ตรวจสอบผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** เปิดระบบวันที่ 3 ตุลาคม 2562 **

** ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองไม่ถ่ายภาพผลการสอบ และ/หรือประกาศผลสอบ และ/หรือรายงานใดๆ ของนักเรียน
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ใดๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล **