การทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)โรงเรียน ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียนก่อนเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม พ.ศ.2563

Joomla Extensions

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

30-06-2563 Hits:246 ประกาศถาวร Super User

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ============== อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

สัมนาครูใหม่ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

30-06-2563 Hits:49 ประกาศถาวร Super User

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 256 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตน ในโรงเรียน และนำไปปฏิบัติจริง ให้ครูรู้จักทบทวนเป้าหมายชีวิตของตนเอง เรียนรู้คุณค่าหลัก ของการศึกษาอุร์สุลิน จิตตารมณ์ของความเป็นครูอุร์สุลิน รู้จักประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รับทราบนโยบายการคุ้มครองเด็กของสภาการศึกษาคาทอลิก ผ่านการพบกับทีมบริหาร และการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนเรยีนาฯ ของครูรุ่นพี่ และดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข {lightgallery type=local path=images/news/630629_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

26-06-2563 Hits:118 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานตรวจเยี่ยมติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันท…

26-06-2563 Hits:85 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630626_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ

21-06-2563 Hits:75 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนครูเกษียณ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ทบทวนกฎระเบียบของกองทุน คณะกรรมการได้มอบที่วัดไข้จำนวน10 เครื่องให้ทางโรงเรียน และศิษย์เก่ารุ่น 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 หน้ากากเฟสชิว 75 อัน หน้ากากทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630621_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

ยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบ…

19-06-2563 Hits:89 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับกระบวนการ RCLC ( Regina Coeli Learning Cycle ) ด้วยการสอนการเรียนรู้โดยไตร่ตรองปฏิบัติ ( Enhance RCLC by Refraction ) โดยวิทยากรจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจร่วมสมัย เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนโดยลงมือปฏิบัติ ด้วยความรู้ความชำนาญวิถีชีวิตในเชิงลึกและยั่งยืน ให้กับครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน {lightgallery type=local path=images/news/630619_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัยให้กับครูผู้…

18-06-2563 Hits:144 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจิตวิทยาสำหรับครูในการดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย ให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนทุกระดับ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการเข้าใจพัฒนาการของเด็ก วิธีการสื่อสารกับเด็ก และทัศนคติของการเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาครู ในโครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูอุร์สุลินมืออาชีพ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานวิทยากรอีก จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะครูของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630618_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS

15-06-2563 Hits:164 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการ โปรแกรมSWIS PLUS ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และการให้บริการ ที่ชัดเจน รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630615_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

13-06-2563 Hits:191 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)โรงเรียน ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน บริเวณอาคารเรียนก่อนเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม พ.ศ.2563 {lightgallery type=local path=images/news/630612_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

12-06-2563 Hits:177 กิจกรรมของโรงเรียน เปรมฤดี ธีรานนท์

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสนทนาธรรม {lightgallery type=local path=images/news/630612_001 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การเดินทางกลับเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

11-06-2563 Hits:440 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัด ต่างประเทศ ให้เดินทางกลับภูมินำเนาก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเผ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ตามมาครการของกระทรวงสารธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563

29-05-2563 Hits:385 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

รับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630529_601 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli College{/lightgallery}

Read more

การอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS

27-05-2563 Hits:306 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ตัวแทนคณะครูจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมการอบรมปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS PLUS เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และรวมถึงการให้บริการ ที่รวดเร็วให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ จึงเห็นสมควรว่าโปรแกรมระบบ SWIS เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 โดยมีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัญจลา {lightgallery type=local path=images/news/630526_501 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina Coeli{/lightgallery}

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น

21-04-2563 Hits:578 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น " คุณสมนึก ตั้งก่อสกุล นักเรียนเก่าเรยีนาเชลีฯ รุ่นปี พ.ศ. 2500 มอบหน้ากากอนามัยให้คณะซิสเตอร์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 200 ชิ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู

20-04-2563 Hits:922 ประกาศถาวร Super User

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน              -          ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง              -          ครููภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. มีสัญชาติไทย 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   2.       คุณสมบัติพิเศษ ·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน ·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ ·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   3.       หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว ...

Read more

วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562

14-04-2563 Hits:879 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" วารสารบ้านและโรงเรียน ปีที่ 19 ฉบับที่ 49 ปีการศึกษา 2562 " วารสารบ้านและโรงเรียนฉบับใหม่ มาแล้ว สามารถเข้าชม ฉบับออนไลน์ได้จาก หน้าเว็บไซด์โดย สามารถเข้าชมได้จาก เมนูข่าวสาร- -> วารสารบ้านและโรงเรียน

Read more

มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

01-04-2563 Hits:593 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า  " เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพ เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าของชาวบ้านชุมชนดอยสุเทพ

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย

30-03-2563 Hits:523 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย " "เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้มอบน้ำดื่มและอาหารกระป๋องสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า"

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:653 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

พิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_104 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

กิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020

23-03-2563 Hits:649 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel ท่าน Lord - Lady Baden ได้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกขึ้นในปี พ.ศ.2453 และคุณหญิงกนก สามเสนวิลล์ ผู้ก่อตั้งกิจการบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2499 และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถือว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้ง และประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นวันรำลึก (Thinking Day) ประเด็นการรณรงค์ปี2020 เน้นให้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่พัฒนาศักยภาพเด็กผู้หญิงและเยาวสตรี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนดี มีประโยชน์และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของสมาชิก...

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

23-03-2563 Hits:625 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

บรรยากาศของการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผลการเลือกตั้ง นางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 {lightgallery type=local path=images/news/630323_102 previewHeight=141 previewWidth=250}Image From Regina {/lightgallery}

Read more

พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

23-03-2563 Hits:746 กิจกรรมของโรงเรียน Super User

เนื่องด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานอำลาสถาบันขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบความสำเร็จในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คุณศุภนิมิต วรกิตติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ คุณกิตติ ปิ่นไชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี แทรกรูป ด้วย light garerry {lightgallery...

Read more

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

388582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1928
6401
23653
336074
11909
124446
388582

Your IP: 18.205.109.152
2020-07-03 10:57