กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่รวบรวมความรู้ทางด้านต่างๆ ทั้งระบบนิเทศ ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ การดำรงชีวิตของแมลงในป่า การปลูกดอกไม้เมืองหนาว รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนอกจากได้ศึกษาความรู้จากสื่อต่างๆ แล้ว นักเรียนจะได้ใช้ความรู้และทักษะทางด้านทัศนศิลป์ เพื่อการออกแบบผ่านกิจกรรมการเพนท์กระถางต้นไม้ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และเกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
article thumbnailกิจกรรมวันครูเรยีนา
15/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูเรยีนา....เป็นโอกาสให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ที่ให้การอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ ให้เราได้มีวิชาความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีอนาคตที่สดใส เพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการิณีบ้านเรยีนา ได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๔ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และ ร่วมชื่นชมยินดีกับคุณครูของเราที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย ได้แก่ ครูนพมาศ จันทร์ชู ระ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง
13/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง โดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=128514328637570


article thumbnailวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563
13/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีการแสดงละครของนักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมจับสลากรางวัลผู้โชคดีจากคณะซิสเตอร์และผู้บริหาร การแสดงชุดพิเศษจากตัวแทนคณะครู และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=127342032088133


article thumbnailเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2563
09/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงเจตนิพิฐ ติคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการเลือกเป็น"เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2563 " ซึ่งได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในงานฉลองวันเด็กเเห่งชาติ https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=126504265505243


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า ประจำเดือนมกราคม
09/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

ซิสเตอร์ ครู และนักเรียนคริสต์ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า “ในพระวรสารนักบุญยอห์น บอกว่า ถ้าเราดำรงอยู่มีความรัก พระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรา และพลังที่สำคัญของคริสตชนคือ พระวาจา สวดสายประคำ และศีลมหาสนิท”....บทเทศน์โดย บาทหลวงคามิลโล มงคล เจริญธรรม” เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ณ วัดน้อยเรยีนา https://www.facebook.com/pg/Regina-coeli-college-Chiang-mai-102677204554616/photos/?tab=album&album_id=126402545515415


article thumbnailกิจกรรม “life skills” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
07/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดโครงการ “Life Skills” ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายคือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันรู้จักแบ่งปันเผยแผ่จิตตารมณ์นักบุญอัญจลาสู่สาธารณชน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแบ่งปันแก่เพื่อนต่างโรงเรียน ได้ศึกษาดูดาว และศึกษาเส้นทางธรรมชาติอ่างกา อันเป็นการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ตระหนัก [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.2
06/01/2020 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยใจรักและแบ่งปัน ในหัวข้อ “รัก เมตตา เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์โลก” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้โดยการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชา ให้มีความเข้าใจในระบบนิเวศ ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ รู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ สร้างสันติกับธรรมชาติ และตระหนักในคุณค่าของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการได้ทัศนศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ และเกิดความภาคภูม [ ... ]


ข่าวอื่นๆ