ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวนหลายอัตรา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน  5 อัตรา

- ครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

- ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ตำแหน่ง

- ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ตำแหน่ง

- ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ตำแหน่ง

- ครูสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ตำแหน่ง

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ ชาย

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
  • มีความซื่อสัตย์  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )   อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 

วันเวลาที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน    ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560