• 590516_laudato si.jpg
  • 590712_501.jpg
  • 590820_thankyou.jpg
  • 610520_201_gogreen.jpg
  • 620523_king10.jpg
  • 620527_queen.jpg
  • 620527_threm.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562

ระบบTCAS รอบ 2 (โควตา) รวม 62 คน

 

คณะแพทยศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน

คณะเภสัชศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวธรรมาดา คำกัมพล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวจิดาภา เสารอง

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่

1.นางสาว

ธัณยพร บัวคำ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวชุดา แสงชัยวิเศษกุล

2.

นางสาวพินทุสร คอวนิช

3.

นางสาวพิมวรีย์ ดวงเงา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวกัญชรส เสาริเดช

2.

นางสาวพิมพ์ชยา เจ้าวัฒนพงศ์

3.

นางสาวหทัยชนก เนียมศรี

4.

นางสาววรนิษฐา อุตส่าห์

5.

นางสาวอภิษฎา จินดาสัมพันธ์

6.

นางสาวพรชนิตว์ ถุงเงิน

คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวศุภนุช ไชยมณี

2.

นางสาวปภาดา สายโปธิ

3.

นางสาวธัญยพร นิมมลรัตน์

4.

นางสาวอัจฉริยา กิจเจริญ

5.

นางสาวพิชญา พาลี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่

1.

นางสาวนันท์นภัสร คงงาม

2.

นางสาวศิรดา อินยา

3.

นางสาวพิมพ์พิจิตร ชัยนำบิน

4.

นางสาวนันฑิยา ใจตา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่

1.

นางสาวพิมพ์ลดา รัตนพันธ์ศักดิ์

2.

นางสาวณัฐวรา ทองเล็ก

คณะเศรษฐศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวมธุรสมาส พันธ์พร

2.

นางสาววิมาลา อุดวงศ์

3.

นางสาวปนัสยา คำภิระวงศ์

คณะนิติศาสตร์  ได้แก่

1.

นางสาวศิริญาภรณ์ สุนทรจารุมาศ

2.

นางสาวพิมพโยม บุญส่ง

3.

นางสาวชุติมณฑน์ ธัญญเจริญ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวเปรมฤดี จิตต์ฤาษี

คณะสังคมศาสตร์ ได้แก่

1.

นางสาวพรพรรณ เพชรพุ่มประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่

1.

นางสาวกุลจิรา ทานา

2.

นางสาวชาลิตา ไทยใหม่

3.

นางสาวญาณิชศา ไชยรัตน์

4.

นางสาวฐิติรัตน์ คงงาม

5.

นางสาวธัญยธรณ์ อันติมานนท์

6.

นางสาวณิชกานต์ อินทสาร

7.

นางสาวจันทร์ศิริ สมสิงคำ

8.

นางสาวปุณยนุช โล่ห์ติวิกุล

9.

นางสาวธัณยธร เจนชัย

10.

นางสาวพิมพ์ภาพิมล เผ่าสามมุข

11.

นางสาวภาวิดา แก้วโมรา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ได้แก่

1.

นางสาวจณิสชา พิสิฐเสนีย์

2.

นางสาวซากียะ พรมสอน

3.

นางสาวกุลจิรา กุยมา

4.

นางสาวพิมพ์ชนก อินทจักร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ได้แก่

1.

นางสาวเขมิกา คุณานุทรัพย์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่

1.

นางสาววรัชยา คำเรือง

2.

นางสาวศศิธร วงค์งาม

3.

นางสาวสุโยมิ เศรษฐมังกร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่

1.

นางสาวณัฐสุพิชญา วงษ์ธนภัทรพล

2.

นางสาวมารีอา มัญเชฏฐิกากร

3.

นางสาวอารีดา ศรีจันทร์ดร

คณะการสื่อสารมวลชน ได้แก่

1.

นางสาวชณัญญา โชติธนประสิทธิ์

2.

นางสาวนภัสภัค ปิ่นไชย

3.

นางสาวภาณุมาศ สุใจ

4.

นางสาวกรกนก คงเมือง

5.

นางสาวกิรณา รุจิพงคานนท์

6.

นางสาวรดา มะโนสุวรรณ

7.

นางสาวศิรัสภรณ์ ทาขาว

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ได้แก่

1.

นางสาวจิตตินันท์ วงค์ตาน้อย

 
article thumbnailการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
22/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอราวัณ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่นอายุ 16 ปี ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา ดีไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เด็กหญิงพรนภัส ศรีใจสถาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3. เด็กหญิงพิมพ์นารา โอสถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. เด็กหญิงพิมพ์นารา ศรีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5. เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดดวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6. เด็กหญิงปานชีวา [ ... ]


article thumbnailรางวัล 2เหรียญเงิน 4เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปี การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาค 5
21/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงคลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปี ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาค 5 (เหนือ) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


article thumbnailกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์
21/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยฝ่ายงานจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคริสต์ เพื่อส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระเป็นเจ้า และเสริมสร้างจิตตารมณ์นักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน ตลอดจนตระหนักและเห็นคุณค่าของเยาวชนคริตชน ตามหัวข้อรณรงค์ “รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” (Compassion and Solidarity) ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม ณ บ้านเรยีนา ดอยสุเทพ เชียงใหม่


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกิตติยาภรณ์ เพชราวุฒิโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และเด็กหญิงจิตรานุช ตันกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เชียงใหม่


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐรดา สมัครช่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง และ เด็กหญิงณภัทร ธนาเพ็ญเต็มดวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง เชียงใหม่


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชร นันชัยอุดม ป.5/2 เด็กหญิงณิชารีย์ สุทธะ ป.5/4 เด็กหญิงปณิสตา อนันต์ศุภศักดิ์ ป.6/1 เด็กหญิงธญาดา พิมพ์พิไล ป.6/3 เด็กหญิงรักษ์ชนก พินเนียม ป.6/4 เด็กหญิงปานพิมาน วุฒิธนากร ป.6/4 เด็กหญิงนันท์ลภัส พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา ป.6/4 และ เด็กหญิงกัญญภัค วุฒิตันติพงศ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โ [ ... ]


article thumbnailรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
18/10/2019 | งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธมนวรรณ รู้ทำนอง ป.4/2 เด็กหญิงพอใจ ฤทธิ์ประเสริฐ ป.4/4 และเด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญญาเลิศกีรติกุล ป.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง เชียงใหม่


ข่าวอื่นๆ