article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
12/02/2020 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     download ชั้นประ [ ... ]


article thumbnailชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
12/09/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา http://www.regina.ac.th/payment/


article thumbnailประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
01/08/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เรื่ [ ... ]


article thumbnailประกาศรับสมัครครู
28/03/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838 เร [ ... ]


space50px.PNG
article thumbnailกิจกรรม world thinking day 2020 ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ
20/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล3 จำนวน20 คน เข้าร่วมการแสดงละครและฟ้อนรำ และและนักเรียนสภานักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษา [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2020 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Bad [ ... ]


article thumbnailวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที [ ... ]


article thumbnailนางสาวณัฐณิชา วุฒินันท์สุระสิทธิ์ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น
19/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา วุฒินันท์สุระสิทธิ์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเยาวสตร [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ปี 2563
17/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษ [ ... ]


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรเปียโน – บัลเล่ต์ ประจำปีการศึกษา 2562
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า นครพิงค์ เชียงใหม่ และสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ จัดพิธีจบหลักสูตรเปีย [ ... ]


article thumbnailการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3
14/02/2020 | งานประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งการสอนแบบ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทัก [ ... ]


space50px.PNG
space50px.PNG
space50px.PNG

ประกาศรับสมัครครู

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

166 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โทร. 053-282395  Fax.053-281838

เรื่อง  ประกาศรับสมัครครู

ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา

- ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง

-  ครูสอนวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง

-  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา 1  ตำแหน่ง

-  ครูสอนวิชาการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

-  ครูสอนระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

 

 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง

2. มีสัญชาติไทย

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. มีวุฒิทางการศึกษา หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,สำเนาใบประกอบวิชาชีพ , เกียรติบัตร (ถ้ามี )    อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

วัน เวลา ที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ในวันเวลาราชการ

 

ซ้อมแผ่นดีนไหว-หนีไฟ การทำซุ้มประตูป่า

รุ่นพฤนทภัทร 58 project approach

ประชุมสภาเมืองสีเขียว ศูนย์แสดงวัฒนธรรมจีน

ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 1 ภาษาฝรั่งเศสอันดับ 3

BC in Regina สร้างศิลป์ในสวน

แนะนำโรงเรียน 59 RC หัวใจ Serviam

แนะนำโรงเรียน แนะนำโรงเรียน(eng)