article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในวันพุธรับเถ้า
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในวันพุธรับเถ้า ณ วัด [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การเต้น contemporary ประเภท Syllabus
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเต้น contemporary ประเภท Syllabus  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน GYMNASTICS AND FITNESS COMPETITION 6th
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรานต์ วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล - เหรียญทองแดง ประเภท Free Hand Group - รางวัลชมเชย ประ [ ... ]


article thumbnail"Blue Night "
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระศิลปะและครูจำนวน 8 ท่าน ได้เป็นตัวแทนฝ่ายมัธยมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงจินตลีลา ชื่อช [ ... ]


article thumbnailนิทรรศการภาพวาดการ์ตูนประกอบเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านศิลปกรรม
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นิทรรศการภาพวาดการ์ตูนประกอบเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านศิลปกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที [ ... ]


article thumbnailสาส์นวันผู้ป่วยสากล โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยทุกวันที่11 กุมภาพันธ์ของทุกปี พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวัน “ผู้ป่วยสากล” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีสาส์นถึงบรรดา [ ... ]


article thumbnailรุ่น "เธียร" มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นเธียร มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 คน 1. นางสาวธนัช [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่16
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 16   ในหัวข้อรณรงค์ "ผู้สร้างสันติ Be a Peace maker" ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพั [ ... ]


article thumbnailรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
12/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรภร ภู่จำรูญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Huizhou International Junior Badminton Club Invitation Tournament 2018
12/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันประเทศไทย เข้ [ ... ]


article thumbnailงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
09/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ “140 ปี การศึ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต สังฆมณฑลเชียงใหม่
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนซิสเตอร์ ครู ฝ่ายจิตตาภิบาลเข้าร่วมการสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเด็นรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ประจำป [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 2561
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


article thumbnailกิจกรรมท่องโลกการอ่าน ประจำปีการศึกษา2560 (Reading Challenge 2017)
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

บริติช เคานซิล มอบเกียรติบัตรและเหรียญทองแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมท่องโลกการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 (Reading Challenge 2017) ในปีนี [ ... ]


article thumbnailความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ [ ... ]


article thumbnailฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเพื่อสรุปงานวันการศึกษาเอกชน
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปงานวันการศึกษาเอก [ ... ]


article thumbnailรางวัลดาวประจำเดือนมกราคม จากบริติช เคาซิล
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดาวประจำเดือนมกราคม จากบริติช เคาซิล ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีทัศนคติ [ ... ]


article thumbnailศิษย์เก่ารุ่น09 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น09 เดินทางมาเยี่ยมคณะซิสเตอร์ คุณครู และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเ [ ... ]


article thumbnailผู้อำนวยการโรงเรียนให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ก่อนการสอบ O-net
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพรสวรรค์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบปะ พูดคุย เตรียมความพร้อม ร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณเดือนกุมภาพันธ์ 2561
02/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครูและนักเรียนคริสต์สัปดาห์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่พิธีกรรมรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยบ้านซ [ ... ]


article thumbnailการตรวจวัดสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
01/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมจักษุแพทย์มาตรวจวัดสายตาพร้อมตัดแว่นสายตาให้นักเรียนที่มีปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านก [ ... ]


article thumbnailการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2560 (Japanese Language Proficiency Test:JLPT)
01/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2560 (Japanese Language Proficiency Test:JLPT) ผ่าน  [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมร่วมสนับสนุนกองทุนปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สู่เชียงใหม่4.0
01/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน ได้นำเงินไปมอบให้กับ นายไพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
31/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เพื่อส่งเสริมให้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และบู [ ... ]


article thumbnailพลังบวกในมุมมืดจาก"เด็กหลังห้อง" เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอบโจทย์ปัญหาเด็กดื้อ
31/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูณธิดา ชัยณวงค์ งานแนะแนวระดับมัธยม และ คุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนวระดับประถม เข้าร่วมการอบรมสัมมนา พลังบวกใน [ ... ]


article thumbnailต้อนรับศึกษานิเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต1 มาเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียน
30/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ โดยครูพรสวรรค์  ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับนายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศ สพป.เชียงใหม่ เข [ ... ]


article thumbnailงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 3 โอกาสเชียงใหม่ 4.0
30/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสมพร  ธรรมสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมงานปฏิรูปการศ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมงานนิทรรศการ "เปิดประตูแห่งม่านฟ้า ตระการตาสู่แดนมังกร" ครั้งที่ 16
29/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวกานต์มณี   แซ่หลี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันต [ ... ]


article thumbnailเด็กหญิงธนัญชกร ศรีเดชากุล ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแสดงดนตรีในงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
29/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงธนัญชกร  ศรีเดชากุล นักเรียนชั้นอนุบาล3 ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแสดงดนตรีในงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระ [ ... ]


article thumbnailวันครอบครัวเรยีนาฯ
28/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และ ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาล [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันทักษะญี่ปุ่น งานนิทรรศการญี่ปุ่น
27/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งเรียงความภาษาญี่ปุ่นจากอักษรคันจิที่กำหน [ ... ]


article thumbnailขอเชิญร่วมงานเดินการกุศลและวันครอบครัวเรยีนาฯ
26/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เชิญท่านผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และชาวเรยีนาทุกท่าน เข้าร่วมงานวันครอบครัวเรยีนา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกร [ ... ]


article thumbnailงานแถลงข่าว"งานครอบครัวเรยีนา"
24/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลั [ ... ]


article thumbnailโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
24/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยร่วมบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใ [ ... ]


article thumbnailพิธีฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี
24/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุล [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน รายการ APACS-CU OPEN 2018
23/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ และ เด็กหญิงศศิวรัญ ขันทองนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ อนุบาลชนเผ่าบ้านผาลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
23/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

สภานักเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จำนวน 50 คน ซิสเตอร์ 4 ท่าน และคณะครู 3 ท่าน ได้ไปจัดค่ายและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
22/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 4 หัวข้อ "อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน" ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ บ้านดอยเรยีนา [ ... ]


article thumbnailรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
22/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้น [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมครั้งที่23
22/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุภัค อินทวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงกวินนาถ พงษ์เมษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงกน [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลหญิงรุ่น 12 ปี ในงานเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ครั้งที่16
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแชร์บอลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาแชร์บอลหญิงรุ่น 12 ปี ในง [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งคณิตคิดเลขเร็ว ในงานเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ครั้งที่16
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญานิน รังษีชัชวาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งคณิต [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอนแบบ Project Approach
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การสอนแบบ Project Approach ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเสนอผ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
19/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ ดอยอินทนนท์ บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
18/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี2561
17/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี2561 วันอังคาร ที่16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโน [ ... ]


article thumbnailครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2561
17/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ครูอลิษา  ชมเกษร ระดับปฐมวัย ครูหนึ่งฤทัย  ปากหวาน  ระดับประถมศึกษา ครูอนุชา [ ... ]


article thumbnailพิธีบูรพาจารย์ครู
15/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูรพาจารย์ครู วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์80ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailกิจกรรมวันครูเรยีนา
15/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูเรยีนา วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561


article thumbnailกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
15/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561


article thumbnailค่าย Laudato Si’, Save energy for our world
11/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่าย Laudato Si’, Save energy for our world ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศ [ ... ]


article thumbnailเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561
11/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวพิจิกา ไตรรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 5 โรงเรียนเรยีนาเ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันรายการ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ 2nd SINGHA-NTJGF JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS
10/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงกัญญาภัค  นิธิสรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ 2nd SINGHA-NTJ [ ... ]


article thumbnailการให้บริการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่
10/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานอนามัยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้ร่วมกับ คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ในการให้บริการตรวจสุขภาพฟันข [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561
10/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 คุณครูกีรติกานต์ อ่อนนิ่มและคุณครูนงลักษณ์ ถิ่นทัพไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท [ ... ]


article thumbnailโครงการ เด็กไทยสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์เนสท์เล่
09/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 คุณอดิศร เสกสรรค์วิริยะ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋องทิพย์รส ผู้ปกครองเด็กหญิงหทัยพัชร เสกสรรค์ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่าย International Day Camp 2017
09/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมค่าย International Day Camp 2017 ใน Theme “ Lost In The Jungle”ณ สวนทวีชลในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561  สำห [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันฟุตซอลประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
08/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน จำนวน 10 คนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันฟุตซอลประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอ [ ... ]


article thumbnailค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (รุ่นนกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
08/01/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (รุ่นนกสีฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และ กองพันสัตว์ต่า [ ... ]


article thumbnailงานคริสต์มาสศิษย์เก่า
25/12/2017 | Administrator

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาฯ ได้จัดงานฉลองคริสตมาสขึ้น ณ บริเวณสนามหลัง โดยในงานมีการมอบรางวัล [ ... ]


article thumbnailงานคอนเสิร์ตฉลอง 85 ปี เรยีนาฯ
25/12/2017 | Administrator

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดงานคอนเสิร์ตฉลอง 85 ปี เรยีนาฯ ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกและแสดงถึง [ ... ]


article thumbnailงานฉลองพระคริสตสมภพ 2018
25/12/2017 | Administrator

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดพิธีฉลองพระคริสตสมภพ ณลานPiazza เพื่อรำลึกถึงการมาบังเกิดของพระเย [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
21/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก และทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3
21/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก และการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในหัวข้อ“พบเพื่อนใหม่ เพลินใจ เพลินตา ศึกษาชีวิตสั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
21/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนปิยมาตย์ และ วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) จ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมเพื่อนรัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
19/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้งและ ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ เชียง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักของนักเรียนชั้นอนุบาล3
19/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักของนักเรียนชั้นอนุบาล3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการแบ่งปัน การให้ความรักแก่ผู้อื่นตาม จิตตา [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว12 คู่ผสม12 และหญิงเดี่ยว14 SINGHA KUSODAW FLYPOWER 2017
19/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว12 คู่ผสม12  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
19/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ณ โรงเรียนห้วยส้ม อ.สันป่าตอง และ ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ วั [ ... ]


article thumbnailการเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี2560
19/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบและฟื้นฟูจิตใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปี2560 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ณ บ้านพักบนดอยส [ ... ]


article thumbnailพิธีมอบผ้าพันคอนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่1
18/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีมอบผ้าพันคอนกสีฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่1 วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 4
18/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 4 เทียนแห่งทูตสวรรค์ เทียนเล่มที่ 4 ที่จุดในสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรีย [ ... ]


article thumbnailการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ประจำปีการศึกษา 2560
16/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแผนการเรียนกิจกรรมภาษาจีน ได้มีโอกาสสอบ [ ... ]


article thumbnailงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา
16/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมการแสดง งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปกา [ ... ]


article thumbnailทุนสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับภาษาจีน HSK
15/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิตยา  แซ่หลี่ และ นางสาวชนนกันต์ ธีรวัฒนมนต์ นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ซึ่ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1 - ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
15/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1 - ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก [ ... ]


article thumbnailทุนYunnan Normal University ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีน
14/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีน ขอ [ ... ]


article thumbnailการประกวดโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” ในหัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”
14/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานวาดภาพเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” เชิญชวนเยาวชนไทยสายสามัญ [ ... ]


article thumbnailการประกวดวาดภาพในหัวข้อ"กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่7"
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุธาดา สุริยยศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และ เด็กหญิงสุธิดา ส [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเต้นเพลงอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนพิน สุนันตา  นางสาวณัฐธิดา สุคนธรส   นางสาวจริยา กวมอำไพ  นางสาวจิดาภา เทียนวิหาร  นางสาวพรรณภั [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรภร ภู่จำรูญ  ที่ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภ [ ... ]


article thumbnailโครงการยุวพุทธฯสัญจร กิจกรรม “ล่องแม่ปิง ไหว้สา ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น”
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่17 ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Photoshop ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัญชณี วิภวกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการการใช้โปรแกรม [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันสะกดคำ (Spelling bee) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลานนา ซาแมนต้า บอลล์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันสะกด [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ รายการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3
13/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิณทิพา แก้วกายา และ เด็กหญิงพลอยพิชชา เฮลล์พิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเ [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนเล่มที่ 3 เทียนแห่งคนเลี้ยงแกะ บรรดาคนเลี้ยงแกะ ต่างชื่นชมยินดีที่ได้ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมเพื่อนรัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุ 12 ปี รายการ 2017 GOSEN CUP INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุ 12 ปี  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมเพื่อนรัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เรียนรู้พืชพรรณไม้ที่หลากหลายจะทำให้เห็นถึงความสำคัญและนำไปประยุกต์ใ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกน้อย รู้ตน เปิดใจ รู้รักสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคม”
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายนกน้อย รู้ตน เปิดใจ รู้รักสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคม” ของนักเรียนชั้นอนุบาล3 ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียน [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน  เมฆายันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 รุ่นอายุ 7 - 12 ปี การแข่งเชีย [ ... ]


article thumbnailสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหวิทยาลัยรอบรับตรง
12/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรอบรับตรง ปีการศึกษา 2561
นางสาวธนัชพร  วรวัฒนสกุล  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมข่วงศิลป์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
07/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระวิชาศิลปะ และวิชาแนะแนว ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมข่วงศิลป์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมเพื่อนรัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2
07/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก ณ โรงเรียนบ้านตองกาย และ ทัศนศึกษาที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ ... ]


article thumbnailการประกวดวาดภาพ โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่12 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
06/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ครูเบ็ญจมาภรณ์ สืบน้อย และครูณัฎฐพัฒน์ ฉลวย นำนักเรียนเข้าร่วม การประกวดวาดภาพ โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่12 ธนาคารไทยพาณิ [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นอนุบาล3/3 เรียนรู้ในเรื่องนก ผ่านกระบวนการเรียนแบบ Project Approach ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
04/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล3/3 เรียนรู้ในเรื่องนก ผ่านกระบวนการเรียนแบบ Project Approach ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
 [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2
04/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เทียนเล่มที่2 เทียนแห่งเบธเลเฮม ณ เบธเลเฮม เราพบ  [ ... ]


article thumbnailพิธีเปิดค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
04/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายพัฒนาวิชาการ (ค่ายติว) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบศั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักและทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
04/12/2017 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรี [ ... ]


Other Articles