โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู/บุคลากร/เจ้าหน้าที่

รับสมัครครู

=================

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้ 

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

              -      ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี                  ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์                       ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ              ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา-สุขศึกษา       ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูแนะแนว                                 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

 

      ประกาศรับสมัครบุคลากร

           -    งานทะเบียนและวัดผล     1      ตำแหน่ง

 

      ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

         -    เจ้าหน้าที่ชาย 1 ตำแหน่ง

 

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.       คุณสมบัติของผู้สมัครครูผู้สอน

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.       คุณสมบัติของผู้สมัครบุคลากร

1. มีสัญชาติไทย

2. มีวุฒิทางการศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.       คุณสมบัติของผู้สมัครเจ้าหน้าที่

1. มีสัญชาติไทย

2. ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา

 

3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.       คุณสมบัติพิเศษ

·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

5.       หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี ) อย่างละ 1 ฉบับ

                        ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

6.       วัน เวลา ที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 

4481709
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
510
4237
26026
4427914
4747
128438
4481709

Your IP: 3.236.209.138
2023-04-02 03:28