โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

มอบเกียรติบัตรแก่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับเหรียญเงิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับเหรียญทองแดง

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้ารับเกียรติบัตร

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2556

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน

ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน