โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครู

รับสมัครครู

=================

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนดังนี้ 

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

              -      ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์           ระดับประถมศึกษา

                                                          ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย             ระดับประถมศึกษา

                                                           ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์          ระดับประถมศึกษา

                                                          ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา          ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา           ระดับประถมศึกษา

                                                          ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ         ระดับประถมศึกษา

                                                          ระดับมัธยมศึกษา

              -      ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย         ระดับปฐมวัย

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.       คุณสมบัติพิเศษ

·        มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน

·        มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

·        มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

3.       หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )            อย่างละ 1 ฉบับ

                        ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

4.       วัน เวลา ที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้ เป็นต้นไป

 

Contact us

166 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

166 Charoen Prathet Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

        Tel. 053-282395 Fax. 053-281838

3093346
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4383
2901
7284
3058099
58343
114857
3093346

Your IP: 3.236.50.252
2022-05-17 21:37