ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ชั้นอนุบาล 3               download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     download

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       download

 

ตารางเรียนเสริม - สอบซ่อม นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6