ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       download

 

ตารางสอนเสริม - สอบซ่อม ระดับประถมศึกษา