งานบริการนักเรียน-download

 

ชื่อ หนังสือ /จดหมาย / โครงการ Download
29/08/61 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนชั้น ป.1-3.docx Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนชั้นอนุบาล 3.docx Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนชั้น ป.4-6.docx Download
25/07/60 ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนมัธยม.docx Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
article thumbnailการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน เมื่อวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561


article thumbnailการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 คน เมื่อวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561


article thumbnailกิจกรรม English - French Day Camp 2018
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม English - French Day Camp 2018 ณ สวนทวีชล ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ กิจกรรม มีทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ที่เรียนทุกคนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561


article thumbnailวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 3 เทียนเล่มที่ 3 เทียนแห่งความชื่นชมยินดี บรรดาคนเลี้ยงแกะ ต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมาร เทียนเล่มนี้จึงหมายถึง “ความชื่นชมยินดี” วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561


article thumbnailกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 18
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมยุวพุทธฯสัญจร ครั้งที่ 18 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม สถานที่สำคัญทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น


article thumbnailกิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ศึกษาผู้สร้างสันติล้านนา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“ค่ายนกสีฟ้า ศึกษาผู้สร้างสันติล้านนา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะการเป็นผู้สร้างสันติล้านนา รักและเกิดจากความภาคภูมิใจในเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นตนเอง ฝึกความอดทน สังเกต ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นมีความสามัคคี มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561


article thumbnailกิจกรรมค่าย STEM STAR RC SEASON 2 “ดาราศาสตร์”
07/12/2018 | งานประชาสัมพันธ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 53 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย STEM STAR RC SEASON 2 “ดาราศาสตร์” เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนค้นพบศักยภาพด้านวิชาการ สนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้นอกเหนือจากจุดประสงค์ทั่วไปในการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพิ่มเติมความรู้จากบทเรียน รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ (AP PROGRAM) ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ นำสู่การฝึกให้นักเรียนทำโครงงาน (Project-based Learning) เพิ่มทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สืบสวน หาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุและผล ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา และ เชียงดาวกู้ดว [ ... ]


ข่าวอื่นๆ