รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง
** เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้น ม.4,ม.5 หรือ ม.6) **