• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 600727_101_king10.jpg
  • 610327_team61.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
article thumbnailการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (EJU:รอบ Pre-test)
18/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 20 คน เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความร [ ... ]


article thumbnailประชุมและรับฟังหลักเกณฑ์การสมัครสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา Aomori Chuo Gakuin University
18/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 อาจารย์วิไลรัตน์ ทาโสและ อาจารย์ Ikue Boonpermpoon อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมและรั [ ... ]


article thumbnailค่ายฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “คริสตชนผู้สร้างสันติ”
18/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้นำนักเรียนคริสต์ เข้าค่ายฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “คริสตชนผู้สร้างสันติ” โดยมี [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม
15/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิเชสเชียร์ เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ท [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม "พี่น้องร่วมใจ สานสายใย R.C"
15/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "พี่น้องร่วมใจ สานสายใย R.C" รับน้อง ม.4 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องตามแผนการเรียนให้มีความรัก ความผ [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
15/06/2018 | tengkee

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรชพร จันทร์พุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ป [ ... ]


article thumbnailการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
14/06/2018 | tengkee

ครูณธิดา ชัยวงค์ และ ครูวชิราภรณ์ ขันธะสีมา งานแนะแนวของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียน [ ... ]


article thumbnailการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ
13/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร อวดร่าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิทยาศาสต [ ... ]


article thumbnailการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
11/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา   อุร์สุลินและแผนพัฒนาโรงเรียน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผ [ ... ]


article thumbnailภาวนาเพื่อวอนขอสันติภาพในโลก
11/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนซิสเตอร์ ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม"ทั่วโลกร่วมใจกันภาวนาพร้อมพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นเวลา 1 นาที เพื่อวอนขอสันติภา [ ... ]


article thumbnailพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
07/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561


article thumbnailนักเรียนชั้นป.4 - ม.3 เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค 2561
07/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -มัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค 2561 เพื่อส่งเ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
07/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 Mr.TANAKA เจ้าหน้าที่องค์กร NPO และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนร [ ... ]


article thumbnailโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
07/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียน จำนวน 22 คน จาก Crescent Girls School ประเทศสิงคโปร์ มาเยี่ยมชมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทางวิช [ ... ]


article thumbnailการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
05/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูสมยงค์ คำเหมือดแอ่ และครูอรุชา ซาวหล้า กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนไ [ ... ]


article thumbnailการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
04/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ ผู้สร้างสันติ
เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอัญจลา  [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
04/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อาส [ ... ]


article thumbnailการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ปลายทางเขตพื้นที่การศึกษา
04/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประภาพร ใจสะอาด และ ครูอลิษา ชมเกษร เข้าร่วมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ปลายทางเขตพื้น [ ... ]


article thumbnailพิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560
02/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ [ ... ]


article thumbnailการบรรยายวิชาการเรื่อง ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์
02/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูจินตนา  รุจิยาปนนท์ ครูพัชราวรรณ  กันทะใจ  ครูชนิกานต์  ไปเร็ว กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม  ครูกรรณิกาณ์  สุระใจ  ครูทย [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ กกท ภาค5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3
02/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภร  ใสสอาด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำ กกท ภา [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิบ้านสมานใจ
01/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิบ้านสมานใจ เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561
01/06/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ครูและนักเรียนคริสต์เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2561 ณ วัดน้อยบ้านซิสเตอร์เรยีนา โรง [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า
31/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า เชียงใหม่ เมื่อวันพ [ ... ]


article thumbnailผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
30/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูไพลิน ลายจุด เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จัง [ ... ]


article thumbnailโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
28/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่27 พฤษภาคม 2561 ครูกีรติกานต์ สันตะวัน และครูวราภรณ์ โยพนัสสัก นำตัวแทนนักเรียนกลุ่มจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาต [ ... ]


article thumbnailนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิบ้านสมานใจ
25/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาชีวิตและหล่อหลอมจิตตารมณ์รักและรับใช้สังคม ณ มูลนิธิบ้านสมานใจ เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันว่ายน้ำ กกท ภาค5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3
25/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงติชิลา สุตะวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง [ ... ]


article thumbnailพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2561
25/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเ [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 เพชปุระเกมส์ จังหวัดเพชรบูรณ์
25/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญชนก คำจม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 เพชปุระ [ ... ]


article thumbnailการ Work Shop ในหัวข้อการสร้างเด็กอย่างสมดุล ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และความคิด ผ่านการเล่น
24/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

คุณครูวชิราภรณ์ ขันธสีมา งานแนะแนวระดับประถม และ คุณครูกุลกัญญา ดรุณ เข้าร่วมการ Work Shop ในหัวข้อการสร้างเด็กอย่างสมดุล ส่งเสร [ ... ]


article thumbnailรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำพระยาพิชัยแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 3
21/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข [ ... ]


article thumbnailตัวแทนยุวทูตวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่
19/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐรินีย์ อภิรัชตานนท์   เด็กหญิงกมลชนก สุขเพราะนา  เด็กหญิงกรกรัณย์ ต้นพิริยะพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรีย [ ... ]


article thumbnailวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
16/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดย ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการโรงเรียน  [ ... ]


article thumbnailครูผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
15/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวคริสต์ และอิสลาม เข้าร่วมกิจกรรม"ครูผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์"โดย บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร เมื่อ [ ... ]


article thumbnailบทบาทและหน้าที่ของครูในพระพุทธศาสนา
15/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวพุทธ เข้าร่วมกิจกรรม"บทบาทและหน้าที่ของครูในพระพุทธศาสนา"โดย พระอาจารย์วีรวฑฺฒโน ภิกขุ วิทยาก [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
14/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอัญ [ ... ]


article thumbnailตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2561
14/05/2018 | วิชาการประถม

ตารางเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6   ชั้นอนุบาล 3            [ ... ]


article thumbnailพิธีฉลองครบรอบปฏิญาณซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน “ชีวิตรับใช้พระเจ้า”
12/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ในโอกาสที่ซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ครบรอบบวช ในปีนี้ทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน ทางคณะจึงได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมยินดีกับซิสเต [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันพระยาพิชัยแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
11/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงควายยินดีกับเด็กหญิงวัชรโทัย สีขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัล... 5 เหรียญทองจากท่าฟรีสไตล์200,ฟรีสไตล์100, [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5 CSTD Thailand Dance Grand Prix 2018 "Born to Perform"
11/05/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ณ โรงละครอักษราคิงเพาเวอร์ วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
CSTD Thailand Dance Grand Prix 2018 "Born to Perform"
ได้รับรางวัลด [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม วันแรงงานสานสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
28/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแรงงานสานสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวั [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม SUMMER DAY 2018
27/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม SUMMER DAY 2018 วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


article thumbnailประเมินความพึงพอใจกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
26/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 https://goo.gl/forms/BnRpdUHk2AKFgwlG2


article thumbnailงานวันกตัญญูดำหัว ซิสเตอร์ คุณครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
23/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานวันกตัญญูดำหัว ซิสเตอร์ คุณครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยสมาคมศิษย์เก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษ [ ... ]


article thumbnailพิธีสูมาคารวะ ดำหัว คณะซิสเตอร์ คณะครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส
22/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีสูมาคารวะ ดำหัว คณะซิสเตอร์ คณะครู และเจ้าหน้าที่อาวุโส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน [ ... ]


article thumbnailพิธีขอสูมาคาราวะดำหัว สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
22/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีขอสูมาคาราวะดำหัว ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียง [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนกระชับความสัมพันธ์และสามารถปรับตัว ในการเรียนการอยู่ร่วมกัน รัก [ ... ]


article thumbnail"Amazing Mars Garden สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร"
10/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมพิธีเปิด "Amazing Mars Garden สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร" ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อุทยานหลวง [ ... ]


article thumbnailค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
05/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเพื่อปรับตัว ในกา [ ... ]


article thumbnail100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
04/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 นางสาววราภรณ์  แซ่หลิ่ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailพิธีซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญ ยุวฑูตวัฒนธรรม รุ่นที่10
03/04/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 นางอัมภาพร  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญ ยุวฑูตวัฒนธรรม ร [ ... ]


article thumbnailการอบรมเรื่อง การเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ โดย อ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
31/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ โดยวิท [ ... ]


article thumbnailเลขานุการเอก นักการฑูตชำนาญการ แบ่งปันประสบการณ์กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 คุณพศิกา (ตามประทีป) พรประเสริฐ เลขานุการเอก นักการฑูตชำนาญการ แบ่งปันและให้ความรู้ในการใช้ชีวิต กับร [ ... ]


article thumbnailโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula High school ,Aomori,Japan
30/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Hachinohe St.Ursula High school , Aomori , Japan เป็นโครงการสำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้ทำการ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม Go Clean Go Green
30/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Go Clean Go Green นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม  [ ... ]


article thumbnail100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
27/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เด็กหญิงกวินนาถ พงษ์เมษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2561
24/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชณัญญา  สงอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2561
24/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับป [ ... ]


article thumbnailการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
19/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561


article thumbnailการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
19/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561


article thumbnailมอบน้ำใจแก่หน่วยป้องกันไฟป่า อุทยานสุเทพ-ปุย
19/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้นำอาหารชุด จำนวน 200 ชุดไปมอบให้หน่วยป้องกันไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเพื่อช่วยสนับสนุน [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม RC Science Camp In Korea(SEEK CAMP)ครั้งที่ 5
17/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RC Science Camp In Korea(SEEK CAMP) ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนโซลกุกกวาอิน(Seoul Gook Gwa In School) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 11 มีนาคม 2561  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม RCLC TALENT
09/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม RCLC TALENT วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี


article thumbnailการสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
08/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษ โดย British Council และ กิจกรรมไตร่ตรองการทำงาน 1 ปีการศึกษาที่ผ่าน [ ... ]


article thumbnailพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ
08/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ครูจำลอง  วงศ์สวัสดิ์ ครูจันทร์ฉาย  ประกรณ์ และ ครูศรินทิพย์  จันทประยูร เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561  [ ... ]


article thumbnailSUMMER COURSE 2018
05/03/2018 | งานประชาสัมพันธ์

SUMMER COURSE 2018 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 27 เมษายน 2561


article thumbnailนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี2561
28/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัศภิญญา อินใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 เด็กหญิงณัฐกฤตา จีรอัศวพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึก [ ... ]


article thumbnailค่ายสรุปประเมินงานและสัมมนา คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ปี 2561
28/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ค่ายสรุปประเมินงานและสัมมนาคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ เพื่อประเมินการทำงานที่ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม หนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”
28/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม หนังสือเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  [ ... ]


article thumbnailพิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
26/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสถาบัน [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันตอบภาษาอังกฤษ ด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
26/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา ลูเซียโน และ เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยดวงดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลโล่เกีย [ ... ]


article thumbnail1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561
26/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวัชโรทัย สีขาว เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 รุ่นอายุ 11 ปีหญิงระหว่างวันที่ 23 - 25 กุ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม วันรำลึก world thinking day 2018
21/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรำลึก world thinking day 2018 เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งและประมุขผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ท่าน Lord - Lady Baden - Powel [ ... ]


article thumbnailการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี Robotics, OSMO & Mapping
21/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ครูประยูร อวดร่าง  ครูปาริชาติ  บุญยวง  ครูกรรณิการ์  สุระใจ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถม เข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อนวัต [ ... ]


article thumbnailWorkshop By Chef Montblanc
19/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วิชาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านเชฟ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 Workshop By Chef Montblanc เชฟอุ้ม คุณพนิต ปาละพงค์ เค้กฝรั่งเศส สไตล์ญี่ปุ่น เ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 5
19/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 5 หัวข้อ "อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน" ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านดอย [ ... ]


article thumbnailโครงการ การตรวจวัดสายตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
16/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มามอบแว่นสายตาให้นักเรียนที่มีปัญ [ ... ]


article thumbnailงานอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2560
16/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

งานอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  [ ... ]


article thumbnailกิจกรรม "พี่น้องร่วมใจ สานสายใย R.C"
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น "เธียร" ในกิจกรรม "พี่น้องร่วมใจ สานสายใย R.C [ ... ]


article thumbnailรางวัลชนะเลิศอันดับ1 Jazz Solo รุ่นTeen การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ A.T.O.D
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญาภา มาลาพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัล *ชนะเลิศอันดับ1 Jazz Solo รุ่นTeen *ชนะเลิศ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง ระดับที่3A (รุ่นอายุ8ปี ขึ้นไป) การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุณยกาญจน์ หาญประกอบสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่3A (รุ่นอายุ8 [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง Syllabus การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ A.T.O.D International Dance Competition 2018
15/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ญาตาวี พรสุรีมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเหรียญทอง Syllabus ในการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition Bangko [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในวันพุธรับเถ้า
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนคริสต์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในวันพุธรับเถ้า ณ วัด [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญเงิน การเต้น contemporary ประเภท Syllabus
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเต้น contemporary ประเภท Syllabus  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขัน GYMNASTICS AND FITNESS COMPETITION 6th
14/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปรานต์ วงศ์วิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล - เหรียญทองแดง ประเภท Free Hand Group - รางวัลชมเชย ประ [ ... ]


article thumbnail"Blue Night "
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระศิลปะและครูจำนวน 8 ท่าน ได้เป็นตัวแทนฝ่ายมัธยมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงจินตลีลา ชื่อช [ ... ]


article thumbnailนิทรรศการภาพวาดการ์ตูนประกอบเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านศิลปกรรม
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นิทรรศการภาพวาดการ์ตูนประกอบเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านศิลปกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที [ ... ]


article thumbnailสาส์นวันผู้ป่วยสากล โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยทุกวันที่11 กุมภาพันธ์ของทุกปี พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวัน “ผู้ป่วยสากล” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีสาส์นถึงบรรดา [ ... ]


article thumbnailรุ่น "เธียร" มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นเธียร มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน [ ... ]


article thumbnailขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 คน 1. นางสาวธนัช [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่16
13/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การสัมมนาประจำปีของผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน ครั้งที่ 16   ในหัวข้อรณรงค์ "ผู้สร้างสันติ Be a Peace maker" ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพั [ ... ]


article thumbnailรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
12/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรภร ภู่จำรูญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  [ ... ]


article thumbnailการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Huizhou International Junior Badminton Club Invitation Tournament 2018
12/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันประเทศไทย เข้ [ ... ]


article thumbnailงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
09/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ “140 ปี การศึ [ ... ]


article thumbnailการสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต สังฆมณฑลเชียงใหม่
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนซิสเตอร์ ครู ฝ่ายจิตตาภิบาลเข้าร่วมการสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเด็นรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ประจำป [ ... ]


article thumbnailการเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 2561
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำปี 2561 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


article thumbnailกิจกรรมท่องโลกการอ่าน ประจำปีการศึกษา2560 (Reading Challenge 2017)
07/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

บริติช เคานซิล มอบเกียรติบัตรและเหรียญทองแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมท่องโลกการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 (Reading Challenge 2017) ในปีนี [ ... ]


article thumbnailความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06/02/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิ [ ... ]


article thumbnailตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
06/02/2018 | วิชาการประถม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นอนุบาล 3               download ชั้นประถมศึกษาปีท [ ... ]


Other Articles