ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบ

  • บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
  • ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ และดินสอ 2B ขึ้นไป
  • นักเรียนนำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาประกอบในการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
  • ข้อควรปฎิบัติ

  • นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  • นักเรียนที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมา ให้ติดต่อที่จุดทะเบียน
  • ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
  • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ