ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับที่ 6

ประกาศโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ฉบับที่ 6 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด 2019 ฉบับที่ 6