ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ...

20-11-2020 Hits:1833 :

Read more

ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินรวม ปีการศึกษา 2564 1.ระเบียบและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน อ.3 รอบทั่วไป 2.ระเบีย...

25-08-2020 Hits:5441 :

Read more

รับสมัครครู ================= โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้  เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน          -         ...

20-04-2020 Hits:4739 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 4/2564 เรื่อง การเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564   ...

21-01-2021 Hits:57 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ...

20-01-2021 Hits:33 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภัสวรรณ วงศ์เมือง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 ธันวาค...

19-01-2021 Hits:30 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 1.นางสมพร ธรรมสุภา ได้รับรางวัล เกียรติยศว...

18-01-2021 Hits:29 :

Read more

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ แบบสอนสด (Live) ด้วย Google Meet  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดการเรียนก...

16-01-2021 Hits:66 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ {lightgallery type=local path=images/news/640113_1 previewHeight=141...

13-01-2021 Hits:173 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ครูจันทร์จิรา  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำกระเช้าและของขวัญ...

11-01-2021 Hits:74 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันก...

11-01-2021 Hits:56 :

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ร...

06-01-2021 Hits:79 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การวาดภาพการบังเกิดของพระกุมารเยซู ในการจัดทำการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพ ในเดือนธันวาคม ของโรงเรียน...

06-01-2021 Hits:61 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10   {lightgaller...

06-01-2021 Hits:124 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวั...

06-01-2021 Hits:70 :

Read more

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน...

06-01-2021 Hits:68 :

Read more

ประกาศจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดประเมินผล (วันที่ 4-17 มกราคม 2564) ...

04-01-2021 Hits:831 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9   {lightgallery ...

03-01-2021 Hits:347 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8   ...

24-12-2020 Hits:238 :

Read more

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส THIS GIRL LOVES CHRISTMAS ปี ค.ศ.2020 และมีการมอบรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประ...

22-12-2020 Hits:142 :

Read more

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์พิไลวรรณ กิจสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มท...

21-12-2020 Hits:116 :

Read more

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมตัวแทนครูได้ส่งมอบความรักและสันติสุข...

21-12-2020 Hits:93 :

Read more

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และคุณครูคริสต์โรงเรียนเร...

17-12-2020 Hits:114 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 “กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่พุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก่...

17-12-2020 Hits:105 :

Read more

วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่...

14-12-2020 Hits:118 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ซิสเตอร์อุร์สุลิน และคณะเจ้าหน้าที่คริสต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจของเจ้าหน้าที่คริสต์ ประจำ...

14-12-2020 Hits:113 :

Read more

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่...

14-12-2020 Hits:116 :

Read more

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 ...

07-12-2020 Hits:157 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...

07-12-2020 Hits:158 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ...

04-12-2020 Hits:158 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบ...

04-12-2020 Hits:164 :

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 คุณครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดภาว...

03-12-2020 Hits:159 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน จนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่า...

03-12-2020 Hits:181 :

Read more

ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อยืด จำนวน175 ตัว จาก กลุ่มศิษย์เก่าเรยีนา รุ่นที่15 สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรีย...

01-12-2020 Hits:160 :

Read more

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ...

30-11-2020 Hits:416 :

Read more

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563…..ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระ...

30-11-2020 Hits:220 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูคริสต์” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ การดูแลรักษาโลก บ้านที่เร...

30-11-2020 Hits:165 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563.......โครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ” เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ ผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจ ก...

30-11-2020 Hits:186 :

Read more

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 คน 1. 1. เด็...

27-11-2020 Hits:165 :

Read more

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมขอพระพรจากพระเจ้าแล...

27-11-2020 Hits:160 :

Read more

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกอาคารพลศึกษาอน...

25-11-2020 Hits:167 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา...

23-11-2020 Hits:222 :

Read more

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกัน...

20-11-2020 Hits:184 :

Read more

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่47 (第47回日本語弁論大会) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ที่ได้รับรางวัลจา...

18-11-2020 Hits:198 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางส่าวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดั...

11-11-2020 Hits:251 :

Read more

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ทีมบริหารของโรงเรียน พร้อมด้วยคุณเทียมทิพย์ กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโ...

11-11-2020 Hits:197 :

Read more

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล และครูทีมจิตตาภิบาลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนส่งมอ...

10-11-2020 Hits:200 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 คุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมกันตัดสินคัดเลือกนักเ...

08-11-2020 Hits:200 :

Read more

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วม...

02-11-2020 Hits:235 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานจุดเทียน ซิสเตอร์สุวรรณา  ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล นำ...

30-10-2020 Hits:244 :

Read more

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมต้อนรั...

30-10-2020 Hits:195 :

Read more

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องแนวทางกา...

27-10-2020 Hits:240 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม "การเขียนจดหมายส่งถึงเพื...

26-10-2020 Hits:221 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมณณัฏฐ์ มีสุขชัยรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านระดั...

26-10-2020 Hits:250 :

Read more

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์บ้า...

21-10-2020 Hits:222 :

Read more

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุมิตรา พงศธร ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำ...

20-10-2020 Hits:229 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบตามแนวค...

20-10-2020 Hits:204 :

Read more

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใ...

19-10-2020 Hits:237 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาส...

19-10-2020 Hits:246 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีก...

19-10-2020 Hits:248 :

Read more

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล Asia Pacific Leadership Award a...

16-10-2020 Hits:293 :

Read more

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดย นางสาววาสิตา ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนรัฐบาลญ...

14-10-2020 Hits:231 :

Read more

กิจกรรม Ursuline Students'  Online Global Meeting "QUERENCIA", the first ever online global meeting  for Ursuline students with the theme "A Safe Have...

14-10-2020 Hits:271 :

Read more

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนตุลาคมที่วัดน้อยบ...

14-10-2020 Hits:261 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที...

14-10-2020 Hits:287 :

Read more

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ...

14-10-2020 Hits:274 :

Read more

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ...

12-10-2020 Hits:267 :

Read more

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น...

12-10-2020 Hits:279 :

Read more

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...

09-10-2020 Hits:337 :

Read more

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2563 คุณครูสมรัก แซ่เซียว ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ได้ให้เกียรติมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิด และเทคนิคการสอนทางคณิ...

09-10-2020 Hits:285 :

Read more

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และศิษย์เก่า จำนวน 16 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการ อาหารปลอดภัย...

06-10-2020 Hits:300 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 ครูผู้สอนระดับมัธยมเข้าร่วมการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอน ผ่านระบบ SWIS PLUS เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของน...

06-10-2020 Hits:287 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมบูรณาการ“ข่วงผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรร...

05-10-2020 Hits:309 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาช...

05-10-2020 Hits:237 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม...

03-10-2020 Hits:267 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญองค์อุปถ...

01-10-2020 Hits:286 :

Read more

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้มาจัด ...

01-10-2020 Hits:258 :

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยคุณเทียมทิพย์  กิติบุตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ...

28-09-2020 Hits:300 :

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบัวชมพู แก้วช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแ...

28-09-2020 Hits:321 :

Read more

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ชิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย เจ้าคณะอุร์สุลินภาคประเทศไทย โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในหัวข้อ “เสริม...

28-09-2020 Hits:281 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน “ ระดับมัธยมศึกษาตอนป...

28-09-2020 Hits:259 :

Read more

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ หัวข้อ “นักเรียนยุค New Normal ใส่ใจดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care for Our Common Home)” วันศุกร์ที่ 25 กั...

25-09-2020 Hits:335 :

Read more

ระหว่างวันที่ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม“กิจกรรมค่ายคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนักเรียนได้ฝึกเจริญ...

25-09-2020 Hits:345 :

Read more

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูเกษียณงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแน...

24-09-2020 Hits:276 :

Read more

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ คุณครู  และนักเรียนคริสต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบคุณประจำเดือนกันยายน ณ วัดน้อยบ้านซิ...

23-09-2020 Hits:335 :

Read more

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร  ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียน และครูจ...

21-09-2020 Hits:359 :

Read more

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” โดย...

21-09-2020 Hits:343 :

Read more

ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ออมเงินกับธนาคารออมสิน" โดยมีวั...

21-09-2020 Hits:347 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น “กระดาษสา”ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื...

18-09-2020 Hits:309 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563.......กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น ภูมิปัญญารักษ์โลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้ทักษ...

18-09-2020 Hits:301 :

Read more

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563…....กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “รักษ์โลกด้วยมือเรา” (Care the Earth with Our Hands) ของน...

18-09-2020 Hits:315 :

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครเชี...

18-09-2020 Hits:353 :

Read more

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 บาทหลวงคริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับนักเรียนคริสต์ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ...

16-09-2020 Hits:322 :

Read more

วีดีโอโรงเรียน

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการปฎิญาณของซิสเตอร์ 4 ท่าน ผู้สืบทอดจิตตารมณ์นักบุญอัญจลาและผู้รับใช้ที่ดีของพระเป็นเจ้า : ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี , ซิสเตอร์วิมล สุทธปรีดา , ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์ , ซิสเตอร์อรศรี มนตรี

 

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

1177707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3219
4747
16909
1117823
102759
114793
1177707

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-21 21:27