทย โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิก เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631216_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ

17-12-2563 Hits:359 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 “กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ โดยมี พระครูสมุห์ชานนท์  ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากร ให้การอบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631215_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3

14-12-2563 Hits:372 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 ในวันนี้เรามีแบบอย่างของนักบุญยอห์น  ในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นแสงสว่างด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านกล่าวว่า “ท่านเองไม่ดีพอแม้จะแก้เชือกรองเท้าของพระคริสตเจ้า”  ในโอกาสพิเศษนี้ เชิญชวนเราทุกคนให้เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  ดังตัวอย่างของนักบุญยอห์นที่มีจิตใจที่สุภาพ รู้จักยอมรับความจริงและข้อจำกัดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ในการต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า องค์แห่งความรัก  เทียนเล่มที่ 3 Joy เทียนแห่งชุมพาบาลหรือคนเลี้ยงแกะ (สีชมพู) คนเลี้ยงแกะชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร เทียนนี้จึงหมายถึง “ความชื่นชมยินดี” {lightgallery type=local path=images/news/631214_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery} 3

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2563

14-12-2563 Hits:347 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์อุร์สุลิน และคณะเจ้าหน้าที่คริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำปี 2563 ในหัวข้อรณรงค์ประจำปีของโรงเรียน "การดูแลรักษาโลก...บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" โดย คุณพ่อมงคล เจริญธรรม ณ บ้านพักดอยสุเทพเรยีนา จังหวัดเชียงใหม่     {lightgallery type=local path=images/news/631214_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมญี่ปุ่นกับโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่น 2 แห่ง

14-12-2563 Hits:363 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนบัดดี้ชาวญี่ปุ่น" (ครั้งที่3) พร้อมทั้งอัดคลิปแนะนำโรงเรียนและตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เพื่อนนักเรียนชาวญี่ปุ่นชมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 2 แห่งคือ 1. 大阪府立北摂つばさ高等学校 : (Hokusetsu Tsubasa Senior High School) 2. 平安女学院中学校・高等学校 : (Heian Jogakuin St. Agnes' Junior High School/High School)                       กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานร่วมกับ MR.TANAKA MASAYUKI เจ้าหน้าที่องค์กร NPO...

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2

07-12-2563 Hits:426 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอย พระผู้ไถ่ผู้ทรงรักเราทุกคน “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 3:16) พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบบัญญัติแห่งความรักให้กับเราทุกคน  ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยอห์น 15:12) เทียนเล่มที่ 2 LOVE ความรัก เทียนแห่งเบธเลเฮม (สีม่วง)  ณ ที่นั่นเราพบ “รางหญ้า” ซึ่งเป็นที่บังเกิดขององค์พระกุมารน้อย เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความรัก” ที่พระเจ้าทรงรักเมตตาต่อเรา   {lightgallery type=local...

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร…

07-12-2563 Hits:377 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631207_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ

04-12-2563 Hits:435 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ร่วมใจภาวนาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและภาวนาสำหรับคุณพ่อของเราแต่ละคน ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ ลาน PIAZZA โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631204_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ ณ พุทธสถานเชียงใหม่

04-12-2563 Hits:486 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย จนได้รับการยกย่องเทิดทูนให้เป็นพ่อของแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631204_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ภาวนาเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล

03-12-2563 Hits:444 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดภาวนาเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ชาวเรยีนาเชลีฯ ร่วมใจกันภาวนาเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่มีความพิเศษทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีพละกำลังกาย กำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข {lightgallery type=local path=images/news/631203_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562

03-12-2563 Hits:480 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   {lightgallery type=local path=images/news/631203_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับมอบเสื้อยืด จำนวน175 ตัว จาก กลุ่มศิษย์เก่าเรยีนา รุ่นที่15

01-12-2563 Hits:393 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อยืด จำนวน175 ตัว จาก กลุ่มศิษย์เก่าเรยีนา รุ่นที่15 สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณในความมีน้ำใจServiam และขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่านตลอดไป {lightgallery type=local path=images/news/631202_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้…

30-11-2563 Hits:652 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7

Read more

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1

30-11-2563 Hits:482 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563…..ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 การภาวนาก่อนการฉลองพระคริสตสมภพ เป็นการเตรียมจิตใจเราให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อเปิดเผยความรักนิรันดรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “ความรัก” จึงเป็นหัวใจสำคัญของคริสต์มาส ที่เราได้รับการเชิญชวน ให้มอบความรักแก่ผู้อื่น เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราทุกคนในสัปดาห์นี้จึงได้มีการจุดเทียนเล่มที่ 1 Hope ความหวัง เทียนแห่งประกาศก ประกาศกอิสยาห์ ได้กล่าวทำนายถึงการบังเกิดของพระผู้ไถ่ เทียนเล่มนี้ จึงหมายถึง “ความหวัง” คือการรอคอยพระผู้ไถ่ ด้วยความหวัง {lightgallery type=local path=images/news/631130_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคริสต์ ประจำปีการศึกษา2563

30-11-2563 Hits:435 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูคริสต์” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care For Our Common Home) โดยมี คุณพ่อพอล พอลล็อค SJ เป็นวิทยากร ณ สวนเจ็ดริน เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631128_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ ปีการศึกษา 2563

30-11-2563 Hits:453 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้ โดยมี พระครูสมุห์ชานนท์ ขันติธัมโม เป็นพระวิทยากร ให้การอบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631128_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นักเรียนเข้ารับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

27-11-2563 Hits:396 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน 1. 1. เด็กหญิงปริชานิดา นุชแจ้งบง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 2. เด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 3. เด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 4. เด็กหญิงเจตนิพิฐ ติคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5. เด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6. นางสาวภัคภร เอี่ยมทัพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จากการแข่งขันเต้นนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ATOD International Dance Competition 2020) ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563...

Read more

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

27-11-2563 Hits:450 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมขอพระพรจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   {lightgallery type=local path=images/news/631126_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมเสกอาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

25-11-2563 Hits:428 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกอาคารพลศึกษาอนุสรณ์ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอความคุ้มครองจากพระเจ้าให้ทรงพิทักษ์รักษาทุกคนที่อยู่ในอาคารหลังนี้ให้ปลอดภัย ดังที่พระองค์ทรงคุ้มครองดูแลคณะอุร์สุลินเป็นอย่างดีตลอดมา โดยมี คุณพ่อมงคล เจริญธรรม จิตตาธิการ เป็นประธานในพิธี   {lightgallery type=local path=images/news/631125_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน

23-11-2563 Hits:471 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี โอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน ผู้สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาและผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี , ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา , ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ , ซิสเตอร์อรศรี มนตรี ขอโมทนาและขอบคุณพระเจ้าที่โปรดประทานพระหรรษทาน และพระปรีชาญาณให้กับซิสเตอร์อุร์ลินทุกท่าน   {lightgallery type=local path=images/news/631122_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From...

Read more

การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

20-11-2563 Hits:409 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563   {lightgallery type=local path=images/news/631119_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่47 (第47回日本語弁論大会)

18-11-2563 Hits:466 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่47 (第47回日本語弁論大会) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศครั้งที่ 47 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์, หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ม้า ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 2. นางสาวอิสรีย์ บ่างศรีวงษ์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 {lightgallery type=local path=images/news/631118_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

11-11-2563 Hits:540 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางส่าวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดับ N1 (ระดับสูงสุด) ซึ่งผลสอบ N1 สามารถนำไปใช้สมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วโลก สอบวันเดียวกันทั่วโลก จัดสอบปีละ 2 ครั้ง มี 5 ระดับ ตั้งแต่ N5 จนถึงระดับสูงสุดคือ N1 หากสอบผ่านระดับ N2 จะสามารถเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยกับชาวญี่ปุ่นได้ จากอัตราจำนวนผู้ที่สามารถสอบผ่านในระดับ N1 ในแต่ละครั้งมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้นการที่ น.ส.ธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก หรือ...

Read more

เยี่ยมเยียนประธานชมรมนักเรียนเก่าลำปาง

11-11-2563 Hits:448 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน พร้อมด้วยคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และตัวแทนศิษย์เก่าได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนประธานชมรมนักเรียนเก่าลำปางโดยมี-คุณสุมน บูรมินเหนทร์-คุณนิโรบล วราสุทธิ์-คุณวราภรณ์ จงวัฒนา-คุณลูซี คูสุวรรณ-คุณเสียงพิณ อืศรางกูร ณ อยุธยาทางตัวแทนศิษย์เก่าลำปางเลี้ยงอาหารกลางวัน และคุณรุ่งนภา ชุ่มอินทรจักร ได้ฝากขนมมาให้คณะซิสเตอร์บ้านเรยีนาเชลีด้วย {lightgallery type=local path=images/news/631111_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ส่งมอบผลงานจากกิจกรรมสังคมพัฒนา

10-11-2563 Hits:487 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และครูทีมจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนส่งมอบผลงานจากกิจกรรมสังคมพัฒนาจัดทำโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับมูลนิธิบ้านสมานใจ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า มูลนิธิดุลภาทร และโรงเรียนกาวิละอนุกูล เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน   {lightgallery type=local path=images/news/631110_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การตัดสินคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ servism (serviam award ประจำปี…

08-11-2563 Hits:459 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมกันตัดสินคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ servism (serviam award ประจำปี2563) โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ"serviam" ในวันอาทิตย์ ที่ 20ธันวาคม 2563 ที่บริเวณ ลานpiazza โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631109_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

02-11-2563 Hits:462 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับแด่คณะซิสเตอร์ ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ซึ่งเคยอยู่ร่วมในสถาบันการศึกษาในบ้านเรยีนาแห่งนี้ที่ได้ล่วงลับไป ให้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า “โปรดให้บรรดาสัตบุรุษผู้ล่วงลับซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำพิธีรำลึกถึงธรรมล้ำลึกปัสกาอุทิศให้นี้ ได้เข้าสู่ที่สว่างไสว ร่มเย็นเป็นสุขกับพระองค์ด้วยเทอญ” {lightgallery type=local path=images/news/631102_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2563

30-10-2563 Hits:482 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานจุดเทียน ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล นำภาวนาขอบคุณและสรรเสริญสิ่งสร้างของพระเจ้า เนื่องในวันลอยกระทง ในงานกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2563 มีการแสดงฟ้อนผาง พิธีขอขมาพระแม่คงคา คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนร่วมนำกระทงไปลอยพร้อมเพรียงกัน {lightgallery type=local path=images/news/631030_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีต้อนรับพระแม่มารีอาสู่บ้านเรยีนา

30-10-2563 Hits:460 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมต้อนรับพระนางมารีย์สู่บ้านเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในเดือนตุลาคมของทุกปีซึ่งถือว่าเป็นเดือนแม่พระ และในวันนี้คริสตชนชาวเรยีนาจึงร่วมกันสวดสายประคำ 1 สาย เพื่อขอพระพรจากพระแม่มารีย์ โดยมีบาทหลวงคามิลโล มงคล เจริญธรรม มาเป็นประธานในการสวดภาวนาในครั้งนี้ {lightgallery type=local path=images/news/631028_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

27-10-2563 Hits:507 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องแนวทางการจัดหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียน แผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหาร และห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631027_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมญี่ปุ่นกับโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่น 2 แห่ง

26-10-2563 Hits:452 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่งถึงเพื่อนบัดดี้ชาวญี่ปุ่น" พร้อมทั้งอัดคลิปแนะนำโรงเรียนและตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เพื่อนนักเรียนชาวญี่ปุ่นชมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 2 แห่งคือ1. 大阪府立北摂つばさ高等学校 : (Hokusetsu Tsubasa Senior High School)2. 平安女学院中学校・高等学校 : (Heian Jogakuin St. Agnes' Junior High School/High School)กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานร่วมกับ Mr.TANAKA MASAYUKI เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น   {lightgallery type=local path=images/news/631025_2 previewHeight=141...

Read more

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

26-10-2563 Hits:489 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดับ N1 (ระดับสูงสุด) ซึ่งผลสอบ N1 สามารถนำไปใช้สมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ {lightgallery type=local path=images/news/631025_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง (บ้านอุร์สุลานารี)

21-10-2563 Hits:485 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง (บ้านอุร์สุลานารี) จึงได้มีคณะบวช คณะอุร์สุลิน ซึ่งมาจากชื่อของนักบุญอุร์สุลา ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน พระศาสนาจักร จึงกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันฉลองนักบุญอุร์สุลา   {lightgallery type=local path=images/news/631021_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์

20-10-2563 Hits:494 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุมิตรา พงศธร ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอพระเป็นเจ้าอวยพรให้ท่าน เจริญก้าวหน้าในการศึกษาสืบต่อไป   {lightgallery type=local path=images/news/631021_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวคิดการวัดผลในยุคศตวรรษ ที่ 21

20-10-2563 Hits:409 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวคิดการวัดผลในยุคศตวรรษ ที่ 21 โดย ดร.ดุษิต พรหมชนะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631019_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”

19-10-2563 Hits:434 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” และแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย  ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  และแสดงความยินดีกับ ครูไพลิน ลายจุด ครูประไพพร  ไชยศรี ครูอิ่งอ้อย  ขัติยะ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ครูที่เกษียณอายุงาน ในปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม อังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม   {lightgallery...

Read more

กิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช

19-10-2563 Hits:498 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมี อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นผู้นำทีมวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตร โดยกรณีศึกษาการใช้น้ำพลาสมาในการล้างผัก และทดสอบผลการล้างผักด้วยชุดทดสอบ TV kit ซึ่งขยายผลจาก กิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัยของทีมงาน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631019_5 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรีย…

19-10-2563 Hits:478 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2563 ภายใต้ โครงการการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสอน-สู่ความรู้ที่เป็นองค์รวม (Holistic) และบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมเลือกที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ณ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631019_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

16-10-2563 Hits:530 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้กับคุณครูอิ่งอ้อย  ขัติยะ คุณครูจิราพร  นพวัฒนากร และคุณครูนพมาศ  จันทร์ชู ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน ชุมชน จากความตั้งใจในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และเป็นตัวอย่างการทำงานเพื่อสังคมกับหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์   {lightgallery type=local path=images/news/631016_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

14-10-2563 Hits:450 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย นางสาววาสิตา ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และตอนนี้กำลังเรียนด้านการออกแบบอนิเมชั่น แฟชั่นดีไซน์ ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาแนะแนวรุ่นน้องเรื่องการเตรียมตัวสมัครสอบทุนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น {lightgallery type=local path=images/news/631014_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Ursuline Students' Online Global Meeting "QUERENCIA"

14-10-2563 Hits:501 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Ursuline Students'  Online Global Meeting "QUERENCIA", the first ever online global meeting  for Ursuline students with the theme "A Safe Haven To Grow & Connect"   {lightgallery type=local path=images/news/631014_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคม 2563

14-10-2563 Hits:479 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคมที่วัดน้อยบ้านซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาดหลวงศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ข้อคิดดังนี้ “พี่น้องทั้งหลาย  พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ  ขอเพียงแต่อย่าใช้อิสรภาพนั้นเป็นข้อแก้ตัวที่จะทำตามใจตน  แต่จงรับใช้ซึ่งกันละกันด้วยความรัก เพราะผลของพระจิตคือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี  ความซื่อสัตย์  ความอ่อนโยน  ” {lightgallery type=local path=images/news/631014_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปี 2563

14-10-2563 Hits:524 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับรางวัลชมเชย   และ นางสาวนภัสวรรณ  วงค์เมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้รับรางวัลชมเชย  ในการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ประจำปี 2563 เนื้อความ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/631014_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต…

14-10-2563 Hits:492 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631013_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

12-10-2563 Hits:490 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631010_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ระดับชั้นอนุบาล 3

12-10-2563 Hits:501 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ มีกิจกรรมเวียนฐาน  การเรียนรู้ 3 ฐาน เรียนรู้การฟ้อนรำและการแต่งตัวแบบล้านนา เรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง เรียนรู้การประดิษฐ์ตุงไส้หมู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยล้านนาและนำไปปฏิบัติได้ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติ สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631009_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ…

09-10-2563 Hits:552 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมประกอบด้วย การจุดเทียน และถวายพวงมาลาน้อมรำลึก บทเพลงกำยาน บทภาวนาอ้อนวอน บทเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง คำสอนของพ่อเรื่องความสามัคคี การสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ณ ลาน PIAZZA   {lightgallery type=local path=images/news/631009_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์

09-10-2563 Hits:510 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2563 คุณครูสมรัก แซ่เซียว ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ได้ให้เกียรติมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์ ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องนโยบายและแผน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631008_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาดูงานโครงการอาหารปลอดภัย

06-10-2563 Hits:546 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และศิษย์เก่า จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการ อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนัก ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย กินอยู่อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้) ณ วิสาหกิจชุมชนผักดี ตำบลหนองหาร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน สันป่าเปา และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร, หน่วย Ag trace มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631006_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS ระดับมัธยมศึกษา

06-10-2563 Hits:544 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับมัธยมเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของวิชาการ ณ ห้องประชุมอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/631006_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

05-10-2563 Hits:547 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณอาคารเซอร์เวียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631005_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น ป.4

05-10-2563 Hits:447 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631005_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน ค่ายโอลิมปิก

03-10-2563 Hits:477 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ศูนย์ สอวน.) ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/631002_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน นักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา (สีเขียว)

01-10-2563 Hits:568 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน นักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา (สีเขียว) ณ ลาน PIAZZA โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631001_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

01-10-2563 Hits:470 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้มาจัด "โครงการแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน   {lightgallery type=local path=images/news/631001_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น

28-09-2563 Hits:523 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยคุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ในที่ประชุมได้สรุปให้มี นักเรียนเก่าดีเด่น จำนวน 10 สาขา คือ 1. สาขาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 2. สาขาวิชาชีพอิสระ 3. สาขาบริหารภาครัฐ 4. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 5. สาขาเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมและงานวิจัย 6. สาขาบริการสังคมเพื่อสาธารณกุศล 7. สาขาบริหารภาคเอกชน 8. สาขาวิชาการ 9. สาขาทำคุณประโยชน์แก่สังคม 10...

Read more

นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

28-09-2563 Hits:543 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปี2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/630928_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสบโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย “เสริมสร้างจิตตารมณ์ครูอุร์สุลิน…

28-09-2563 Hits:480 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในหัวข้อ “เสริมสร้างจิตตารมณ์ครูอุร์สุลินด้วยหัวใจ Serviam”  เราจงเป็นกัลยาณมิตรด้วยความจริงใจต่อกันคือความเป็นหนึ่งเดียวกันและร้อยดวงใจไปด้วยกัน   {lightgallery type=local path=images/news/630928_6 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

28-09-2563 Hits:478 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน “ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสวนสาธารณะ "สวนเจริญประเทศ" อ.เมือง จ.เชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้รอบตัว เพิ่มทักษะในภาคปฏิบัติโดยทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานคณิตศาสตร์  ตามแนวทางของ GLOBE นำมาต่อยอดในชั้นเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เสริมทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ปลูกฝังกระบวนการกลุ่มและการแก้ปัญหา  อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ {lightgallery type=local path=images/news/630928_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศ…

25-09-2563 Hits:581 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home)” วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในยุคปัจจุบัน จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสู่ท้องถิ่น ภายใต้การสอนแบบ...

Read more

“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

25-09-2563 Hits:585 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนักเรียนได้ฝึกเจริญ สติ ภาวนา พัฒนาจิตใจ อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในด้านระเบียบวินัย อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ โดยมีสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ มาเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630925_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ครั้งที่ 4/2563

24-09-2563 Hits:464 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการระดมทุนของกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ณ ห้องสนทนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630924_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน

23-09-2563 Hits:539 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ คุณครู  และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โดยบาดหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย  ริทู ได้ให้ข้อคิด “ ชีวิตคริสตชนต้องมีความหวัง ความวางใจในพระเจ้า และการภาวนา เพื่อผ่อนคลายความกังวล และความลุ่มลึกในชีวิต  การภาวนาเป็นการขอบคุณพระเจ้า ทั้งยามทุกข์และยามสุข”   {lightgallery type=local path=images/news/630923_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

21-09-2563 Hits:609 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารและครูต้อนรับผู้ปกครอง การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนและฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเคล็ด(ไม่)ลับ เข้าใจโลกโซเชียล ฉบับพ่อแม่ 4.0 โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ บล็อกเกอร์เพจ Parents One ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมรับใบรายงานผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 รับเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630922_1 previewHeight=141...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste”

21-09-2563 Hits:565 ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” โดยนำชุดทดสอบสารเคมีเกษตรตกค้างอย่างง่าย (TV Test kit) เพื่อสาธิตการตรวจสอบสารตกค้างในพืช ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/630921_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน"

21-09-2563 Hits:580 ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการออมเงินในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630919_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18-09-2563 Hits:514 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามตามรอยประเพณีทางล้านนา และเกิดเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ประเพณีล้านนาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นองค์รวม  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและบุคคลรอบข้าง ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน   {lightgallery type=local path=images/news/630918_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18-09-2563 Hits:485 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563.......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ ทักษะการใช้จินตนาการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ {lightgallery type=local path=images/news/630918_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the…

18-09-2563 Hits:504 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563…....กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the Earth with Our Hands) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care of Our Common Home) และเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิต รวมถึงมีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกันเป็น หมู่คณะอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต   {lightgallery type=local path=images/news/630918_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

18-09-2563 Hits:566 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามโครงการ “ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563”  {lightgallery type=local path=images/news/630917_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนกันยายน 2563

16-09-2563 Hits:521 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 บาทหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630916_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์

16-09-2563 Hits:509 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ใน “การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 7th” ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2020 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร   {lightgallery type=local path=images/news/630916_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ

16-09-2563 Hits:473 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ใน “การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 7th” ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2020 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร   {lightgallery type=local path=images/news/630916_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร

15-09-2563 Hits:638 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล - รางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under - รางวัลชมเชย การแข่งขัน Duo HipHop รุ่นอายุ 15 และ 17&Under - ได้รางวัลชมเชย การแข่งขัน HipHop Solo รุ่นอายุ 13&Under ใน “การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 7th” ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2020...

Read more

รองศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) และคณะเข้าพบเ…

10-09-2563 Hits:554 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630910_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อาหารปลอดภัย”

10-09-2563 Hits:583 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 อาจารย์มารุต  จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อาหารปลอดภัย” ให้กับคณะครูหัวหน้าทีมชั้น หัวหน้าสาระทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญ ความปลอดภัยของอาหาร โดยการประสานงานของ คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รุ่นที่ 20  ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630910_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึ…

10-09-2563 Hits:574 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ  วงศ์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในการขอพระราชทานพระราชวโรกาส นำนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   {lightgallery type=local path=images/news/630910_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้

09-09-2563 Hits:507 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย ม.5/1 นางสาวจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี ม.5/1 นางสาววิชญนันทน์ ดวงอาภัย ม.6/1 และนางสาวเรณุกา พงศ์กิดาการ ม.6/1 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ครูจินตนา ฮาวปินใจ เข้าร่วมโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์(โครงการ En-camp ปีที่ 2 )คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630909_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น

01-09-2563 Hits:553 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 นางสาวอัญชภัฏ ศรลัมพ์ นางสาวรัฐธีภัค ไพสิฐเบญจพล นางสาวชนม์นิภา สุทธแสง และนางสาวปาณิสรา ปาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี {lightgallery type=local path=images/news/630901_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

31-08-2563 Hits:523 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ ณ หอประชุม ViSion20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630831_2_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี

31-08-2563 Hits:564 ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม พร้อมตัวแทนครู เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี   {lightgallery type=local path=images/news/630831_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (1 ก.ย. - 30 ต.ค. 63)

25-08-2563 Hits:7050 ประกาศถาวร

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ป.1 รอบโควตาภายนอก   3.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ป.1 รอบทั่วไป 4.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 รอบทั่วไป 5.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4 รอบทั่วไป      

Read more

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

25-08-2563 Hits:659 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรียาวดี วดีศิริศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งมอบให้แก่บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระเเสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563   {lightgallery type=local path=images/news/630825_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านระบบ SWIS

24-08-2563 Hits:459 ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านระบบ SWIS วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน(ระดับชั้นประถมศึกษา) ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ในการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวัดผล ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/630823_4_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

24-08-2563 Hits:553 ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ครูปิยนารถ สุเมตติกุล ครูนงนภา ศิริเจิญไชย ครูมัธยา ไชยนุรักษ์ และ ครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ( Digital Education excellence Platform ) ซึ่งจัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่ (ปสกช.) ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630823_3_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23-08-2563 Hits:547 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..........วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ และได้เรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่น เพื่อจะสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630823_2_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

“กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ…

23-08-2563 Hits:510 ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ..........วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  “กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home) และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้โดยการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชา ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเพื่อมีเจตคติที่ดีและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการ ดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป   {lightgallery type=local path=images/news/630823_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวย…

20-08-2563 Hits:490 ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ......วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563  ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม และครูนิพาภรณ์  ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.) สำนึกงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630820_5_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

20-08-2563 Hits:525 ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมภายใต้หัวข้อรณรงค์ ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care  for  Our  Common Home) นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการเรียน ตามสายการเรียนของตนเอง เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางเป้าหมายการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในระดับชั้นม.ปลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630820_4_1...

Read more

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2563

20-08-2563 Hits:578 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 งานอนามัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายเชื้อและติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอย จากการไอ จามของผู้ป่วย ส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคปอดอักเสบได้ ณ ห้องอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/630820_3_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal

20-08-2563 Hits:624 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal …. วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home) โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และทางทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครง…

20-08-2563 Hits:578 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 นางสาวบัวบัวชมพู  แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ณ กังหัน บ้านดอยโฮมสเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/630820_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET

20-08-2563 Hits:591 ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET  วันที่ 15 สิงหาคม 2563  ตัวแทนครู จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.) สำนึกงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์วิว3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว {lightgallery type=local path=images/news/630817_3_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธร…

17-08-2563 Hits:491 ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยอย่างเหมาะสม ......วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ครูนิตยาภรณ์  เยาวภากรณ์ และ ครูสุณี  มุสุลอย ตัวแทนทีมชั้นอนุบาล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.) สำนึกงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ {lightgallery type=local path=images/news/630817_2_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2…

17-08-2563 Hits:880 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ......วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ กังหัน บ้านดอยโฮมสเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา ชอบทำกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนตะหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/600817_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรี…

14-08-2563 Hits:658 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี คุณพ่อคามิลโล มงคล  เจริญธรรม เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี   {lightgallery type=local path=images/news/630814_2_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

14-08-2563 Hits:589 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล   วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630813_2_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุม เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13-08-2563 Hits:553 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564     วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการการประชุมผู้ปกครองเรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ห้องเรียน สสวท. ทุนการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระเบียบการรับสมัครนักเรียน (รอบโควตาภายใน) ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2   {lightgallery type=local path=images/news/630813_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

13-08-2563 Hits:607 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 ครูจิราพร นพวัฒนากร และ ครูปิยนารถ สุเมตติกุล เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     {lightgallery type=local path=images/news/630812_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง…

11-08-2563 Hits:578 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630811_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน”

10-08-2563 Hits:526 ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน” เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศ การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบ และแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ ช้างคลาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630807_2_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

“กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

10-08-2563 Hits:490 ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะครูทีมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ในหัวข้อ “บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้และเข้าใจความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเรียนรู้เรื่องการทำโคมกระบอก การทำเจลล้างมือ การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม การทำลูกประคบ การตัดตุงไส้หมู การทำถั่วแปบ การทำผางประทีปและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเวียงกุมกาม เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ {lightgallery type=local path=images/news/630810_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”

10-08-2563 Hits:532 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของโรงเรียน มีความสามัคคี รักใคร่ ปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุก ๆด้าน ตลอดจนอบรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความเมตตา ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงบ้าน ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ตามหัวข้อรณรงค์ ในปีการศึกษา 2563 ที่ว่า “ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”  (Care For Our Common Home)...

Read more

ต้อนรับ ผศ.ดร สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06-08-2563 Hits:642 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน  ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร  สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630806_1_10 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับศิษย์เก่า คุณเทียมทิพย์

06-08-2563 Hits:650 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมต้อนรับศิษย์เก่านำทีมโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่า คุณเทียมทิพย์ ดร ณัฐญา   ซึ่งมี ดร.ธเนศ   จากมูลนิธิการศึกษาไทย ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการบริโภคอาหารอย่างไรในยุคปัจจุบันเพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากสารเคมี {lightgallery type=local path=images/news/630806_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

04-08-2563 Hits:699 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้นในการพัฒนาผู้เรียนหลังจากเปิดเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630803_001 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

04-08-2563 Hits:513 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีในการค้นพบตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิต เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างมือของครูและศิษย์เก่า มีวิทยากร (ศิษย์เก่า) ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอาชีพในอนาคต และได้รับฟังการแบ่งปัน การมอบความรัก ความสุข การยินดีรับใช้ และรู้จักรักโรงเรียนของเรา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630803_510 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli...

Read more

รับมอบเจลล้างมือและนมถั่วเหลือง จากบริษัทไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลในเครือสหพัฒน์

04-08-2563 Hits:554 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยพร้อมทีมบริหารรับมอบเจลล้างมือและนมถั่วเหลือง จากบริษัทไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลในเครือสหพัฒน์นำทีมโดยคุณชไมพันธ์ โบ๊ดและคุณบุณยาวดี คันธวงค์ ขอขอบคุณในนำ้ใจดีมีจิตServiam ของศิษย์เก่าเรยีนา {lightgallery type=local path=images/news/630803_502 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นตัวแทนมอบไม้ถูพื้นจำนวน 81 ชุด

04-08-2563 Hits:451 ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นตัวแทนมอบไม้ถูพื้นจำนวน 81 ชุดและนำ้ยาดันฝุ่นให้กับโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดห้องเรียนเนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด2019(COVID-19) ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครู ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกท่านเสมอ  

Read more

“กิจกรรมบูรณาการ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

29-07-2563 Hits:730 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563        โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (care of our common home) โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า นำความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเลือกสรรและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รู้และเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและรู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข {lightgallery type=local path=images/news/630729_574 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563

25-07-2563 Hits:832 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู โดยมีคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูสนับสนุน ครูหัวหน้าระดับชั้น ตัวแทนนักเรียนสภา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอัญจลา นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนได้จัดพิธีในห้องเรียนกับคุณครูทีมชั้น {lightgallery type=local path=images/news/630725_701 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 …

25-07-2563 Hits:700 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630725_507 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

เข้าเยี่ยมนักเรียนเก่าเรยีนา คุณวรรณดา​ วังทองคำ​ (รุ่น​2512)​

25-07-2563 Hits:598 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22กรกฎาคม2563 จากการประสานงานของผศ. ประภา. วัฒนะคีรี (รุ่น2512)คณะซิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมนักเรียนเก่าเรยีนา คุณวรรณดา วังทองคำ (รุ่น2512) และคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร (รุ่น2514)บริษัทนิยมพานิช และบริษัทนิสสันนอร์ทเวฟ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ มีใจ Serviamในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และขอพระเจ้าอวยพรในน้ำใจดีของทั้งสองท่าน {lightgallery type=local path=images/news/630725_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมคุณสุดาลักษณ์ เลี่ยวเธียรชัย ศิษย์เก่ารุ่น16

23-07-2563 Hits:730 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม2563 คณะชิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณสุดาลักษณ์ เลี่ยวเธียรชัย ศิษย์เก่ารุ่น16 ตัวแทน ธาราอีซูซุ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ มีใจ Serviamในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของท่านเสมอ {lightgallery type=local path=images/news/630723_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

คุณภาวดี จรัสมนัสกุลหรือพี่แดงศิษย์เก่าเรยีนารุ่น 18 ที่ได้มอบเฟสชิว

20-07-2563 Hits:628 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ คุณภาวดี จรัสมนัสกุลหรือพี่แดงศิษย์เก่าเรยีนารุ่น 18 ที่ได้มอบเฟสชิว. อีกทั้งท่านยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยใจ serviamมาโดยตลอด ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านเสมอ {lightgallery type=local path=images/news/630720_511 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019

20-07-2563 Hits:682 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่(ครั้งที่ 2)เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ตามมาตรการคัดกรองสาธารณสุข และพ่นยากันยุงรอบบริเวณโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630720_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน​ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ​ภาคเหนือ​ ประจำปี​ 2563​ ค…

14-07-2563 Hits:593 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630714_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า…

10-07-2563 Hits:600 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย        จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าCOVID-19ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการคัดกรองซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี {lightgallery type=local path=images/news/630710_511 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

แนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียน

10-07-2563 Hits:1008 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563            สมาคมผู้ปกครองและครูจัดประชุมครั้งที่ 1เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้วยดีจากสมาคม ผู้ปกครองและครู. จากนั้นคณะกรรมการยังร่วมแสดงความคิดเห็นปรึกษาหาแนวทางพัฒนาร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news/630710_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เก่ารุ่น 2515,2517 ได้บริจาคเงิน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

09-07-2563 Hits:911 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2515 ที่ได้บริจาคเงิน 10,600 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2517 บริจาคเงิน 3,000 บาทให้กับทางโรงเรียน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ. ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดี {lightgallery type=local path=images/news/6306_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ

09-07-2563 Hits:925 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ โดยมีวิทยากรจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสาธิตและแนะนำการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ บริเวณใต้อาคารเรียน SERVIAM โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630709_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์ โบ๊ดกงสุลกิตติมศักดิ์…

07-07-2563 Hits:645 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล. ผู้จัดการพร้อมด้วยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์ โบ๊ดกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ Thomas BAUDE Consul honoraire de France Thomas Mathew Rene’ Olivier BAUDEและขอบคุณอาจารย์ชไมพันธ์ โบ๊ทที่ช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานราชการ เทศบาล และสถานพินิจฯเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อนาโนบริเวณรอบโรงเรียนในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการคัดกรองโควิด-19ก่อนเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอบคุณในนำ้ใจดีและมีจิตอาสา.Serviam ด้วยดีตลอดมา {lightgallery type=local path=images/news/630707_522 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

รางวัลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563

07-07-2563 Hits:649 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ครูนฤมล คงเจริญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563 จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630707_519 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านกลับสู่รั้วเรยีนาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโ…

07-07-2563 Hits:650 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมปรึกษาหารือวางแผนแแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ทางโรงเรียนได้วางมาตรการคัดกรองให้ได้มาตรฐานตามที่ทางสาธารณสุขกำหนด ส่งผลให้นักเรียนมาเรียนในวันแรกของการเปิดเทอมผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปฎิบัติตนเองก่อนมาโรงเรียนโดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เตรียมภาชนะของใช้ส่วนตัวนำมาโรงเรียนและผ่านการคัดกรองตามจุดที่ทางโรงเรียนกำหนด วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล ติดสติ๊กเกอร์ นี่คือภาพบรรยากาศ 3 วันแรกของการเปิดเทอม {lightgallery type=local path=images/news/630707_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

สัมนาครูใหม่ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

30-06-2563 Hits:1389 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 256 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน ในโรงเรียน และนำไปปฏิบัติจริง ให้ครูรู้จักทบทวนเป้าหมายชีวิตของตนเอง เรียนรู้คุณค่าหลัก ของการศึกษาอุร์สุลิน จิตตารมณ์ของความเป็นครูอุร์สุลิน รู้จักประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รับทราบนโยบายการคุ้มครองเด็กของสภาการศึกษาคาทอลิก ผ่านการพบกับทีมบริหาร และการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนเรยีนาฯ ของครูรุ่นพี่ และดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข {lightgallery type=local path=images/news/630629_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

26-06-2563 Hits:953 ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันท…

26-06-2563 Hits:937 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ

21-06-2563 Hits:1083 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ทบทวนกฎระเบียบของกองทุน คณะกรรมการได้มอบที่วัดไข้จำนวน10 เครื่องให้ทางโรงเรียน และศิษย์เก่ารุ่น 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 หน้ากากเฟสชิว 75 อัน หน้ากากทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630621_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบ…

19-06-2563 Hits:1145 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบัติ ( Enhance RCLC by Refraction ) โดยวิทยากรจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจร่วมสมัย เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนโดยลงมือปฏิบัติ ด้วยความรู้ความชำนาญวิถีชีวิตในเชิงลึกและยั่งยืน ให้กับครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630619_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัยให้กับครูผู้…

18-06-2563 Hits:1265 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย ให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนทุกระดับ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการเข้าใจพัฒนาการของเด็ก วิธีการสื่อสารกับเด็ก และทัศนคติของการเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาครู ในโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูอุร์สุลินมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานวิทยากรอีก จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะครูของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630618_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS

15-06-2563 Hits:1413 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และการให้บริการ ที่ชัดเจน รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630615_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

13-06-2563 Hits:1207 ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)โรงเรียน ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียนก่อนเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม พ.ศ.2563 {lightgallery type=local path=images/news/630612_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

12-06-2563 Hits:1136 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630612_001 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การเดินทางกลับเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

11-06-2563 Hits:1622 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัด ต่างประเทศ ให้เดินทางกลับภูมินำเนาก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเผ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ตามมาครการของกระทรวงสารธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563

29-05-2563 Hits:1582 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630529_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS

27-05-2563 Hits:1997 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมการอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และรวมถึงการให้บริการ ที่รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ จึงเห็นสมควรว่าโปรแกรมระบบ SWIS เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630526_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น

21-04-2563 Hits:2159 ข่าวประชาสัมพันธ์

" มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น " คุณสมนึก ตั้งก่อสกุล นักเรียนเก่าเรยีนาเชลีฯ รุ่นปี พ.ศ. 2500 มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู

20-04-2563 Hits:6119 ประกาศถาวร

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน              -          ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง                                                       ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง     ...

Read more

วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562

14-04-2563 Hits:2848 ข่าวประชาสัมพันธ์

" วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562 " วารสารบ้านและโรงเรียนฉบับใหม่ มาแล้ว สามารถเข้าชม ฉบับออนไลน์ได้จาก หน้าเว็บไซด์โดย สามารถเข้าชมได้จาก เมนูข่าวสาร- -> วารสารบ้านและโรงเรียน

Read more

มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

01-04-2563 Hits:2028 ข่าวประชาสัมพันธ์

" มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า  " เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพ เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าของชาวบ้านชุมชนดอยสุเทพ

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย

30-03-2563 Hits:2240 ข่าวประชาสัมพันธ์

" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย " "เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า"

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:2258 ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_104 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020

23-03-2563 Hits:2422 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking Day) ประเด็นการรณรงค์ปี2020 เน้นให้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่พัฒนาศักยภาพเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนดี มีประโยชน์และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของสมาชิก...

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:2282 ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

23-03-2563 Hits:2314 ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานอำลาสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คุณศุภนิมิต วรกิตติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี แทรกรูป ด้วย light garerry {lightgallery...

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

1596099
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1629
4005
5634
1560688
42168
110531
1596099

Your IP: 3.235.191.87
2021-05-11 11:02