กิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ฝ่ายจิตตาภิบาล

โครงการจิตอาสาฝ่ายจิตตาภิบาล....จัดที่ศูนย์วิจัยศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณครู  เจ้าหน้าที่ศูนย์  และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน  กิจกรรมที่ทำคือ ดายหญ้า  ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บกิ่งไม้ทำฟืน ทาสีป้าย ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาบุคลากร R.C หัวใจ Serviam ปีการศึกษา 2558