ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน  6 อัตรา

- เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่ งานโภชนาการ 2 ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

 

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ ชาย

2. มีสัญชาติไทย

3. มีวุฒิทางการศึกษา

4. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
  • มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล        อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน    ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป