บริการครู-download

 

ชื่อ หนังสือ /จดหมาย / โครงการ Download
04/12/61 เกณฑ์ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน Download
04/12/61 เกณฑ์ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน Download
04/12/61 เกณฑ์ ด้านสื่อการสอน Download
04/12/61 เกณฑ์การจัดการเรียนการสอน RCLC Download
04/12/61 แบบฟอร์มการส่งผลงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน Download
04/12/61 แบบฟอร์มการส่งผลงาน ด้านการบริหารทีมชัน Download
04/12/61 แบบฟอร์มการส่งผลงาน ด้านการวิจัย Download
04/12/61 แบบฟอร์มการส่งผลงาน ด้านสื่อการเรียนการสอน Download
13/09/61 "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Download
17/08/61 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Download
06/08/61 แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา Download
04/06/61 แบบขออนุญาตจัดกิจกรรม Download
04/06/61 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองโรงเรียนเรยีน Download
04/06/61 แบบฟอร์มคำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ Download
04/06/61 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Download
04/06/61 แบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์ Download
04/06/61 แบบฟอร์มหนังสือขอศึกษาดูงาน Download
04/06/61แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัด Download
04/06/61แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากร Download
06/11/60 ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้ E-Mail Download
06/11/60 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ Share Download
18/10/60 แบบบันทึกกิจกรรมครู RC หัวใจเซอร์เวียม.docx Download
18/10/60 e-mail ครู Download