ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย) ค่าย 2 ปีการศึกษา2562

 
article thumbnailโครงการยุวพุทธฯ สัญจร’62
12/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม สถานที่สำคัญทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคณะครู – นักเรียน


article thumbnailการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 5
09/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 รุ่นที่ 5 หัวข้อ รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านพักดอยสุเทพ เชียงใหม่


article thumbnailวจนพิธีกรรม เทียนเล่มที่ 3
09/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

เทียนเล่มที่ 3 คือ “เทียนแห่งคนเลี้ยงแกะ” บรรดา คนเลี้ยงแกะต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความชื่นชมยินดี” (เทียนสีชมพู) เพื่อให้ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงบังเกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราต้อง “ตามหา” พระองค์ให้พบ ในพระวาวา ในศีลศักดิ์สิทธิ์ ในชีวิตของเราและในชีวิตของพี่น้องทุกคนรอบข้างเรา


article thumbnailโครงการ project approach เรื่องน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach เรื่องน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3 เพื่อให้นักเรียนเกิดได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล และแหล่งเรียนรู้รอบตัวเด็กที่สามารถได้เห็นได้สัมผัสจริง เกิดความคิดรอบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เรื่องน้ำ รักการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่ตนจนจบอย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษา “รัก เมตตา ชมวัดวา อดีตล้านนารอบ เวียงเจียงใหม่”
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษา “รัก เมตตา ชมวัดวา อดีตล้านนารอบ เวียงเจียงใหม่” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะผางประทีป เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและ เป็นองค์รวม และส่งเสริมให้นักเรียนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและบุคคลรอบข้าง ตลอดจน ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการได้ทัศนศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ลงมือ [ ... ]


article thumbnailกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่รวบรวมความรู้ทางด้านต่างๆ ทั้งระบบนิเทศ ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ การดำรงชีวิตของแมลงในป่า การปลูกดอกไม้เมืองหนาว รวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนอกจากได้ศึกษาความรู้จากสื่อต่างๆ แล้ว นักเรียนจะได้ใช้ความรู้และทักษะทางด้านทัศนศิลป์ เพื่อการออกแบบผ่านกิจกรรมการเพนท์กระถางต้นไม้ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และเกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่ง [ ... ]


article thumbnailพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม
06/12/2019 | งานประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมสำหรับครูและนักเรียนคริสต์ “ให้เราเปิดหู เปิดตา เตรียมจิตใจของเราให้พร้อมด้วยการแก้บาป รับศีล เพื่อต้อนรับการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า” บทเทศน์โดย บาดหลวง คามิลโล มงคล เจริญธรรม เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562


ข่าวอื่นๆ