ประกาศรับสมัคร 4 ตำแหน่ง

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ครูสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง หรือ ชาย

- มีสัญชาติไทย

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง หรือ ชาย

- มีสัญชาติไทย

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

- ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้าน Computer Graphic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website สิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย Indesign และหากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Joomla จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลด้านภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสาร รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2. ออกแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกเพื่อเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ไวนิล Infographic วารสาร สิ่งพิมพ์
3. ดูแลความเคลื่อนไหวของข้อมูลใน Social Network และ Website ของโรงเรียน

 

4. เจ้าหน้าที่ขับรถ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย อายุ 30 - 45  ปี
 • วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบสูง

 

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานนอกเหนือจากเวลาการทำงานปกติได้

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )    อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 

วันเวลาที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560