ศิษย์เก่ารุ่น 2515,2517 ได้บริจาคเงิน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2515 ที่ได้บริจาคเงิน 10,600 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2517 บริจาคเงิน 3,000 บาทให้กับทางโรงเรียน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ. ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดี

Joomla Extensions

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

22-10-2563 Hits:75 ประกาศถาวร เปรมฤดี ธีรานนท์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง (บ้านอุร์สุลานารี)

21-10-2563 Hits:19 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้านสีแดง (บ้านอุร์สุลานารี) จึงได้มีคณะบวช คณะอุร์สุลิน ซึ่งมาจากชื่อของนักบุญอุร์สุลา ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน พระศาสนาจักร จึงกำหนดวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันฉลองนักบุญอุร์สุลา   {lightgallery type=local path=images/news/631021_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์

20-10-2563 Hits:22 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุมิตรา พงศธร ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอพระเป็นเจ้าอวยพรให้ท่าน เจริญก้าวหน้าในการศึกษาสืบต่อไป   {lightgallery type=local path=images/news/631021_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวคิดการวัดผลในยุคศตวรรษ ที่ 21

20-10-2563 Hits:33 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวคิดการวัดผลในยุคศตวรรษ ที่ 21 โดย ดร.ดุษิต พรหมชนะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631019_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

งาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”

19-10-2563 Hits:48 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” และแสดงความยินดีกับ นายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย  ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  และแสดงความยินดีกับ ครูไพลิน ลายจุด ครูประไพพร  ไชยศรี ครูอิ่งอ้อย  ขัติยะ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ครูที่เกษียณอายุงาน ในปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม อังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม   {lightgallery...

Read more

กิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช

19-10-2563 Hits:44 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมี อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นผู้นำทีมวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตร โดยกรณีศึกษาการใช้น้ำพลาสมาในการล้างผัก และทดสอบผลการล้างผักด้วยชุดทดสอบ TV kit ซึ่งขยายผลจาก กิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัยของทีมงาน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631019_5 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรีย…

19-10-2563 Hits:44 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2563 ภายใต้ โครงการการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการสอน-สู่ความรู้ที่เป็นองค์รวม (Holistic) และบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมเลือกที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ณ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631019_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

16-10-2563 Hits:66 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders จากองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้กับคุณครูอิ่งอ้อย  ขัติยะ คุณครูจิราพร  นพวัฒนากร และคุณครูนพมาศ  จันทร์ชู ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน ชุมชน จากความตั้งใจในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และเป็นตัวอย่างการทำงานเพื่อสังคมกับหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์   {lightgallery type=local path=images/news/631016_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

14-10-2563 Hits:63 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย นางสาววาสิตา ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และตอนนี้กำลังเรียนด้านการออกแบบอนิเมชั่น แฟชั่นดีไซน์ ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาแนะแนวรุ่นน้องเรื่องการเตรียมตัวสมัครสอบทุนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น {lightgallery type=local path=images/news/631014_4 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม Ursuline Students' Online Global Meeting "QUERENCIA"

14-10-2563 Hits:67 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรม Ursuline Students'  Online Global Meeting "QUERENCIA", the first ever online global meeting  for Ursuline students with the theme "A Safe Haven To Grow & Connect"   {lightgallery type=local path=images/news/631014_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคม 2563

14-10-2563 Hits:68 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคมที่วัดน้อยบ้านซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยบาดหลวงศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ข้อคิดดังนี้ “พี่น้องทั้งหลาย  พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ  ขอเพียงแต่อย่าใช้อิสรภาพนั้นเป็นข้อแก้ตัวที่จะทำตามใจตน  แต่จงรับใช้ซึ่งกันละกันด้วยความรัก เพราะผลของพระจิตคือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี  ความซื่อสัตย์  ความอ่อนโยน  ” {lightgallery type=local path=images/news/631014_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปี 2563

14-10-2563 Hits:82 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับรางวัลชมเชย   และ นางสาวนภัสวรรณ  วงค์เมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้รับรางวัลชมเชย  ในการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ประจำปี 2563 เนื้อความ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/631014_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต…

14-10-2563 Hits:92 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631013_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

12-10-2563 Hits:93 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีน้ำใจเสียสละ มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า มุ่งความดีงาม สู่คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631010_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ระดับชั้นอนุบาล 3

12-10-2563 Hits:77 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ มีกิจกรรมเวียนฐาน  การเรียนรู้ 3 ฐาน เรียนรู้การฟ้อนรำและการแต่งตัวแบบล้านนา เรียนรู้การทำอาหารพื้นเมือง เรียนรู้การประดิษฐ์ตุงไส้หมู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยล้านนาและนำไปปฏิบัติได้ เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติ สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631009_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ…

09-10-2563 Hits:116 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) โดยมีซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมประกอบด้วย การจุดเทียน และถวายพวงมาลาน้อมรำลึก บทเพลงกำยาน บทภาวนาอ้อนวอน บทเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง คำสอนของพ่อเรื่องความสามัคคี การสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ณ ลาน PIAZZA   {lightgallery type=local path=images/news/631009_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์

09-10-2563 Hits:70 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2563 คุณครูสมรัก แซ่เซียว ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ได้ให้เกียรติมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์ ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องนโยบายและแผน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/631008_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ศึกษาดูงานโครงการอาหารปลอดภัย

06-10-2563 Hits:74 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และศิษย์เก่า จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการ อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนัก ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย กินอยู่อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้) ณ วิสาหกิจชุมชนผักดี ตำบลหนองหาร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน สันป่าเปา และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร, หน่วย Ag trace มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/631006_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS ระดับมัธยมศึกษา

06-10-2563 Hits:73 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับมัธยมเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของวิชาการ ณ ห้องประชุมอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/631006_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

05-10-2563 Hits:93 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวล้านนา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณอาคารเซอร์เวียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631005_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น ป.4

05-10-2563 Hits:84 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/631005_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน ค่ายโอลิมปิก

03-10-2563 Hits:103 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ศูนย์ สอวน.) ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/631002_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน นักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา (สีเขียว)

01-10-2563 Hits:94 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์สีบ้าน นักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์บ้านธัมมกัญญา (สีเขียว) ณ ลาน PIAZZA โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/631001_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

01-10-2563 Hits:87 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้มาจัด "โครงการแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน   {lightgallery type=local path=images/news/631001_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น

28-09-2563 Hits:106 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยคุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเก่าดีเด่น ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ในที่ประชุมได้สรุปให้มี นักเรียนเก่าดีเด่น จำนวน 10 สาขา คือ 1. สาขาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 2. สาขาวิชาชีพอิสระ 3. สาขาบริหารภาครัฐ 4. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 5. สาขาเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมและงานวิจัย 6. สาขาบริการสังคมเพื่อสาธารณกุศล 7. สาขาบริหารภาคเอกชน 8. สาขาวิชาการ 9. สาขาทำคุณประโยชน์แก่สังคม 10...

Read more

นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

28-09-2563 Hits:121 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปี2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/630928_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสบโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย “เสริมสร้างจิตตารมณ์ครูอุร์สุลิน…

28-09-2563 Hits:101 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในหัวข้อ “เสริมสร้างจิตตารมณ์ครูอุร์สุลินด้วยหัวใจ Serviam”  เราจงเป็นกัลยาณมิตรด้วยความจริงใจต่อกันคือความเป็นหนึ่งเดียวกันและร้อยดวงใจไปด้วยกัน   {lightgallery type=local path=images/news/630928_6 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

28-09-2563 Hits:104 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน “ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสวนสาธารณะ "สวนเจริญประเทศ" อ.เมือง จ.เชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้รอบตัว เพิ่มทักษะในภาคปฏิบัติโดยทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานคณิตศาสตร์  ตามแนวทางของ GLOBE นำมาต่อยอดในชั้นเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เสริมทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ปลูกฝังกระบวนการกลุ่มและการแก้ปัญหา  อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ {lightgallery type=local path=images/news/630928_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศ…

25-09-2563 Hits:163 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home)” วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในยุคปัจจุบัน จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสู่ท้องถิ่น ภายใต้การสอนแบบ...

Read more

“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

25-09-2563 Hits:147 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ระหว่างวันที่ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนักเรียนได้ฝึกเจริญ สติ ภาวนา พัฒนาจิตใจ อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในด้านระเบียบวินัย อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ โดยมีสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ มาเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630925_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ครั้งที่ 4/2563

24-09-2563 Hits:125 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการระดมทุนของกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน ณ ห้องสนทนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630924_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน

23-09-2563 Hits:155 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ คุณครู  และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โดยบาดหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย  ริทู ได้ให้ข้อคิด “ ชีวิตคริสตชนต้องมีความหวัง ความวางใจในพระเจ้า และการภาวนา เพื่อผ่อนคลายความกังวล และความลุ่มลึกในชีวิต  การภาวนาเป็นการขอบคุณพระเจ้า ทั้งยามทุกข์และยามสุข”   {lightgallery type=local path=images/news/630923_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

21-09-2563 Hits:165 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารและครูต้อนรับผู้ปกครอง การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนและฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเคล็ด(ไม่)ลับ เข้าใจโลกโซเชียล ฉบับพ่อแม่ 4.0 โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ บล็อกเกอร์เพจ Parents One ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมรับใบรายงานผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 รับเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630922_1 previewHeight=141...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste”

21-09-2563 Hits:146 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” โดยนำชุดทดสอบสารเคมีเกษตรตกค้างอย่างง่าย (TV Test kit) เพื่อสาธิตการตรวจสอบสารตกค้างในพืช ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/630921_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน"

21-09-2563 Hits:141 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการออมเงินในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630919_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18-09-2563 Hits:144 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามตามรอยประเพณีทางล้านนา และเกิดเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ประเพณีล้านนาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็นองค์รวม  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและบุคคลรอบข้าง ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน   {lightgallery type=local path=images/news/630918_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18-09-2563 Hits:131 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563.......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ ทักษะการใช้จินตนาการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ {lightgallery type=local path=images/news/630918_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the…

18-09-2563 Hits:166 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563…....กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the Earth with Our Hands) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care of Our Common Home) และเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิต รวมถึงมีความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกันเป็น หมู่คณะอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต   {lightgallery type=local path=images/news/630918_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

18-09-2563 Hits:156 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตามโครงการ “ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563”  {lightgallery type=local path=images/news/630917_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนกันยายน 2563

16-09-2563 Hits:142 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 บาทหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630916_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์

16-09-2563 Hits:166 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ใน “การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 7th” ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2020 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร   {lightgallery type=local path=images/news/630916_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ

16-09-2563 Hits:123 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาตาวี พรสุรีมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under ใน “การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 7th” ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2020 ณ โรงละครอักษราเธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร   {lightgallery type=local path=images/news/630916_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 เด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร

15-09-2563 Hits:180 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล - รางวัลที่ 3 การแข่งขัน Ensemble Modern Jazz รุ่นอายุ 15&Under - รางวัลชมเชย การแข่งขัน Duo HipHop รุ่นอายุ 15 และ 17&Under - ได้รางวัลชมเชย การแข่งขัน HipHop Solo รุ่นอายุ 13&Under ใน “การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 7th” ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2020...

Read more

รองศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) และคณะเข้าพบเ…

10-09-2563 Hits:172 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์เซิน ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฝ่ายจีน) และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630910_3 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อาหารปลอดภัย”

10-09-2563 Hits:187 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 อาจารย์มารุต  จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “อาหารปลอดภัย” ให้กับคณะครูหัวหน้าทีมชั้น หัวหน้าสาระทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญ ความปลอดภัยของอาหาร โดยการประสานงานของ คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รุ่นที่ 20  ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630910_2 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

นางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึ…

10-09-2563 Hits:173 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ  วงศ์เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในการขอพระราชทานพระราชวโรกาส นำนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   {lightgallery type=local path=images/news/630910_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้

09-09-2563 Hits:122 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย ม.5/1 นางสาวจิรวรรณ โอฬารรัตน์มณี ม.5/1 นางสาววิชญนันทน์ ดวงอาภัย ม.6/1 และนางสาวเรณุกา พงศ์กิดาการ ม.6/1 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ครูจินตนา ฮาวปินใจ เข้าร่วมโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์(โครงการ En-camp ปีที่ 2 )คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630909_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น

01-09-2563 Hits:187 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 นางสาวอัญชภัฏ ศรลัมพ์ นางสาวรัฐธีภัค ไพสิฐเบญจพล นางสาวชนม์นิภา สุทธแสง และนางสาวปาณิสรา ปาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี {lightgallery type=local path=images/news/630901_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

31-08-2563 Hits:189 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

พิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ ณ หอประชุม ViSion20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630831_2_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี

31-08-2563 Hits:190 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม พร้อมตัวแทนครู เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี   {lightgallery type=local path=images/news/630831_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (1 ก.ย. - 30 ต.ค. 63)

25-08-2563 Hits:2980 ประกาศถาวร Super User

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ป.1 รอบโควตาภายนอก   3.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ป.1 รอบทั่วไป 4.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 รอบทั่วไป 5.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4 รอบทั่วไป      

Read more

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

25-08-2563 Hits:240 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรียาวดี วดีศิริศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งมอบให้แก่บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระเเสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ องค์ประธานการมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563   {lightgallery type=local path=images/news/630825_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านระบบ SWIS

24-08-2563 Hits:159 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านระบบ SWIS วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน(ระดับชั้นประถมศึกษา) ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ในการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวัดผล ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/630823_4_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

24-08-2563 Hits:176 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 ครูปิยนารถ สุเมตติกุล ครูนงนภา ศิริเจิญไชย ครูมัธยา ไชยนุรักษ์ และ ครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแพลทฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ( Digital Education excellence Platform ) ซึ่งจัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่ (ปสกช.) ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630823_3_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23-08-2563 Hits:165 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรม “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..........วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “ผญาปัญญา ฮักษาโลก มรดกเวียงพิงค์” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ และได้เรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่น เพื่อจะสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630823_2_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

“กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ…

23-08-2563 Hits:191 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

“กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ..........วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  “กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลกและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home) และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้โดยการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชา ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเพื่อมีเจตคติที่ดีและส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการ ดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป   {lightgallery type=local path=images/news/630823_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวย…

20-08-2563 Hits:148 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ......วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563  ครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล-ประถม และครูนิพาภรณ์  ฟักทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.) สำนึกงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630820_5_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การจัดค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

20-08-2563 Hits:243 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การจัดค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ : สร้างความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ในระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมภายใต้หัวข้อรณรงค์ ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care  for  Our  Common Home) นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการเรียน ตามสายการเรียนของตนเอง เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางเป้าหมายการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในระดับชั้นม.ปลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   {lightgallery type=local path=images/news/630820_4_1...

Read more

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2563

20-08-2563 Hits:242 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 งานอนามัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายเชื้อและติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอย จากการไอ จามของผู้ป่วย ส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคปอดอักเสบได้ ณ ห้องอัญจลา   {lightgallery type=local path=images/news/630820_3_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal

20-08-2563 Hits:226 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal …. วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรม บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home) โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และทางทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...

Read more

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครง…

20-08-2563 Hits:206 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 นางสาวบัวบัวชมพู  แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โครงการค่ายอบรมเยาวชนดีเด่น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ณ กังหัน บ้านดอยโฮมสเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   {lightgallery type=local path=images/news/630820_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET

20-08-2563 Hits:224 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET  วันที่ 15 สิงหาคม 2563  ตัวแทนครู จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ O-NET ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.) สำนึกงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์วิว3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว {lightgallery type=local path=images/news/630817_3_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธร…

17-08-2563 Hits:172 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยอย่างเหมาะสม ......วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ครูนิตยาภรณ์  เยาวภากรณ์ และ ครูสุณี  มุสุลอย ตัวแทนทีมชั้นอนุบาล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรณะเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.) สำนึกงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ {lightgallery type=local path=images/news/630817_2_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2…

17-08-2563 Hits:289 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ......วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ กังหัน บ้านดอยโฮมสเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา ชอบทำกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนตะหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/600817_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From...

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรี…

14-08-2563 Hits:269 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองนามโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมี คุณพ่อคามิลโล มงคล  เจริญธรรม เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี   {lightgallery type=local path=images/news/630814_2_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

14-08-2563 Hits:203 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล   วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630813_2_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุม เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13-08-2563 Hits:188 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การประชุม เรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564     วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการการประชุมผู้ปกครองเรื่อง การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ห้องเรียน สสวท. ทุนการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระเบียบการรับสมัครนักเรียน (รอบโควตาภายใน) ณ ห้องประชุมอัญจลา อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2   {lightgallery type=local path=images/news/630813_1_1 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

13-08-2563 Hits:232 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 ครูจิราพร นพวัฒนากร และ ครูปิยนารถ สุเมตติกุล เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     {lightgallery type=local path=images/news/630812_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง…

11-08-2563 Hits:226 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630811_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน”

10-08-2563 Hits:162 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

การฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 8 ประจำปีการ 2563 “พันธุ์ไม้สู้ฝัน” เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศ การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบ และแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ ช้างคลาน เชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630807_2_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

“กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

10-08-2563 Hits:187 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

“กิจกรรมตามรอยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะครูทีมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ในหัวข้อ “บูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง New Normal”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้และเข้าใจความเป็นมาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเรียนรู้เรื่องการทำโคมกระบอก การทำเจลล้างมือ การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม การทำลูกประคบ การตัดตุงไส้หมู การทำถั่วแปบ การทำผางประทีปและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเวียงกุมกาม เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ {lightgallery type=local path=images/news/630810_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”

10-08-2563 Hits:157 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

กิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่าย “ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของโรงเรียน มีความสามัคคี รักใคร่ ปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุก ๆด้าน ตลอดจนอบรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความเมตตา ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงบ้าน ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ตามหัวข้อรณรงค์ ในปีการศึกษา 2563 ที่ว่า “ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”  (Care For Our Common Home)...

Read more

ต้อนรับ ผศ.ดร สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06-08-2563 Hits:217 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน  ครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหารของโรงเรียน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร  สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630806_1_10 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ต้อนรับศิษย์เก่า คุณเทียมทิพย์

06-08-2563 Hits:272 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมต้อนรับศิษย์เก่านำทีมโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่า คุณเทียมทิพย์ ดร ณัฐญา   ซึ่งมี ดร.ธเนศ   จากมูลนิธิการศึกษาไทย ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการบริโภคอาหารอย่างไรในยุคปัจจุบันเพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากสารเคมี {lightgallery type=local path=images/news/630806_1_01 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

04-08-2563 Hits:318 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดการศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้นในการพัฒนาผู้เรียนหลังจากเปิดเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630803_001 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

04-08-2563 Hits:216 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีในการค้นพบตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิต เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความรัก ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันด้วยใจสันติ โดยความร่วมมือระหว่างมือของครูและศิษย์เก่า มีวิทยากร (ศิษย์เก่า) ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอาชีพในอนาคต และได้รับฟังการแบ่งปัน การมอบความรัก ความสุข การยินดีรับใช้ และรู้จักรักโรงเรียนของเรา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630803_510 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli...

Read more

รับมอบเจลล้างมือและนมถั่วเหลือง จากบริษัทไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลในเครือสหพัฒน์

04-08-2563 Hits:203 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยพร้อมทีมบริหารรับมอบเจลล้างมือและนมถั่วเหลือง จากบริษัทไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนลในเครือสหพัฒน์นำทีมโดยคุณชไมพันธ์ โบ๊ดและคุณบุณยาวดี คันธวงค์ ขอขอบคุณในนำ้ใจดีมีจิตServiam ของศิษย์เก่าเรยีนา {lightgallery type=local path=images/news/630803_502 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นตัวแทนมอบไม้ถูพื้นจำนวน 81 ชุด

04-08-2563 Hits:151 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นตัวแทนมอบไม้ถูพื้นจำนวน 81 ชุดและนำ้ยาดันฝุ่นให้กับโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดห้องเรียนเนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด2019(COVID-19) ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครู ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกท่านเสมอ  

Read more

“กิจกรรมบูรณาการ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

29-07-2563 Hits:338 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563        โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (care of our common home) โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า นำความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเลือกสรรและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รู้และเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและรู้จักการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข {lightgallery type=local path=images/news/630729_574 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563

25-07-2563 Hits:389 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู โดยมีคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูสนับสนุน ครูหัวหน้าระดับชั้น ตัวแทนนักเรียนสภา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอัญจลา นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนได้จัดพิธีในห้องเรียนกับคุณครูทีมชั้น {lightgallery type=local path=images/news/630725_701 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 …

25-07-2563 Hits:311 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630725_507 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

เข้าเยี่ยมนักเรียนเก่าเรยีนา คุณวรรณดา​ วังทองคำ​ (รุ่น​2512)​

25-07-2563 Hits:240 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันพุธที่ 22กรกฎาคม2563 จากการประสานงานของผศ. ประภา. วัฒนะคีรี (รุ่น2512)คณะซิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมนักเรียนเก่าเรยีนา คุณวรรณดา วังทองคำ (รุ่น2512) และคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร (รุ่น2514)บริษัทนิยมพานิช และบริษัทนิสสันนอร์ทเวฟ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ มีใจ Serviamในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และขอพระเจ้าอวยพรในน้ำใจดีของทั้งสองท่าน {lightgallery type=local path=images/news/630725_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

เยี่ยมคุณสุดาลักษณ์ เลี่ยวเธียรชัย ศิษย์เก่ารุ่น16

23-07-2563 Hits:334 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม2563 คณะชิสเตอร์และทีมบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณสุดาลักษณ์ เลี่ยวเธียรชัย ศิษย์เก่ารุ่น16 ตัวแทน ธาราอีซูซุ ซึ่งให้ความช่วยเหลือ มีใจ Serviamในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของท่านเสมอ {lightgallery type=local path=images/news/630723_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

คุณภาวดี จรัสมนัสกุลหรือพี่แดงศิษย์เก่าเรยีนารุ่น 18 ที่ได้มอบเฟสชิว

20-07-2563 Hits:256 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอขอบคุณ คุณภาวดี จรัสมนัสกุลหรือพี่แดงศิษย์เก่าเรยีนารุ่น 18 ที่ได้มอบเฟสชิว. อีกทั้งท่านยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยใจ serviamมาโดยตลอด ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านเสมอ {lightgallery type=local path=images/news/630720_511 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019

20-07-2563 Hits:313 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่(ครั้งที่ 2)เข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ตามมาตรการคัดกรองสาธารณสุข และพ่นยากันยุงรอบบริเวณโรงเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630720_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน​ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ​ภาคเหนือ​ ประจำปี​ 2563​ ค…

14-07-2563 Hits:287 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปิวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630714_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า…

10-07-2563 Hits:270 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย        จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าCOVID-19ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการคัดกรองซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี {lightgallery type=local path=images/news/630710_511 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

แนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียน

10-07-2563 Hits:401 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563            สมาคมผู้ปกครองและครูจัดประชุมครั้งที่ 1เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่และติดตามการดำเนินงานของทางโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้วยดีจากสมาคม ผู้ปกครองและครู. จากนั้นคณะกรรมการยังร่วมแสดงความคิดเห็นปรึกษาหาแนวทางพัฒนาร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนต่อไป {lightgallery type=local path=images/news/630710_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ศิษย์เก่ารุ่น 2515,2517 ได้บริจาคเงิน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

09-07-2563 Hits:307 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2515 ที่ได้บริจาคเงิน 10,600 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 2517 บริจาคเงิน 3,000 บาทให้กับทางโรงเรียน เพื่อสมทบซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ. ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดี {lightgallery type=local path=images/news/6306_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ

09-07-2563 Hits:440 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมการผลิตเจลล้างมือ โดยมีวิทยากรจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาสาธิตและแนะนำการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ณ บริเวณใต้อาคารเรียน SERVIAM โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย {lightgallery type=local path=images/news/630709_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์ โบ๊ดกงสุลกิตติมศักดิ์…

07-07-2563 Hits:323 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล. ผู้จัดการพร้อมด้วยคุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคุณโตมา แมทธิว เรอเน่โอลิวิเย่ร์ โบ๊ดกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ Thomas BAUDE Consul honoraire de France Thomas Mathew Rene’ Olivier BAUDEและขอบคุณอาจารย์ชไมพันธ์ โบ๊ทที่ช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานราชการ เทศบาล และสถานพินิจฯเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อนาโนบริเวณรอบโรงเรียนในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการคัดกรองโควิด-19ก่อนเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอบคุณในนำ้ใจดีและมีจิตอาสา.Serviam ด้วยดีตลอดมา {lightgallery type=local path=images/news/630707_522 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

รางวัลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563

07-07-2563 Hits:321 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ครูนฤมล คงเจริญ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2563 จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ {lightgallery type=local path=images/news/630707_519 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านกลับสู่รั้วเรยีนาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโ…

07-07-2563 Hits:338 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยคณะซิสเตอร์ ทีมบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมปรึกษาหารือวางแผนแแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ทางโรงเรียนได้วางมาตรการคัดกรองให้ได้มาตรฐานตามที่ทางสาธารณสุขกำหนด ส่งผลให้นักเรียนมาเรียนในวันแรกของการเปิดเทอมผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปฎิบัติตนเองก่อนมาโรงเรียนโดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เตรียมภาชนะของใช้ส่วนตัวนำมาโรงเรียนและผ่านการคัดกรองตามจุดที่ทางโรงเรียนกำหนด วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล ติดสติ๊กเกอร์ นี่คือภาพบรรยากาศ 3 วันแรกของการเปิดเทอม {lightgallery type=local path=images/news/630707_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

สัมนาครูใหม่ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

30-06-2563 Hits:706 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 256 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน ในโรงเรียน และนำไปปฏิบัติจริง ให้ครูรู้จักทบทวนเป้าหมายชีวิตของตนเอง เรียนรู้คุณค่าหลัก ของการศึกษาอุร์สุลิน จิตตารมณ์ของความเป็นครูอุร์สุลิน รู้จักประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รับทราบนโยบายการคุ้มครองเด็กของสภาการศึกษาคาทอลิก ผ่านการพบกับทีมบริหาร และการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนเรยีนาฯ ของครูรุ่นพี่ และดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข {lightgallery type=local path=images/news/630629_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

26-06-2563 Hits:567 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันท…

26-06-2563 Hits:526 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ

21-06-2563 Hits:608 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ทบทวนกฎระเบียบของกองทุน คณะกรรมการได้มอบที่วัดไข้จำนวน10 เครื่องให้ทางโรงเรียน และศิษย์เก่ารุ่น 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 หน้ากากเฟสชิว 75 อัน หน้ากากทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630621_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบ…

19-06-2563 Hits:576 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบัติ ( Enhance RCLC by Refraction ) โดยวิทยากรจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจร่วมสมัย เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนโดยลงมือปฏิบัติ ด้วยความรู้ความชำนาญวิถีชีวิตในเชิงลึกและยั่งยืน ให้กับครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630619_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัยให้กับครูผู้…

18-06-2563 Hits:707 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย ให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนทุกระดับ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการเข้าใจพัฒนาการของเด็ก วิธีการสื่อสารกับเด็ก และทัศนคติของการเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาครู ในโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูอุร์สุลินมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานวิทยากรอีก จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะครูของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630618_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS

15-06-2563 Hits:713 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และการให้บริการ ที่ชัดเจน รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630615_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

13-06-2563 Hits:683 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)โรงเรียน ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียนก่อนเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม พ.ศ.2563 {lightgallery type=local path=images/news/630612_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

12-06-2563 Hits:571 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630612_001 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การเดินทางกลับเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

11-06-2563 Hits:996 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัด ต่างประเทศ ให้เดินทางกลับภูมินำเนาก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเผ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ตามมาครการของกระทรวงสารธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563

29-05-2563 Hits:997 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630529_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS

27-05-2563 Hits:1014 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ตัวแทนคณะครูจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมการอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และรวมถึงการให้บริการ ที่รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ จึงเห็นสมควรว่าโปรแกรมระบบ SWIS เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630526_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น

21-04-2563 Hits:1297 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น " คุณสมนึก ตั้งก่อสกุล นักเรียนเก่าเรยีนาเชลีฯ รุ่นปี พ.ศ. 2500 มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู

20-04-2563 Hits:3145 ประกาศถาวร Super User

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน          -          ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง              -          ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง                                               ...

Read more

วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562

14-04-2563 Hits:1794 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562 " วารสารบ้านและโรงเรียนฉบับใหม่ มาแล้ว สามารถเข้าชม ฉบับออนไลน์ได้จาก หน้าเว็บไซด์โดย สามารถเข้าชมได้จาก เมนูข่าวสาร- -> วารสารบ้านและโรงเรียน

Read more

มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

01-04-2563 Hits:1335 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า  " เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพ เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าของชาวบ้านชุมชนดอยสุเทพ

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย

30-03-2563 Hits:1365 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย " "เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า"

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:1419 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_104 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020

23-03-2563 Hits:1462 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking Day) ประเด็นการรณรงค์ปี2020 เน้นให้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่พัฒนาศักยภาพเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนดี มีประโยชน์และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของสมาชิก...

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:1374 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

23-03-2563 Hits:1516 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานอำลาสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คุณศุภนิมิต วรกิตติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี แทรกรูป ด้วย light garerry {lightgallery...

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

808872
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1455
5002
26678
753518
95979
111634
808872

Your IP: 34.201.9.19
2020-10-25 11:13